ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Съгласуване на скици и проекти

Проучването и присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към водоснабдителните и канализационни /ВиК/ мрежи се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията. Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са регламентирани с Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните ситеми и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор гр. В.Търново, одобрени от ДКЕВР.

Проучването за присъединяване към ВиК системите се извършва въз основа на писмено Заявление за проучване и присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа от КЛИЕНТА /респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в случаите по чл.13 от Наредба № 4/2004г./до "ВиК ЙОВКОВЦИ" ООД гр.В.Търново, подадено в Център за работа с клиенти на адрес: гр.В.Търново, ул.”П.Яворов” № 30.

При подаване на Заявление за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализационна мрежа, то трябва да бъде придружено от:

1.При съгласуване на скица – виза за проектиране:

 • актуална скица – оригинал или четливо копие /скицата е действителна 6 месеца/
 • копие от документ за собственост или учредено право за строеж в чужд имот
 • точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот
 • когато ВиК проводите не са на Дружеството – нотариално заверена декларация от собственика на В и К проводите, към които се предвиждат включвания

2.При съгласуване на ПУП с В и К схеми:

 • копие от съгласувана скица
 • 3 броя ПУП с В и К схеми, представени на ситуация с достатъчен обхват. 

Въз основа на писменото заявление дружеството извършва проучване за  присъединяване  и  предоставя  на потребителя данни относно:

 • съществуващите водопроводи и канализационни колектори, вида и диаметъра на същите и съществуващи В и К съоръжения;
 • изходни данни за проектиране и условията за присъединяване, необходими за проектиране на ВиК отклоненията и на сградната ВиК инсталация и/или вътрешната мрежа,
 • дълбочина на водопровода и напор в точката на присъединяване (водовземане),
 • други специфични данни, необходими за проектирането на сградната водопроводна и канализационна инсталация или на вътрешната мрежа.

      Изходните данни и условията за присъединяване са валидни до изтичане срока на съответните разрешения за строеж.

 

3.При подаване на Заявление за съгласуване на проект В и К част, то е придружено от:

 • 3 броя проекти В и К отклонения – оригинал
 • копие от съгласувана скица
 • копие от изходни данни за присъединяване
 •  За проверка  на инвестиционен проект за В и К отклонения заявителя предоставя за информация на оператора инвестиционен проект за В и К инсталации и В и К мрежа разположена в имота, с който се обосновават необходими водни количества и напор, количество на отпадните и дъждовни води и др.
 • копие на нотариално заверено пълномощно.

След съгласуване  на проекта  част ВиК  се нанасят съответните забележки (ако има такива). Единия екземпляр от съгласувания инвестиционен проект за СВО и СКО остава в дружеството.

Сключва се предварителен договор - в 2 екземпляра по един за всяка от страните.

След одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж и разрешение за прокопаване и възстановяване на уличните и тротоарни настилки (когато е необходимо издаването му), потребителят подава писмено Заявление за предлагане на Договор за предоставяне на В и К услуги (окончателен договор за присъединяване по смисъла на чл. 84, ал.2 от ЗУТ) и Заявление за присъединяване към водопроводната и/или канализационна система (ако присъединяването ще се извършва от оператора),  по чл. 14 от Наредба 4/14.09.2004г. по смисъла на чл. 84, ал.2 от ЗУТ за предоставяне на услугата ВиК.

Забележка: При подаване на заявление за извършване на услуга клиентът не трябва да има просрочени задължения към „ВиК ЙОВКОВЦИ” ООД – гр.В.Търново.

Забележка: В случай, че за предоставяне на В и К услуги до недвижимия имот е необходимо изграждане на нови В и К съоръжения, се предоставя Тристранен договор между ВиК оператора, съответната община и клиента.

Забележка: Чертежите на В и К улични мрежи и съоръжения към Заявление за съгласуване на идеен/работен,технически проект – част ВиК освен на хартиен носител се предоставят и на цифров носител /1 бр. диск или флаш памет/ в PDF формат. „ВиК ЙОВКОВЦИ” ООД – В.Търново гарантира конфиденциалността на информацията, предоставена на цифров носител.

Забележка: При подаване на заявление за административна услуга лично или чрез упълномощено лице деловодителят проверява за наличност на документите, необходими за разглеждане на заявлението. Клиентът заплаща такса за проучване или съгласуване, след което заявлението се входира в деловодната система и на заявителя се дава входящия номер. Когато липсват документи, необходими за разглеждане на заявлението, или същите с изтекъл срок, заявлението не се входира.

Забележка: Когато при получаване на заявление за административна услуга по пощата /чрез куриер/ липсват документи, необходими за разглеждане на заявлението, то се входира в деловодната система, а подателят се уведомява писмено за липсващите документи. В този случай срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от деня на представяне на липсващия документ.

Забележка: Когато при получаване на заявление за административна услуга по пощата/чрез куриер/ не е представен документ за плащане на админитративната услуга, заявлението се входира в деловодната система, а подателят се уведомява писмено за липсващите документи. В този случай срокът за разглеждане на заявлението започва да тече от деня на представяне на документ за платена такса.

Проучванията и съгласуванията се извършват в 15 дневен срок.

В  и К операторът осигурява строителствното на В и К  отклоненията  и извършва присъединяването на обекта към В и К системата.

 

Документи: