ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Как да си открия партида

Ако сте Физическо лице,  за да си откриете нова партида трябва да представите Заявление за откриване на партида съгласно чл. 59, ал. 1, т. 2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец (виж по-долу списъка с образци) и копие на документ, удостоверяващ правото на собственост /вещно право на ползване (за справка).

При представителство е нужно да носите и копие от нотариално заверено пълномощно (за справка).

При съсобственост, освен гореизброените документи, се представя писмено Споразумение по чл. 59, ал. 3 / чл. 62, ал. 2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец, подписано между съсобствениците/наследниците, определящо титуляра на партидата и/или Удостоверение за наследници (когато е приложимо за справка).

При новостроящи се сгради трябва да представите и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж.

Ако сте Юридическо лице, необходимите документи, които следва да представите за откриване на нова партида са: Заявление за откриване на партида съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец  (виж по-долу списъка с образци), копие от документ, удостоверяващ правото на собственост / вещно право на ползване (за справка) и за справка – фирмени документи за регистрация (ЕИК/БУЛСТАТ, данъчен номер) или копие от валидно актуално състояние / извлечение от Търговския регистър.

При въвеждане в експлоатация на нова сграда, в режим на етажна собственост, трябва задължително да се представи - Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж и данни за собствениците на обектите в сградата. Партидата се променя след приемане на обекта от ВиК и подаването на заявления от всички собственици за откриване на партиди на индивидуалните водомери.

Ако сте Наемател трябва да представите Заявление за откриване на партида по образец (виж по-долу списъка с образци), копие от договора за наем – когато е приложимо за справка и Декларация -  съгласие от наемодателя по чл. 2, ал. 3 от  Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец.

Всички необходими документи могат да се представят във всеки район на „ВиК Йовковци” ООД, независимо от местонахождение на обекта, за който се касае услугата.

 

 

Образци на документи за изтегляне: