ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Водомери с дистанционно отчитане

С Наредба № 4/17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации от 29.09.2005 г., чл. 30, ал. 2 влезе в сила изискването общите и индивидуални водомери за студена и гореща вода за питейно-битови нужди за нови жилищни сгради да се отчитат дистанционно. Необходимо е тези водомери да бъдат включени в система за дистанционно отчитане за цялата сграда, като това е предварително заложено в инвестиционните проекти по част ВиК, към документацията на обектите. Посочените проекти следва да се съгласуват във „ВиК Йовковци” ООД, гр. В. Търново. Изпълнението на системите за дистанционно отчитане е задължение на инвеститорите на сградите и включва монтиране на посочените в одобрения проект водомери, тяхното комплектоване с необходимите устройства, монтиране на етажни и общи концентратори и др. За приемането на строителните обекти с Акт № 16 е нужно системите за дистанционно отчитане на водомерите да са изпълнени съгласно изискванията, което ще гарантира нормалната им експлоатация.

За проектантите, изготвящи инвестиционни проекти за сгради по част ВиК, при необходимост „ВиК Йовковци” ООД, гр. В. Търново дава съответните насоки за точния избор на системата за дистанционно отчитане, която ще се експлоатира.

 

„ВиК Йовковци” ООД   Ви уведомява, съгласно чл. 16, ал.4 от Общите услвия на ВиК, периодичните проверки на индивидуалните водомери, като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода се извършват от и за сметка на потребителите през 10 години, считано от датата на последната метрологична проверка.

Ако желаете водомерите да продължат да  се отчитат по дистанционен начин, моля да се обърнете към фирмите, с чиито софтуер разполагаме.

 

„Акварор-Бояджиев и синове”ООД-0888906036

„Еневита”ЕООД-0896705770

 "Джордан Терм" ЕООД-тел. 0899981824