ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги - действащи

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР

 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ЙОВКОВЦИ“ ООД –

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВНЕСЕНИ В ДКЕВР НА 25.06.2014 г.

Публикувани във:

в-к “Янтра днес”, бр.178/18.09.2014 год.

в-к “Новинар”, бр.196/21.08.2014 год.


Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. – точка 9.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД - гр.Велико Търново, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „П. К. Яворов” № 30, ЕИК 104055066, регистрирано по ЗЗЛД с № 210316, наричано за краткост „В и К оператор”, от една страна и потребителите на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги на територията, обслужвана от В и К оператора, от друга страна.

Чл. 2.(1) Потребители на В и К услуги са:

1. юридически или физически лица - собственици, ползватели и притежатели на вещно право на строеж на имоти, за които се предоставят В и К услуги;

2. юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажна собственост;

3. предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води;

(2) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те се упражняват от всички заедно или чрез пълномощник.

(3) Потребител може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят В и К услуги - за времето на наемното правоотношение, при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота лично декларира съгласие пред В и К оператора или бъде представена декларация с нотариална заверка на подписа му, това лице (наемател) да бъде потребител на В и К услуги за определен срок.

Чл. 3. Потребителите ползват В и К услугите, предоставяни от В и К оператора за:

1. питейно-битови нужди;

2. стопански нужди;

3. обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.     

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

             

Раздел първи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ     

 

Чл. 4. Потребителите на В и К услуги имат следните права:

1. да получават и ползват В и К услуги, предоставяни от В и К оператора;

2. да правят възражения при неправилно издадени платежни документи;

3. да получат обратно надвзетите суми, заедно с начислената законна лихва при допуснати от В и К оператора грешки;

4. да получат неустойка или обезщетение за претърпени вреди в съответствие с условията, определени в Глава шеста и действащото законодателство;

5. да подават заявления, сигнали, жалби и предложения до В и К оператора, свързани с качествата на В и К услугите, съгласно настоящите общи условия;

6. при несъгласие с отговора на В и К оператора да подават жалби до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), свързани с прилагането на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) с приложен писмен отговор на оператора;

7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуалните водомери, както и чрез упълномощен представител при отчитането на общия водомер на водопроводното отклонение.

Чл. 5. Потребителите са длъжни:

1. да осигуряват свободен и безопасен достъп на длъжностните лица, упълномощени от В и К оператора, в следните случаи:

а) за отчитане, монтаж или подмяна на водомерите на водопроводните отклонения, включително в сгради – етажна собственост, и за отчитане на индивидуалните водомери в жилищата и другите обекти в сградата;

б) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на вътрешните мрежи и водопроводните и канализационни инсталации на потребителите, за извършване на проверка и контрол на водомерите и за вземане на проби от питейната вода;

в) за извършване на контрол върху канализационните системи и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води;

г) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на В и К системи и съоръжения към тях, публична държавна или общинска собственост, разположени на територията на техните имоти, включително за монтажни или ремонтни работи;

д) за прекъсване или преустановяване на услугите В и К;

е) в други случаи, определени със закон, свързани с предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация.

2. да ползват В и К услугите само чрез законно изградени и присъединени към водоснабдителната и канализационната системи отклонения;

3. да опазват от повреда водопроводните и канализационните мрежи, съоръженията и инсталациите - публична държавна или общинска собственост, изградени в имотите им;

4. да спазват ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт;

5. да съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендерите към тях, както и да опазват възвратните клапи, спирателните кранове, пожарните кранове, хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградните водопроводни инсталации;

6. да заплащат ползваните В и К услуги съгласно чл. 33, ал. 2;

7. да уведомяват своевременно В и К оператора за установени от тях повреди и неизправности по водопроводните и канализационните мрежи, и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, изградени в техните имоти;

8. да не допускат лица, различни от служители на В и К оператора или оправомощени от В и К оператора лица да извършват каквито и да са дейности по водопроводните и канализационните системи и съоръжения към тях, експлоатирани от В и К оператора, на територията на техните имоти;

9. да изпълняват направените в съответствие със закона предписания на В и К оператора за реконструкция и/или изместване на водомерна шахта на водопроводно отклонение или подмяна на индивидуален водомер съобразно техническите изисквания;

10. да спазват санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи, на съоръженията, и на сградните водопроводни и канализационни инсталации;

11. да не замърсяват питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води над допустимите норми, съгласно изискванията на действащото законодателство;

12. да не изхвърлят твърди и/или опасни отпадъци в канализацията;

13. да уведомят в писмена форма в 30-дневен срок В и К оператора за всички настъпили промени по идентификацията по чл. 59, при промяна характеристиките на водоснабдения и/или канализиран имот или целите, за които се използва.

14. да осигуряват водомерните възли, разположени в имотите, против замръзване, увреждане и замърсяване.

15. да не извършат промени в сградните В и К инсталации без изготвен работен проект, съгласуван от В и К оператора в съответствие с нормативните изисквания.

 

Раздел втори

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В и К ОПЕРАТОРА

 

Чл. 6. В и К операторът има право:

1. на достъп за извършване на дейности по смисъла на чл. 5, т. 1 до измервателните уреди;

2. на достъп за извършване на ремонтни дейности по В и К мрежи и съоръжения, разположени в имотите на потребителите;

3. да спира изцяло или частично доставянето на вода и/или отвеждането на отпадъчни води по условията на Глава пета на настоящите Общи условия и в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

4. да контролира количеството и качеството на отпадъчните води, включвани в канализационната мрежа от потребителите на В и К услуги;

5. да открива, променя и закрива служебно партида на потребител по определения в настоящите Общи условия ред.

6. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените В и К услуги;

Чл. 7. В и К операторът е длъжен:

1. да доставя на потребителите вода с питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство и/или да отвежда и/или пречиства отпадъчните води;

2. при наложени от компетентни органи определени ограничения или режим на водата да уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата за масово осведомяване;

3. при поискване и след представяне на всички необходими документи и заплащане на установените такси, да открива индивидуални партиди на собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на водоснабдяваните обекти, разположени на територията на един поземлен имот и присъединени към едно водопроводно отклонение;

4. да поддържа изградената В и К система, включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа;

5. да поддържа технико-икономическа база-данни за състоянието на В и К системата;

6. да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени в настоящите Общи условия и да издава фактури или други разходно – оправдателни документи, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството;

7. да предоставя и други услуги по ценоразпис, както и услугите съгласно § 3, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

8. да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

9. да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителите при изпълнение на задълженията си;

10. при планирани прекъсвания на водоподаването да информира засегнатите потребители най-малко 24 часа по-рано чрез средствата за масово осведомяване и по друг подходящ начин, като определя и срока за възстановяване на водоподаването;

11. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейната вода, установено с проба, взета от общата водоснабдителна система, в срок до два часа след получаване на резултатите, да информира органите на местно самоуправление и на държавния здравен контрол;

12. да предоставя алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски, когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа;

13. да разглежда и отговаря на заявления, сигнали, жалби и предложения на потребители съгласно Глава седма от настоящите Общи условия;

14. при поискване от потребителите да предоставя справки и информация, свързани с предоставените В и К услуги;

15. да присъединява към В и К системата нови потребители съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му след

заплащане на съответните цени, утвърдени от ДКЕВР.

 

Раздел трети

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА В и К СИСТЕМИТЕ

 

Чл. 8. (1) В и К операторът предоставя услугата доставяне на питейна вода чрез водоснабдителната система до границата със сградната водопроводна инсталация или до вътрешната водоснабдителна мрежа на обособен имот.

(2) Сградните водопроводни инсталации и вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел.

(3) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система, състоящо се от водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и водомерен възел, и се изгражда и поддържа от В и К оператора.

(4) Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация или вътрешната водоснабдителна мрежа след водомерния възел на водопроводното отклонение са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и за негова сметка.

(5) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 м от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои на не повече от 5 м от уличната регулационна линия.

(6) При необходимост В и К операторът може да монтира за негова сметка водомерната шахта и водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до границата на имота на потребителя са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и Закона за водите (ЗВ) от В и К оператора.

Чл. 9. При силно намаляване на дебита на водоизточниците В и К операторът уведомява органите на местно самоуправление, като предлага да се предприемат действия за въвеждане на:

1. режим на водоползване;

2. лимити на водопотребление;

3. ограничения във водоползването, като забрана ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

Чл. 10. (1) Хидрофорни инсталации и други инсталации за повишаване на налягането на водата, като елементи на сградните водопроводни инсталации, се изграждат и поддържат за сметка на потребителите.

(2) В и К операторът поддържа и ремонтира хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата, когато инсталациите са негова собственост или са му предоставени от потребителите за експлоатация с отделен договор.

(3) Хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата се предават от потребителите на В и К оператора за експлоатация съгласно изискванията на действащото законодателство, като се съставя констативен протокол и

приемно-предавателен протокол.

(4) При недостатъчно налягане във водоснабдителната мрежа, вследствие на действия на В и К оператора, същият инсталира за своя сметка подходяща инсталация за повишаване на налягането.

Чл. 11. В и К операторът отвежда отпадъчните води чрез канализационни отклонения и улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори, поддържани от В и К оператора.

Чл. 12. (1) Отпадъчните води от имотите на потребителите се отвеждат като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта или ревизионен отвор, изградени в съответствие с действащото законодателство.

(2) Канализационно отклонение е частта от уличния канал или колектор до първата ревизионна шахта, и се изгражда и поддържа от В и К оператора.

(3) Ревизионната шахта по ал. 2, сградната канализационна инсталация и вътрешната канализационна мрежа са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и за негова сметка.

Чл. 13 (1) Когато потребителите имат изграден и ползват собствен (местен) водоизточник, отпадъчните води, от който се включват в канализационната мрежа, потребителите монтират за своя сметка на водоизточника или преди първата ревизионна шахта измервателен уред, отчитащ количествата отпадъчни води.

(2) В случаите, когато липсва измервателен уред или той не отговаря на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите актове по прилагането му, количествата отпадъчни води от този водоизточник се определят като равни на експлоатационния дебит по разрешителното за водоползване на същия водоизточник.

Чл. 14. В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчни води при изградена инфраструктура и техническа възможност при спазване на изискванията на Закона за водите.

Чл. 15. (1) В и К операторът осъществява постоянен контрол върху В и К системите и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби.

(2) При установяване на повреди на В и К системите, причинени от потребители, или включване на отпадъчни води в количества и с качества, различни от нормативно допустимите, длъжностно лице на В и К оператора съставя констативен протокол, който се подписва от потребителя.

(3) В случай, че потребителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора.

 

Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

Раздел първи

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 

Чл. 16. (1) На водопроводните и канализационните отклонения и сградните инсталации се монтират само средства за измерване, одобрени по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него, или с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) Средствата за измерване подлежат на задължителна първоначална проверка преди техния монтаж, съгласно Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.

(3) Средствата за измерване подлежат и на следните проверки: периодична, след ремонт, при нарушаване целостта на пломбите (оловна и/или пластмасова) и при обосновано искане на В и К оператора или потребителя.

(4) Периодичните проверки на индивидуалните водомери, като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода се извършват от и за сметка на потребителите през 10 години, считано от датата на последната метрологична проверка.

(5) При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на метрологична експертиза по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него. При изправен водомер, разходите се поемат от заявителя.

Чл. 17. (1) В и К операторът монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения за своя сметка.

(2) Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.

(3) При сгради-етажна собственост, както и при водоснабдявани обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери, които са елементи на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. В и К операторът пломбира холендъра на индивидуалните водомери към водопроводната тръба за сметка на потребителите.

(4) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се извършва от и за сметка на потребителите.

Чл. 18. В и К операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане при условие, че разполага с технически средства и софтуер за отчитане на показанията от тях.

Чл. 19. (1) При установяване на повреда на общ водомер, монтиран на водопроводно отклонение, в случаите, различни от упоменатите в чл. 47, В и К операторът подменя средството за измерване за своя сметка. Срокът за подмяна не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни считано от датата, отбелязана в документа за установяване на повредата.

(2) През периода на повреда на водомера по ал. 1, количествата изразходвана вода се определят по реда на чл. 26, ал. 1.

Чл. 20. (1) При установяване на повреда в индивидуален водомер на потребител, представителят на В и К оператора прави предписание за отстраняване на повредата на водомера и за срока за отстраняването й, като демонтира пломбата на холендъра. След отстраняване на повредата потребителят уведомява оператора и осигурява достъп до водомера за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на холендъра.

(2) На мястото на повредения водомер В и К операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за сметка на потребителя.

(3) През периода на повредата на индивидуалния водомер и до изтичане на срока на предписанието по ал. 1, количествата изразходвана вода, с изключение на случаите когато е поставен оборотен водомер, се определят по реда на чл. 26, ал. 2. При неизпълнение на предписанието и след изтичане на срока на предписанието, количеството изразходвана вода се определя по реда на чл. 25, ал. 8 и ал.10.

Чл. 21. Когато представителят на В и К оператора установи потребители с непроверени индивидуални водомери съгласно чл. 16, ал. 4, същият прави предписание на потребителя за извършване на периодична проверка, със срок за изпълнение три месеца. В случай, че след изтичането на този срок не е извършена периодична проверка, количеството изразходвана вода се начислява по реда на чл. 25, ал. 8 и 10.

 

Раздел втори

ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА

 

Чл. 22. Изразходваните количества питейна вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от В и К оператора и/или в имотите на потребителите.

Чл. 23. (1) Показанията на водомерите на водопроводни отклонения се отчитат с точност до 1 куб.м. за период не по-дълъг от:

1. 1 месец - за потребители по чл. 3, т. 2 и 3 и за общи водомери на сгради-етажна собственост;

2. 3 месеца - за потребители по чл. 3, т. 1 и за потребители по чл. 3, т. 2 с консумация до 20 куб.м/мес.;

3. два пъти годишно - за водомeри на сградни водопроводни отклонения на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване и за обекти, имащи сезонен характер на ползване.

(2) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява най-малко веднъж на три месеца, до 24 часа след отчитането на общия водомер.

(3) В междинните периоди между два отчета В и К операторът ежемесечно начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

(4) Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на потребителя или на негов представител, който с подписа си удостоверява съответствието на показанията с данните в отчета. При неосигуряване на представител, отчетът се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора, като се посочват трите имена и адреса на свидетеля. Този ред не се прилага в случаите на дистанционно отчитане и при ползване на електронен карнет.

(5) Датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено съобщение, поставено на подходящо място, или се съобщава по друг начин в срок не по-кратък от три работни дни преди отчитането.

(6) В и К операторът определя дата за отчет на водомерите поне веднъж в годината в извънработно време на В и К оператора.

(7) При отчет в сгради в режим на етажна собственост най-малко веднъж годишно отчитането на общия и на индивидуалните водомери се извършва съвместно с представители на етажната собственост. За целта управителят на етажната собственост или друго упълномощено от етажната собственост лице подава молба до В и К оператора, и съвместно определят дата за отчет, в съответствие с графика за отчитане на В и К оператора. Направените констатации се оформят в двустранен протокол.

(8) В случаите, в които се разпределя разход общо потребление, В и К операторът, по молба на управителя на етажната собственост или друго упълномощено от потребителите лице, издава обобщена месечна справка за всички индивидуални обекти в сградата в режим на етажна собственост, с информация за индивидуалното им потребление и разпределения им разход общо потребление за съответния отчетен период. За извършения годишен отчет и за изготвената от В и К оператора обобщена справка потребителите не дължат заплащане такси и/или други разноски.

(9) При водомери с дистанционно отчитане се извършва физическа проверка и отчет поне един път годишно.

Чл. 24. (1) Потребителят е длъжен да осигурява свободен и безопасен достъп на легитимните длъжностни лица на В и К оператора за извършване на отчети на водомера на сградното водопроводно отклонение и на индивидуалните водомери.

(2) Достъпът до помещенията, в които са монтирани водомерите, се осигурява от потребителя за времето, посочено в съобщението от В и К оператора по чл. 23, ал. 5.

(3) При невъзможност за отчитане на водомерите, поради отсъствие на потребителя или на негов представител, и когато потребителят не е съгласен с фактурираните количества, същият е длъжен да уточни с В и К оператора извършване на отчитането в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от една година от последното отчитане.

(4) При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора до водомера, и/или при неосигуряване на достъп повече от една година по реда на чл. 23, ал. 6 и на чл. 24, ал. 3, длъжностното лице съставя протокол, който се подписва от него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена и адреса на свидетеля, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора. След съставяне на протокола, В и К операторът изчислява изразходваното количество питейна вода по реда на чл. 49, като за потребители в сгради в режим на етажна собственост, и/или повече от един потребител присъединени към едно водопроводно отклонение, начисленото количество се ограничава до разликата (общо потребление) съгласно чл. 25, ал. 2 от Общите условия.

 

Раздел трети

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА

КОЛИЧЕСТВАТАОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

Чл. 25. (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради – етажна собственост или за отклонения, към които са присъединени повече от един потребител, се разпределя въз основа на отчета по чл. 22 и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението се включват всички разходи на вода и загубите на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация.

(2) Разликата (общото потребление), между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и количествата, определени по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се разпределя между всички потребители пропорционално на отчетените по индивидуалните им водомери, съответно начислените им по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Общите условия количества.

(3) Изчислената и разпределена по реда на ал. 2 разлика (общо потребление) се записва на отделен ред във фактурите и в зависимост от това дали разпределената разлика е положителна или отрицателна, стойността й се добавя към, съответно приспада от общата сума на всеки потребител.

(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е проектирана така, че индивидуални водомери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното количество питейна вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата. При установяване на техническа невъзможност за монтиране на индивидуални водомери се съставя протокол, подписан от В и К оператора и от упълномощения представител на етажната собственост, в който се отбелязва и броя на обитателите във всеки имот. Последващи промени в констатираните данни имат сила от датата на изричното писмено уведомяване на В и К оператора.

(5) При разлика в отчетеното количество вода по общия водомер и в сбора на отчетите по индивидуалните водомери, по-голяма от 20 на сто от отчетеното количество по общия водомер, в 7-дневен срок В и К операторът уведомява упълномощения представител на етажната собственост. При подаване на молба от упълномощения представител на етажната собственост, в 10-дневен срок от уведомяването, В и К операторът определя комисия, в която се включват молителят и представители на В и К оператора.

(6) В 14-дневен срок комисията извършва проверка и съставя протокол, в който отразява установените причини и предложенията за тяхното отстраняване. Когато установените причини се дължат на неизправност в сградната инсталация, те се отстраняват от и за сметка на потребителите в етажната собственост, които заплащат и разходите за извършената проверка по ценоразпис на В и К оператора. Разходите за извършената проверка се определят съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от Общите условия.

(7) Установяването на разлики по ал. 5, по-големи от 20 на сто, не е основание за неплащане на изразходваното количество вода.

(8) При липса на индивидуални водомери, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

1. по 6 куб.м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

2. по 0,1 куб. м за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;

3. по 0,5 куб. м за всеки куб.м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж.

(9) При имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до монтирането на общи водомери от В и К оператора изразходваното количество вода се отчита само по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода от потребителите без монтирани индивидуални водомери - по реда на ал. 8 и 10.

(10) При сгради - етажна собственост или при имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до поставянето на индивидуални водомери определените по реда на ал. 8 количества вода се завишават всяко тримесечие с 1,0 куб. м за всеки обитател. Сборът от водните количества от показанията на индивидуалните водомери и водните количества изчислени по реда на ал. 8 не може да надвишава отчетеното по общия водомер.

(11) За потребители в жилищен комплекс от затворен тип, за който има действащ договор за управление на общите части, вписан по реда на чл. 2, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост в Агенцията по вписванията, разликата между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и количествата, определени по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се заплаща по реда, предвиден в договора за управление на общите части.

(12) В случаите, в които не е налице действащ договор за управление на общи части в комплекси от затворен тип или същият е прекратен, се прилага чл. 25, ал. 2.

(13) При определянето на месечното количество изразходвана питейна вода в случаите по ал. 8, данните за броя на обитателите се предоставят от потребителя, заверени от управителя на етажната собственост или друго упълномощено от етажната собственост лице. Информацията за брой обитатели може да се предостави и от управителя на етажната собственост или друго упълномощено от етажната собственост лице, или да се събере служебно от В и К оператора. Последващи промени в данните за броя на обитателите имат сила от датата на изричното писмено уведомяване на В и К оператора, с изключение на случаите, когато датата на промяната е установена с официален удостоверителен документ.

Чл. 26. (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на водопроводно отклонение, В и К операторът начислява количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период през предходните три години.

(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя, В и К операторът начислява количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период от предходната година за срока на предписанието по чл. 20 от Общите условия, като след изтичането му В и К операторът таксува потребителя по реда на чл. 25, ал. 8 от Общите условия. При липса на данни за средномесечния разход за съответния период от предходната година, по изключение В и К операторът начислява за срока на предписанието по чл. 20 от Общите условия потребление по реда на чл. 25, ал. 8 от Общите условия.

Чл. 27. Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система е равно на сумата от количеството изразходвана от потребителя питейна вода и количеството вода от други водоизточници, измерена чрез монтираните средства за измерване.

Чл. 28. В случаите, когато потребителят монтира средство за измерване на отведените отпадъчни води, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване, отговарящо на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 29. Количеството на пречистваните води се приема равно на количествата отведени отпадъчни води, определени по реда на чл. 27 и чл. 28.

Чл. 30. (1) Количествата дъждовни води, зауствани в канализационната система от потребители по чл. 3, т. 2, повърхността на чиито имоти или части от тях са с площ повече от 200 кв.м и са с непропускливи настилки, се определят според средногодишния валеж за предходната година за обслужваната територия, официално обявен от Института по метеорология и хидрология и изчислено от В и К оператора количество, оттекло се в канализационната система, съобразно площта с непропусклива настилка.

(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени от В и К оператора по ал. 1, се фактурират и заплащат от потребителя през първото тримесечие на всяка година за предходната година.

 

Глава четвърта

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА В и К УСЛУГИТЕ

 

Чл. 31. (1) В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пределни цени.

(2) В и К операторите публикуват утвърдените от ДКЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните, задължително в един централен и един местен всекидневник, както и на електронната страница на В и К оператора. Новите цени имат действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие на потребителя.

(3) При промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и новата цена.

(4) При определяне на неподлежащи на регулиране по ЗРВКУ цени за допълнителни услуги, свързани с предоставянето на В и К услуги, В и К операторът съблюдава следните принципи:

1. цените да съответстват на икономически обоснованите разходи за тяхното извършване;

2. цените не могат да включват разходи, включени в одобрените от ДКЕВР цени.

Чл. 32. (1) Доставянето на питейна вода и/или отвеждането и/или пречистването на отпадъчни води се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено посредством монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения, както и измерените по чл. 13, ал. 1 или определени по чл. 13, ал. 2 количества от собствени (местни) водоизточници.

(2) За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда на чл. 25.

Чл. 33. (1) В и К операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служебно начисляване на количества.

(2) Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30-дневен срок след датата на фактуриране.

Чл. 34. (1) Възражения срещу определената дължима сума за използвани В и К услуги могат да се правят писмено пред В и К оператора в 30-дневния срок за плащане по фактурата.

(2) В и К операторът се произнася в срок от 10 работни дни от подаване на възражението по ал. 1. Дължимата сума се заплаща след извършване на проверката от В и К оператора.

Чл. 35. (1) Потребителят заплаща дължимите суми в брой на каси, по банков път чрез директен превод или чрез разплащателна сметка, като задължително посочва потребителския си номер.

(2) В и К операторът може да предложи и други форми на плащане, за които уведомява потребителите по подходящ начин.

(3) Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на дължимата сума в брой или по банковите сметки на В и К оператора.

(4) При установяване на надвзети суми, същите се възстановяват по избор на потребителя при условията на чл. 45 или се прихващат от следващите дължими от потребителя плащания.

Чл. 36. При съгласие от страна на потребителя за незабавно инкасо, страните се споразумяват за условията в писмена форма.

Чл. 37. Когато потребителят има повече от едно просрочено задължение, същият може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-  обременителното. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

 

Глава пета

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА

ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

Чл. 38. Подаването и отвеждането на вода може да бъде спряно от В и К оператора напълно или частично без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:

1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа, а по довеждащите водопроводи - до 12 часа;

2. при прекратяване на електрозахранването на помпени и пречиствателни станции и други елементи на В и К системите за периода на прекъсване на електрозахранването;

3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопроводните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност за живота и здравето на хората;

4. при необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;

5. при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.

6. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 39. (1) След предварително уведомяване на потребителя, В и К операторът може да спре напълно или частично подаването и отвеждането на вода до имота на потребителя в следните случаи:

1. при неизпълнение на предписание на В и К оператора от страна на потребителя за отстраняване на недопустими технически и санитарни недостатъци в сградните водопроводни и канализационни инсталации или във вътрешните В и К мрежи, включително за изместване водомерна и/или ревизионна шахта или отвор, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

2. при установяване на умишлена повреда на мрежите и съоръженията, експлоатирани от В и К оператора;

3. при установяване на неотговарящи на определените в договора по Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места или с нормативен акт качества на отпадъчните води;

4. при присъединяване на нови потребители;

5. при въвеждане на режим във водоснабдяването;

6. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности, свързани с обслужването на водопроводните и канализационните системи, в продължение на повече от 8 часа;

7. при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва, при условията на чл. 41;

8. когато потребителят не допуска или не осигурява достъп на длъжностни лица на оператора за изпълнение на служебните им задължения до имота, до водомерния възел, до ревизионната шахта и/или до водопроводните и канализационните инсталации, включително за вземане на проба от питейните и/или отпадъчните води, което се удостоверява с констативен протокол;

(2) Уведомяването по т. 1, 2, 3, 7 и 8 на предходната алинея се извършва писмено, по реда на чл. 67.

Чл. 40. (1) При неплащане в срок от потребителя на дължима сума по издадена фактура, В и К операторът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услуги на основание чл. 90 от Закона за задълженията и договорите, след осъществяването на следната процедура:

1. В и К операторът изпраща на потребителя покана за доброволно плащане, връчена по реда на чл. 67. В поканата се указва и датата на преустановяване на предоставянето на В и К услугите, която не може да бъде по-рано от 15 дни след датата на получаване на поканата.

2. В и К операторът може да предприеме действия по преустановяване на предоставянето на В и К услугите след датата по т. 1.

(2) При сключване на споразумение за разсрочване на задължението, отношенията между страните се уреждат съгласно споразумението.

(3) В и К операторът няма право да преустанови предоставянето на В и К услуги, когато потребителят изпълнява задълженията си по споразумението.

(4) При неизпълнение на споразумението от страна на потребителя, В и К операторът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услуги.

(5) Преустановяване на предоставянето на В и К услугите не се допуска при потребители в сгради - етажна собственост, в случай че с действията си В и К операторът ще наруши права и законни интереси на други потребители в сградата – етажна собственост.

(6) Преустановяването предоставянето на В и К услугите на основание на този член не може да се извърши в официален празничен неприсъствен ден.

Чл. 41. В и К операторът може да прекъсне или преустанови предоставянето на В и К услугите при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва след заплащане на услугата, съгласно ценоразпис на В и К оператора и след осигуряване на достъп до измервателният уред.

Чл. 42. (1) При подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя, В и К операторът преустановява временно доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран пред водомера за периода, посочен в заявлението, като в този случай се изготвя констативен протокол с отразени показания и реквизити на измервателния уред.

(2) В случай, че при възстановяване на отчитането или при осъществяването на контрол бъде констатирана разлика между показанията, определени по ал. 1 и действително установените, дължимите суми се считат за просрочено задължение, считано от датата на преустановяване на отчитането.

Чл. 43. (1) В случаите, когато В и К операторът е прекъснал доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води по вина на потребителя, съгласно изискванията на действащото законодателство и тези общи условия, същите се възстановяват само от В и К оператора в срок до 3 работни дни след отстраняване на причината, която го е наложила, и заплащане от потребителя на разходите по възстановяването.

(2) Разходите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води са сума, покриваща разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдяването, съгласно ценоразписа на В и К оператора.

 

Глава шеста

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

 

Чл. 44. При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на В и К оператора обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на В и К оператора.

Чл. 45. В случаите, когато потребителят е платил повече от дължимите суми в резултат на грешка на В и К оператора след изравняване при действителен отчет на измервателните уреди за предоставените В и К услуги, В и К операторът дължи на потребителя обезщетение в размер на законната лихва върху надплатената сума от деня на постъпването ù по негова сметка до деня на възстановяването ù по сметка на потребителя.

Чл. 46. Причинените щети и повреди на водоснабдителните и/или канализационните системи, включително на водопроводните и/или канализационни отклонения, за които е съставен протокол по чл. 15, ал. 2, се отстраняват за сметка на причинителя.

Чл. 47. При кражба или повреждане на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по вина на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото и други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от В и К оператора за сметка на потребителя.

Чл. 48. Когато потребителите са повече от един, стойността на ремонта и смяната на водомера на сградното отклонение се заплаща съразмерно.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 50. (1) При установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи, съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 49 за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък.

(2) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване.

(3) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се установява и доказва с протокол, съставен и подписан от длъжностно лице на оператора и потребителя. Отказът на потребителя да подпише протокола, или отсъствието му в деня на съставянето на протокола, се удостоверява от длъжностното лице и от най-малко един свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на оператора.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:

1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя.

2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите, потребителят причини тяхната повреда или неточност на показанията им.

Чл. 52. (1) При доказано неспазване по вина на В и К оператора на срока по чл. 38, т. 1 или срока на планираното прекъсване, обявен в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в съответствие със задължението по чл. 7, т. 10, В и К операторът заплаща неустойка на засегнатите потребители в размер на 10% от стойността на В и К услугите, фактурирана за предходния месец.

(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението на В и К оператора по чл. 7, т. 10 да информира засегнати потребители при планирани прекъсвания на водоподаването.

(3) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението по чл. 7, т. 12 да предоставя алтернативно водоснабдяване.

(4) Потребителят може да претендира неустойка пред В и К оператора в период до 30 дни от датата на неизпълнение на задължението от същия. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.

(5) Неустойката не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.

Чл. 53. (1) В случай, че В и К операторът не изпълни задължението си, предвидено в чл. 7, т. 3, В и К операторът заплаща неустойка на потребителя в размер на 50 лева.

(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30 дни от получаване на отказ за откриване на партида. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.

Чл. 54. (1) В случай на наводняване имот на потребител от канализацията по вина на В и К оператора, последният заплаща неустойка в размер на 100 лева. Потребителят информира В и К оператора в срок до 15 дни от настъпване на събитието. В и К операторът извършва проверка заедно с потърпевшия в срок до 3 работни дни след уведомлението. За резултатите от провеката се съставя констативен протокол.

(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30 дни от настъпване на събитието. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.

(3) Тази неустойка не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.

Чл. 55. В и К операторът не дължи неустойка на потребителите в случаите, предвидени в чл. 38.

 

Глава седма

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 56. Потребителят може да подава до В и К оператора жалби, сигнали, заявления и предложения.

Чл. 57. Заявленията, сигналите, жалбите и предложенията трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са написани на български език;

2. да са посочени името и адресът на потребителя на имота;

3. да е посочено в какво се състои искането;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако потребителят разполага с такива;

5. да е подписана от потребителя или от упълномощен негов представител.

Чл. 58. (1) В и К операторът приема и завежда заявленията, сигналите, жалбите и предложенията.

(2) В и К операторът е длъжен да разгледа, извърши проверка и да изпрати отговор по постъпилите заявления, сигнали, жалби и предложения в срок не по-дълъг от 14 дни.

(3) Когато потребителят не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки от страна на В и К оператора или не е получил отговор в срока по ал. 2, той има право да подаде жалба до ДКЕВР в съответствие с компетентността й по ЗРВКУ и Закона за енергетиката, чрез В и К оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства и становище по жалбата в 7-дневен срок.

 

Глава осма

РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

 

Раздел първи

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Чл. 59. (1) За нуждите на откриването на партида потребителите се идентифицират по следния начин:

1. юридическите лица - с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и други данни по регистрация, лицето, което ги представлява, ЕИК, банкова сметка.

2. физическите лица - с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспонденция, телефон. Набирането на други идентификационни данни ще се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, ако потребителят доброволно е подписал декларация за предоставянето им.

(2) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителя при подаване на заявление по образец и представяне за справка на документи, съдържащи данни за идентификационните белези по ал. 1.

(3) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, но имотът се ползва от едно от тях, В и К операторът открива партида и потребителски номер на лицето, ползващо имота съгласно писмено споразумение с потребителите или с пълномощника по чл. 2, ал. 2.

(4) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, имота се ползва от повече от един потребител, В и К операторът открива партиди на всички потребители въз основа на документ и споразумителен протокол за разпределяне на отчетените количества. При липса на споразумителен протокол отчетените количества се разпределят между потребителите по равно, до представяне на документ, доказващ различни размери на дяловете.

(5) При разделяне на имот, присъединен към едно водопроводно отклонение, се открива индивидуална партида за потребителите на всеки отделен имот.

(6) При въвеждане в експлоатация на нова сграда в режим на етажна собственост, В и К операторът изисква от възложителя (инвеститора, строителя) разрешение за ползване и данни за собствениците на всички индивидуални обекти в сградата, и стартира процедура по служебно откриване на индивидуални партиди за тези обекти.

(7) При съществуващи сгради в режим на етажна собственост, за които няма открити индивидуални партиди на собствениците/ползвателите и има натрупан дълг по общия водомер, В и К операторът инициира процедура за откриване на индивидуални партиди на потребителите както следва:

1. Потребителите предоставят данни за собствениците на отделните обекти в сградата, за брой на живущите, налични монтирани и пломбирани индивидуални водомери в срок на метрологична проверка, както и данни за управител на етажната собственост и/или друго упълномощено от етажните собственици лице;

2. Потребителите, в чиито имоти няма монтирани и/или пломбирани индивидуални водомери в срок на метрологична проверка, осигуряват техния монтаж, тестване и/или подмяна и пломбиране и предоставят необходимите документи на В и К оператора.

3. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, В и К операторът открива индивидуални партиди и служебно разпределя натрупания дълг по общия водомер в съответствие с изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 8 от Общите условия.

Чл. 60. В и К операторът има право да открие, да промени или да закрие партида на потребител служебно след предоставяне на данни от домовата книга, от управителя на етажната собственост, или на друг документ, удостоверяващ право по чл. 2.

 

Раздел втори

ПРОМЯНА НА ПАРТИДА

 

Чл. 61. (1) При промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок от датата на промяната заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на правото на ползване на имота.

(2) В случай, че не е изпълнено в срок задължението по ал. 1 и впоследствие новият и/или предишният собственик или ползвател поиска промяна на името на титуляря на партидата, той дължи заплащане на всички административни разходи, свързани с извършването на това действие, съгласно ценоразпис на В и К оператора.

Чл. 62. (1) При смърт на потребител - физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни в 60 - дневен срок да подадат заявление до В и К оператора за промяна на партидата, като представят за справка удостоверение за наследници или акт за собственост.

(2) В случаите по ал. 1, В и К операторът променя партидата на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето, придобило собствеността на имота по силата на акта. При липса на споразумение между наследниците, В и К операторът открива партида на всички наследници по реда на чл. 59, ал. 4.

 

Раздел трети

ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

 

Чл. 63. (1) При промяна на собствеността или правото на ползване предишният и новият собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от В и К оператора справка за всички дължими суми за В и К услуги към момента на промяната.

(2) В случай, че новият и предишният собственик или ползвател не спазят изискванията по чл. 61, ал. 1, новият собственик или ползвател заплаща всички дължими суми за имота след датата на промяна на собствеността или ползването.

Чл. 64. (1) Ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, В и К операторът събира дължимите суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик или ползвател, съобразно представения акт за собственост или правото на ползване.

(2) В и К операторът може да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ собствеността или правото на ползване на имота на новия собственик или ползвател.

 

Глава девета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 65. В и К операторите използват личните данни на потребителите във връзка с фактическите взаимоотношения по предоставяне на В и К услугите и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Чл. 66. Всички спорове между В и К оператора и потребителите се решават по взаимно съгласие чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на Глава седма на Общите условия или по съдебен ред.

Чл. 67. (1) Всички предизвестия и уведомления по тези общи условия следва да бъдат в писмена форма.

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от потребителя при спазване на следните условия:

1. връчването на съобщения (покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и др.) във връзка с неизпълнение на задължения по договора от страна на потребителя, се извършва от куриер или представител на В и К оператора, който с подписа си удостоверява начина на връчването;

2. съобщенията по т. 1 се връчват срещу подпис, лично на потребителя или на неговия законен представител, или на пълномощник на потребителя, за упълномощаването на когото В и К операторът е уведомен;

3. когато куриерът или представителят на В и К оператора не намери потребителя, той връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно лице от семейството, или на съсед, който е съгласен да предаде съобщението. Лицето, чрез което се връчва съобщението, се подписва в разписката със задължение да предаде същото на потребителя. Куриерът или представителят на В и К оператора удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, като отбелязва имената и качеството на лицето, на което е било връчено съобщението;

4. когато потребителят или представителят му, както и лицата по т. 3 не могат да подпишат поради неграмотност или друга причина, или ако потребителят или семейството му откажат да приемат съобщението, куриерът или представителят на В и К оператора отбелязва това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа поне на един свидетел, като куриерът отбелязва трите имена и адреса на свидетеля. В този случай съобщението се смята за връчено, респективно получено на същата дата;

5. връчването на съобщения за потребители - юридически лица се извършва на посочения в партидата адрес, като се посочват в разписката трите имена и длъжността на лицето, на което е връчено съобщението. Отказът за получаване на съобщението се удостоверява по реда на т. 4.

(3) Връчването на съобщенията по горната алинея може да става и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или нотариална покана.

(4) В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в партидата адрес.

Чл. 68. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия се съставя констативен протокол, той се подписва от представителя на В и К оператора и от потребителя.

(2) Ако потребителят не присъства или откаже да подпише констативния протокол, протоколът се подписва от един свидетел, които може да е служител на В и К оператора.

(3) Ако потребителят не присъства при съставянето на протокола, В и К операторът го изпраща на потребителя по реда на тези общи условия.

Чл. 69. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 70. Ако по време на действието на настоящите общи условия настъпят промени в нормативните актове, клаузите, които противоречат на новите нормативни разпоредби, се заменят автоматично с тези, предвидени в съответния нормативен акт.

Чл. 71. (1) Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в централен и местен ежедневник. В и К операторът задължително ги публикува и на електронната си страница и осигуряват достъп до тях.

(2) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.

(3) Новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи или с придобиването на право на собственост или на ползване върху съществуващ и присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система обект.

Чл. 72. Изменението и допълнението на настоящите общи условия се извършва по реда за приемането им, регламентиран в ЗРВКУ.