ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Язовир Йовковци
Язовир Йовковци
Язовир Йовковци
Язовир Йовковци
Язовир Йовковци
Язовир Йовковци

Язовир „Йовковци”

Язовир „Йовковци” е изграден в периода 1968-1981 год. за питейно-битово водоснабдяване на градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Дряново, Елена, Златарица и селищата в района. Той включва язовирна стена с открит траншеен преливник, вертикална водовземна кула. Изграден на река Веселина и притоци. Същият е разположен на 25 км. югоизточно от град Велико Търново, на 9 км. южно от село Велчево и на 11 км. западно от град Елена.

         Язовирната стена е каменнонасипна с вертикално глинено ядро, като в отбивния тунел са разположени два стоманени тръбопровода – водовземна тръба ф 1500мм. и ф 700мм, а на дъното е положен водопровод за екологочни води ф 300мм.

         Основни данни за стената:

 

  1. Височина на стената  – 66 м.
  2. Дължина на короната – 256 м.
  3. Широчина на короната – 8 м.
  4. Общ обем на езерото при кота НВРВН – 92млн.м3.
  5. Полезен обем – 83 млн.м3.

 

Водовземната кула е с кръгло сечение и височина 70 м. На кота 334.50 м. е изградена машинна зала с височина 7 м.

Непосредствено от водовземната кула започва отбивния тунел, преустроен във водовземен, в който са разположени водовземните тръби.

На водовземната тръба ф 1500мм е монтиран основен изпускател, който изпуска водата директно в речното корито.

Преливникът е траншеен с права ос и двустранно преливане.

В долния участък на напорния водопровод е изградена ВЕЦ „Веселина”

За водоснабдяването на гр. Елена е изградена ПС Елена, намираща се в непосредствена близост до изпускателите.

 

Основната работа по експлоатацията се характеризира основно в измерване, наблюдение и поддръжка на язовирната стена. Измерванията и наблюденията се провеждат периодично и включват:

-         Измерване на премествания;

-         Измерване на слягането на ядрото;

-         Измерване на порово налягане и на пълни напрежения;

-         Измерване на водни нива и филтрация;

-         Директно измерване на филтриращи водни количества;

-         Измерване на валежи, температура на въздуха и водни нива в язовира;

-         Визуални огледи на стената и съоръженията;

-         Извънредни измервания и наблюдения – при екстремни ситуации;

-         Водни проби и химичен анализ;

-         Наносен режим на водохранилището;

-         Поддържане на крановете на изпускателите в изправност;

-         Поддържане в изправност на преливника, короната, сухия и водния откос;

-         Поддържане на завирения обем;

-         Почистване на 500м участък след преливника от дървета и храсти;

 

Язовир „Йовковци”:

гр. Велико Търново 5000
ул.”П.К. Яворов” 30
Началник район
Ангел Стоянов

e-mail: eryovkovci@vik-vt.com

тел. 062 / 63 68 10;  062 / 62 02 64