ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Как да си променя партидата

„ВиК Йовковци” ООД следва да бъде уведомено  в 30 дневен срок при смяна на собствеността.

Ако сте Физическо или Юридическо лице, за да си направите промяна на партида трябва да представите заявление за промяна на партида по образец /виж по-долу списъка с образци/, копие от документ за собственост (вещно ползване) и копие от последната фактура за платена сметка за вода.

За юридически лица - строителни фирми при приключване на строителен обект, трябва задължително да представят във „ВиК Йовковци” ООД и копие от разрешително за въвеждане на обекта в експлоатация. Партидата се променя след приемане на обекта от ВиК и подаването на заявления от всички собственици за откриване на партиди на индивидуалните водомери.

Ако сте Наемател, за да си направите промяна на партида трябва да представите заявление за промяна на партида по образец /виж списъка с образци/, копие от договор за наем, и Декларация -  съгласие по Чл.2, ал.3 от  ОУ по образец.

При отклонение, към което са присъединени повече от един потребител към общия водомер, се подписва Споразумителен протокол по чл.24, ал.1 от ОУ, по образец с ВиК оператора за предоставяне на ВиК услуги.

При съсобственост се подписва Споразумение за съсобственост по чл.24, ал.1 от ОУ по образец.

Всички необходими документи могат да се представят във всеки район на „ВиК Йовковци” ООД, независимо от местонахождение на обекта, за който се касае услугата.

 

Образци на документи за изтегляне: