ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка - периодична проверка на водомери за точност и проверка на водомери за точност след ремонт, по обособени позиции
02.02.2016

3. Публична покана № 3 от 02.02.2016 г.

"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново отправя публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери чрез извършване на последваща проверка - периодична проверка на водомери за точност и проверка на водомери за точност след ремонт, по обособени позиции".


Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код  - 9050069


Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 11.02.2016 г.

Срок на валидност на публичната покана - 11.02.2016 г. (вкл.)

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 12.02.2016 г.
Документи: