ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

ПСОВ - Горна Оряховица

Пречиствателна станция за отпадни води – Горна Оряховица

Обектът е разположен на 2 площадки на територията на двете общини:

 • Основна площадка на ПСОВ -  60,014 дка в землището на гр. Лясковец. От тях 37,629 дка са собственост на Община Горна Оряховица, а 22, 385 дка  са собственост на Община Лясковец.
 • Площадка на Помпена станция за отпадъчни води – Долна Оряховица - 2,861 дка, собственост на Община Горна Оряховица в землището на гр.Долна Оряховица. 

Отпадъчните битови и промишлени води от Горна Оряховица и Лясковец се събират от смесена канализационна система и се довеждат до площадката на РПСОВ по  колектори, а от Долна Оряховица по напорен тръбопровод.

Построена е в резултат на реализация на пилотен проект във водния сектор през периода 07.2004 – 09.2006год., финансиран от Европейския съюз по програма ISPA. В редовна експлоатация е от  21.12.2007год..

Проектирана е да пречиства канализационни отпадъчни води от трите града Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица с 102 000 ЕЖ  със средноденонощен дебит 16 028 м³ за денонощие.

Отпадъчните води се пречистват до показатели, отговарящи на емисионните ограничения, съгласно Разрешително № 13140131/ 06.07.2009год. за заустване в „чувствителна” зона на водоприемник от ІІ категория - р.Янтра.

 

Основни технологични методи и съоръжения по пътя на водата:

І.МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

 • Механични решетки – Суровите отпадъчни води от канализацията на градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица се прецеждат през 3бр.фини решетки с размер на отворите - 6mm.
 • Аериран пясъко–масло-задържател – Предназначен за утаяване и задържане на минералните примеси с едрина >0,2 mm - пясък, стъкло, въглищен прах, сгурия и др., както и на голяма част от плаващите субстанции в отпадъчните води.
 • Първични (2бр.) и вторични (2бр.) радиални утаители – утаявяне на неразтворени примеси под действието на гравитационни сили.Получената първична утайка след пясъко-задържателя или вторична утайка след биобасейна се изпуска до помпена станция за първични  или вторични утайки.

ІІ.БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ

 • Биобасейн - При изкуствено създадени условия на постоянна аерация органичният азот от амониева форма се трансформира чрез процеса нитрификация до нитрати от нитрифициращи бактерии, разграждащи органичните замърсители във водата в присъствие на свободен кислород.

ІІІ.ДОПРЕЧИСТВАНЕ

Съгласно определените индивидуални емисионни ограничения при  заустване в чувствителна зона на р.Янтра, се налагат завишени изисквания към качествата на пречистените води по отношение съдържание на биогенните елементи азот и фосфор.За целта към технологичната схема на пречистване са включени допълнителни съоръжения за допречистване :

 • Отстраняване на фосфор –утаяване вследствие дозирано прибавяне на железен трихлорид в биологичното стъпало.
 • Отстраняване на азот – чрез денитрификация, Осъществява се в неаерирана зона от биобасейна при интензивно разбъркване и осигурена рециркулация на водата

Основни методи и съоръжения за третиране на утайките:

 • Уплътняване на първична, вторична и стабилизирана утайка
 • Преобразуване на утайката в устойчиво към изгниване състояние по биологичен път при анаеробни условия и мезофилен температурен режим(32ºС-35º) след 15-20 дневен престой в метантанк. Метанът, получен в резултат на изгниване на утайките, се съхранява в газхолдер - за регулиране на газовото налягане и изравняване неравномерността в количеството му.
 • Ко-генериращ газов блок, в който енергийният капацитет  на полученият биогаз се оползотворява в следните насоки:

– за загряване на утайката на вход в метантанка;

– за задоволяване нуждите на станцията от отопление;

– за покриване на част от разхода на ел.енергия за работа на хидро-техническите съоръжения.

 • Механично обезводняване на утайката в Лентови филтър-преси(2бр.). - за подобряване и ускоряване на флокулацията автоматично се дозира воден разтвор на флокулант, представляващ   синтетичен полимер(полиелектролит).

Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Горна Оряховица 5100
Началник район
инж. Нели Иванова

Tel: 0886794076

e-mail: psov_go@vik-vt.com