ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Условия за присъединяване

1.1. Изпълнението на всички условия, посочени в настоящия документ е необходима предпоставка за сключване на Договор за присъединяване на недвижими имоти към ВиК мрежите ( по смисъла на чл.14в, ал.1 от Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи – Наредба № 4) и канализация (по смисъла на чл.24, ал.5 от Наредба №4) за обекта.

1.2. Имотите:

1.се водоснабдяват като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи (по смисъла на чл.6, т.1 от Наредба №4) чрез водопроводно отклонение с водомерен възел (съгласно чл.11, ал.3 от Наредба №4) и

2. се отводняват като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи (по смисъла на чл.6, т.2 от Наредба №4) чрез канализационното отклонение посредством ревизионна шахта (по смисъла на чл.7, ал.4, т.2 от Наредба №4) или се изгражда водоплътна безоточна шахта при условията на чл.87, ал.1 от Закона за устройство на територията.

1.3. Присъединяването на имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към водоснабдителните и канализационните системи се извършва след подаването на документи за откриването на партида за постоянно или временно захранване, преди да се изгради отклонението.

1.4. Водопроводното отклонение е елемент на техническата инфраструктура съгласно чл. 64 ЗУТ и представлява участък от водоснабдителната мрежа, който започва от водовземната скоба или

фасонната част и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и тротоарен спирателен план и завършва с водомерен възел.

1.5. Канализационното отклонение е частта от уличния канал или колектор до ревизионната шахта (по смисъла на чл. 25, ал.1 от Наредба №4.)

2.1. Нови водопроводни/канализационни отклонения се проектират и изграждат при условията и по реда на ЗУТ.

2.2.Присъединяването към водоснабдителната/канализационната мрежа се извършва последователно чрез:

1. проучване от ОПЕРАТОРА и изготвяне на становище с изходни данни и условия за присъединяване , необходими за проектирането на водопроводно/канализационното отклонение и на инсталациите и мрежите, разположени в имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които се предоставят на заявителя по реда на чл.13 от Наредбата;

2. издаване на виза за проектиране от органа по чл.140, ал.7 ЗУТ, в случаите по чл. 140а ЗУТ;

3. сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната/канализационната мрежа между ОПЕРАТОРА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. изграждане на водопроводното/канализационното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване.

3.1.ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване за присъединяване към водоснабдителната/канализационната мрежа и изготвя становище, с което предоставя на всички ВЪЗЛОЖИТЕЛИ по чл. 161 от ЗУТ или упълномощено лице, срещу подпис, изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното/канализационното отклонение и на сградната водопроводна /канализационна инсталация и/или на водопроводната/канализационна мрежа, разположена в имота. Цената за издаване на изходни данни се заплаща при входиране на заявлението по чл.4, ал.2 и се определя от Тарифата по §3, ал.2 от ДР на ЗУТ.

4.1. Когато присъединяването на обекта към водоснабдителната и канализационната системи не може да бъде осъществено поради липса на изградени  ВиК съоръжения или улични проводи пред лицето на имота, заинтересуваното лице се задължава да ги изгради за своя сметка, като за целта сключва със съответната община и ВиК ОПЕРАТОРА договор за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и/или канализационни системи. Изграждането на ВиК съоръжението и въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ е условие за сключване на договор за присъединяване към ВиК мрежата.

4.2. Когато присъединяването на обекта към водоснабдителната и канализационната системи ще бъде извършено посредством изградено от трето лице съоръжение и то не е предадено за експлоатация на ОПЕРАТОРА по предвидения в ЗВ ред, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ОПЕРАТОРА нотариално заверена декларация – съгласие за включване към съоръжението, издадено от собственика му. Декларацията се подава едновременно със заявлението.

4.3.  За изграденото съоръжение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има качеството и на инвеститор, съответната община е собственик на съоръжението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че няма да има вещни или финансови претенции към собственика и ОПЕРАТОРА.

4.4.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички действия по изграждането на съоръженията до издаването на разрешение за ползване и въвеждането им в експлоатация по предвидения в закона ред за своя сметка.                                                                     

4.5.  Превключването на изгражданите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съоръжения към съществуващите водоснабдителни и канализационни системи се извършва след осъществени от негова страна дейности по изпитване и дезинфекция, както и след представяне от негова страна на документи за                                                                  

изгражданите съоръжения, а именно разрешение за строеж и протокол образец 2а за откриване на строителна линия и ниво.

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се снабди с Разрешение за строеж на ВиК съоръженията, предмет на договора за изграждане и присъединяване на водоснабдителни и канализационни системи по т. 5.1., в срок до две години, считано от датата на взлизането му в сила.

4.7. Предаването на съоръженията след въвеждането им в експлоатация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответната община, става по реда на чл.198п от ЗВ, ведно с цялата документация (екзекутивни чертежи и разрешение за ползване), отнасяща се до описаните по-горе ВиК съоръжения, като Общината става собственик на новоизграденото съоръжение, съгласно регламента на Закона за водите.

4.8.  Когато водоснабдявания обект ще се захранва от предстоящи за изграждане ВиК проводи, преминаващи през имоти, представляващи публична/частна или държавна собственост и които не са собственост на ДРУЖЕСТВОТО, Договорът за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежа, се издава след въвеждането на ВиК проводите в експлоатация.

5. Когато през имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават ВиК провод(и), ОПЕРАТОРЪТ издава изходни данни и условия за присъединяване:

5.1. в случаите, при които проводът няма да се измества – след като за обекта се представи проект, от който е видно, че обекта не засяга съществуващия провод и са спазени изискванията на Наредба №8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения, като собственикът на имота се ангажира да осигурява достъп и съдействие за дейностите по експлоатацията и поддържане на провода съгласно определените сервитутни ограничения.

5.2. в случаите, при които провода ще се измества при условията на чл.73 от ЗУТ извън рамките на имота и предстоящото за изграждане отклонение е от този провод – след като се представи разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на изместения провод.

6.1.  Когато имотът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е разположен извън населените места и селищните образувания, водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения се изграждат въз основа на парцеларни планове. С парцеларния план се определят сервитутни ивици, върху които не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.

6.2.  В границите на сервитутните ивици в засегнатите поземлени имоти не се допуска:

1. извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения;

2. прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, с изключние на случаите, когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на техническите и други изисквания.

6.3.  Собственикът на засегнат имот няма право да премества изградените в имота му линейни обекти и съоръжения. Промяната на собствеността не прекратява ограниченията в ползването на засегнатите поземлени имоти.

6.4. Лицата, които изграждат и експлоатират общите водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост имат право:

1. на прокарване и изграждане на тръбопроводи и съоръжения за водоснабдяване или отвеждане на отпадъчни води и наземни съоръжения към тях;

2. техни представители свободно да влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането и/или експлоатацията на линейните обекти и

съоръжения към тях, включително право на преминаване на техника през засегнатите поземлени имоти;

3. да извършват дейности по отсраняване на аварии.

7.1. При прокарване на проводи през чужд поземлен имот поради технологична и/или конструктивна необходимост при условията на чл. 193 ЗУТ към заявлението ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прилага и писмен договор, учредяващ правото на прокарване, съдържащ детайлно описание на диаметъра, мястото, начина и условията на прокарване на проводи, както и правото на достъп до водомерните устройства и канализационните шахти съгласно чл.18, т.6 от Наредбата.

7.2. При хипотезата на т. 8.1. всички водомерни устройства се разполагат в една шахта, в по-близкия до точката на присъединяване имот.

7.3. При хипотезата на т. 8.1. първата канализационна ревизионна шахта се изгражда в по-близкия до точката на присъединяване имот.

7.4. При прокарване на ВиК отклонения през съседен собствен поземлен имот важат изискванията на предходните т. 8.1., т. 8.2., т. 8.3.

8.1. Когато в определен етап от строителството е нецелесъобразно изграждането на постоянното СВО и СКО или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заявил услуга за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството, се допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да изгради и поддържа за своя сметка връзка за вода и/или канал по време на строителството, за която следва отделно да съгласува технически проект.

8.2. За услугата временно водоснабдяване на строителна площадка се сключва отделен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА при спазване на настоящите условия за присъединяване след подаване на завление по реда на т. 4.1. от настоящите Условия.

8.3. При наличиие на съществуващи СВО и СКО и съответна техническа възможност, по същите могат да се предоставят услуги по време на строителството, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща съответната утвърдена цена за ВиК услуги. В този случай се спазва реда определен в т. 9.2. от настоящите Условия, като на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се открива партида, в съответствие с изискванията на Общите условия.

8.4.  Отчитането на дължимите суми за потребени услуги по време на строителството е по измервателни устройства, които са пломбирани от ОПЕРАТОРА, като количеството отвеждани отпадъчни води се счита равно на количеството изразходвана вода, когато се ползва вода само от СВО с редовно инсталирани и пломбирани измервателни устройства, а когато има сондаж в имота – количеството отвеждани отпадъчни води се счита равно на количеството изразходвана вода, измерено по редовно инсталирано и пломбирано измервателно устройство на сондажа. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпомпва от имота подпочвени води, за отчитането им той монтира средство за измерване върху каналното отклонение или заплаща отведените води по дебита на помпата при режим на работа – 24 часа в денонощието.

8.5. При нарушаване целостта на пломбата, физическо въздействие върху измервателното устройство или при липса на такова на сградното отклонение, което се използва за водоснабдяване по време на строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА обезщетение в размер 1000 (хиляда) лева и заплаща количеството вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година. Количествата отвеждани отпадъчни води се считат равни на количествата изразходвана вода.

8.6. В случай, че изградените по време на строителството връзки за вода и канал няма да се ползват, същите се прекъсват трайно, за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от мястото на включване уличните проводи, в присъствието на представител на оператора и едновременно с изграждането на новото СВО.                                                                       

9.1. Изработването на инвестиционния проект за водопроводното/ канализационното  отклонение е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.161 ЗУТ.

9.2. Инвестиционният проект по т.10,ал.1 трябва да е изработен въз основа на предоставените от ОПЕРАТОРА изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа и да отговаря на нормативните изисквания за проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на водопроводите.

9.3. Преди внасянето за съгласуване и одобряване от компетентния орган по реда на ЗУТ, инвестиционния проект по ал.1 се предоставя на ОПЕРАТОРА, заедно с инвестиционния проект на сградната ВиК инсталация и/или мрежа, разположена в имота, с който по отношение на водопроводното отклонение, се обосновават необходимите водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди. Инвестиционни проект се внася за съгласуване със заявление по образец и след заплащане на такса, определена по Тарифата по §3, ал.2 от ДР на ЗУТ.

9.4. ОПЕРАТОРЪТ сравнява инвестиционния проект за водопроводното/канализационното отклонение с настоящото становище. При установяване на несъответствия с предоставените изходни данни или условията за присъединяване, ОПЕРТОРЪТ  ги посочва и връща проекта за преработка. След преработване на проекта извършва повторна проверка.

9.5. Редът по т.10.4.   се прилага и при промяна на инвестиционното намерение по време на строителството и необходимост от промяна на параметрите.

10. ОПЕРАТОРЪТ може да откаже присъединяването по подаденото заявление, както и да откаже да издаде изходни данни в следните случаи:

1. не е възможно да се задоволи заявеното водно количество, без това да наруши правилното функциониране на водоснабдителната система;

2. липсват водоснабдителни проводи, които се експлоатират от ОПЕРАТОРА, към които директно да бъде присъединен имотът;  или

3. липсва канализационна мрежа,  която се експлоатира от оператора, към която директно да бъде присъединен имотът, освен в случаите на чл.87, ал.1 от ЗУТ.

11.1. Договорът за присъединяване на недвижими имоти и потребители на услуги към водопроводните и/или канализационните системи и за предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация се сключва при наличие на съгласуван по реда на ЗУТ инвестиционен проект и след като бъде поискан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице, чрез подаване на заявление по образец и заплащане на такса по тарифа по §3, ал.2 от ЗУТ или Ценоразпис на ОПЕРАТОРА.

11.2. Заявлението  по т.12.1. съдържа информация за наличие на съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ инвестиционен проект за застрояването в имота и за водопроводното отклонение към него.

11.3. Одобрения по реда на ЗУТ инвестиционен проект,следва да бъде съгласуван от Възложителя с всички инстанции стопанисващи подземни проводи и същите да бъдат одобрени от тях, както и да има одобрена ВОД / временна организация на движението - при необходимост/ ,издадено разрешение за прокопаване и др.При изтичане на валидноста на тези съгласувания, Взложителя има задължение да ги актуализира към момента на започване на строителството на сградно водопроводно/канализационно отклонение.

11.4. С договора за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа се определят:

1. правата и задълженията на ОПЕРАТОРА и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с условията и техническите параметри и изисквания за присъединяване;

2. приложимите данни от изходните данни и условия за присъединяване;

3. редът, условията и срокът за изграждане от ОПЕРАТОРА на водопроводното и канализационното отклонение съгласно проекта, проверен от ОПЕРАТОРА и одобрен по реда на ЗУТ;

4. изискванията за разположение (местоположение) на водомерния възел на водопроводното отклонение и срокът за монтажа му от оператора;

5. взаимното задължение на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъпа в тях;                                                                        

6. условията и редът за изменение, допълване и прекратяване на договора;

7. редът за взаимно уведомяване на страните по договора;

8. условията и срокът за откриване на индивидуални партиди на потребителите на всеки отделен самостоятелен обект в имота.

11.5. При определянето на срокът по т.12.3. се съобразяват сроковете за строителство, така че водопроводното отклонение да е изградено към момента на въвеждането на обекта в експлоатация.

11.6. Договорът за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа влиза в сила:

1. с подписването му - при влязло в сила разрешение за строеж на застрояването в имота или

2. от датата на влизане в сила на разрешението за строеж на застрояването в имота, когато договорът е подписан преди нея.

11.7. Договорът за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа се прекратява при изтичане на срока на разрешението за строеж на застрояването в имота.

11.8. Договорът за присъединяване към водоснабдителната и канализационната мрежа на имот, за който не се предвижда реализирането на застрояването, влиза в сила от датата на подписването му и се прекратява с подаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заявление за откриване на партида или за сключване на договор за присъединяване на нов обект в имота.

11.9. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е заявил присъединяване към водоснабдителната и към канализационната мрежа, се сключва един договор за присъединяване към ВиК мрежите.

11.10. ОПЕРАТОРЪТ може да откаже сключване на договор при неизпълнение на което и да е от условията, посочени в предоставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изходни данни.

12.1. Водомерният възел и водомерната шахта се изграждат едновременно с отклонението.

12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да подаде документи за разкриване на партида за ползването на изграденото водопроводно отклонение и за узаконяване на монтирания водомер.

13.1. В срок от 5 работни дни след въвеждане в експлоатация на строежа съгласно ЗУТ всички собственици на самостоятелни обекти, лично или чрез представител, подават заявление по образец на ОПЕРАТОРА за откриване на индивидуалните партиди на всички самостоятелни обекти в присъединения имот, които са водоснабдени и заявяват готовност за извършване на първи отчет на инсталираните индивидуални водомери. Собствениците на самостоятелни обекти могат да определят ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за свой представител по предходното изречение, като за целта го упълномощят с пълномощно с нотариална заверка.                                                                                                                                             

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява заплащането на таксите и депозитите за откриване на индивидуалните партиди и узаконяване на водомерите съгласно действащ ценоразпис. Към момента на подаване на заявленията по реда на т.14.1., по партидата на централния водомер, монтиран на водопроводното отклонение за имота, не следва  да има задължения.

13.3. Документи за откриване на индивидуални партиди са следните:

- Заявление /по образец/ попълнено и подписано от собственика на имота или от негов пълномощник, придружен от документ за собственост.

- За всички непродадени имоти, заявленията се попълват от името на притежателя на собствеността /инвеститор или фирма строител/.

- Справка с данни за  собствениците  на всички обособени имоти в сградата /три имена и  ЕГН/, вид ,номер и дата на документа за собственост, данни за водомерите, три имена и подпис на упълномощено от етажната собственост лице с нотариално заверено пълномощно, както и дата на протокола от общото събрание на етажната собственост за неговото назначаване;

- Копие от фактура за платена такса за откриване на партида на Централния водомер за постоянно захранване;

- Копие от фактура  за платени такси и депозити (при сезонни обекти) за откриване на индивидуални партиди за всички обекти

14.1. В същия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   представя на ОПЕРАТОРА копие на разрешението за ползване на строежа и заявява готовност за извършване пломбиране на вътрешните водомери и извършване на първи отчет.

14.2 В 30-дневен срок от датата на извършване на отчета на централния и вътрешните водомери, ОПЕРАТОРЪТ разкрива индивидуални партиди с потребителски номера на потребителите на самостоятелни обекти в присъединения имот.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА СПИРАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО

 

15.1. ВиК ОПЕРАТОРЪТ може да прекъсне водоподаването към имота в случаите посочени в Наредба № 4, Общите условия, както и в следните случаи:

1.1 при неизпълнение на което и да е от условията за присъединяване;

1.2. при липса на подадени документи за откриване на индивидуални партиди за всички самостоятелни обекти по реда на т.14.1, както и неосигуряване на достъп до всички водомерни възли за узаконяване на водомерите и отчитането им.

1.3. липса на документ за въвеждане на сградата в експлоатация.

1.4. създаване на пречки за изпълнението на което и да е от задълженията на ОПЕРАТОРА.

1.5. други причини, предвидени в Общите условия на ОПЕРАТОРА.

15.2. При неизпълнение на задължението за подаване на документи за разкриване на вътрешни индивидуални партиди за всички самостоятелно обособени обекти в предвидения в т.14.1. срок, ОПЕРАТОРЪТ прекъсва водоподаването към сградата, без да е необходимо допълнително уведомление. Водоподаването се възстановява в 3- дневен срок след отстраняването на причината за спирането му.

 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ     

                                                             

16. С подписването на писмен договор за присъединяване към ВиК системите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и ОПЕРАТОРЪТ  имат правата и задълженията, определени в Общите условия, Наредба №4, както и изрично посочените в договора, като при несъответствие, предимство при тълкуване и прилагане, има договора.

17.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да не събаря сгради, без предварително да са изключени водопроводните и/или канализационните им отклонения от ОПЕРАТОРА за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. при извършване на строителни, монтажни, ремонтни и други дейности, да вземе необходимите мерки за опазване от повреди или унищожаване на водопроводните и/или канализационни мрежи и съоръжения към тях, както и незабавно да отстрани повредите, които е причинил за своя сметка, при спазване на изискванията на чл.74, ал.1, т.6 от ЗУТ;

3. да осигури закриването на партидите на бившите собственици на имота или техните наематели/ползватели и заплащането на дължимите суми за водопроводни и/или канализационни услуги, преди започване на извършването на строителни, монтажни, ремонтни и други дейности по обекта;

4. при изграждане на обекта и прилежащите му системи и съоръжения да спазва отстоянията, предивдени в Наредба №8/28.07.1999г.  за правила и норми за разполагане на техничски проводи и съоръжения;

5. когато при проучването за присъединяване е установено, че предвидения за изграждане обект засяга съществуващи водоснабдителни и/или канализационни проводи и съоръжения или това не е посочено от ОПЕРАТОРА в изходните данни, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ открие такива при реализиране на строителни, монтажни, ремонтни и други дейности по обекта, същите се изместват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на одобрен проект при условията на чл. 73 от ЗУТ и законно установения ред за извършване на строителни дейности.

17.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е собственик на два съседни имота и единия от тях, явяващ се господстващ имот е водоснабден и/или отводнен, чрез прокарване на ВиК отклонения от общите ВиК мрежи съоръжения през другия, явяващ се служещ имот, то при промяна в собствеността по отношение на господстващия и/или служещия имот, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички необходими правни действия така, че в полза на собственика/собствениците на господстващия имот да бъде учредено право на прокарване на ВиК отклоненията му/им по реда на чл.193 от ЗУТ.

17.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната алинея, ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност на изграждане на ВиК отклонения за водоснабдяването и/или отводняването, както и за предоставянето на услугите водоснабдяване и/или канализация на господстващия имот. В допълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще е изцяло отговорен за изграждането на ВиК отклонения за водоснабдяването и/или отводняването на господстващия имот, включително и за възстановяване на разходите, направени от ОПЕРАТОРА, в случай на изграждане на нови ВиК отклонения за водоснабдяването и/или отводняването на господстващия имот.

18.1. В съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици, въз основа на договор в нотариална форма с останалите собственици.

19.1. В случай, че в имота е изградена изгребна водоплътна безоточна шахта, съгласно условията на чл.87 от ЗУТ, ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за отвеждането на дъждовните и повърхностни води от имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за каквито и да са щети, нанесени на имота на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на наводнен от дъждовни или битови отпадъчни води.

19.2. С оглед предписания и разрешен начин на отвеждане на битови отпадъчни води чрез изгребна водоплътна безоточна шахта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими технически мерки за отвеждане на отпадъчните води от имота (включително изграждане на задържателен резервоар и други подобни съоръжения), както и се задължава да не допуска наводняване на съседни имоти и улици.

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ОПЕРАТОРА за всички настъпили промени по неговата идентификация или представителство или при промяна на собствеността или предназначението на имота, в седемдневен срок от настъпване на събитието.