ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Как да си променя/закрия партидата

При смяна на собствеността или правото на ползване, „ВиК Йовковци” ООД следва да бъде уведомено в 30 дневен срок от датата на промяната или в 60 дневен срок - при смърт на потребител. Право да променя партидата има както новият собственик / ползвател, така и предишния собственик / ползвател.

Ако сте физическо лице, за да си направите промяна/закриване на партидата трябва да представите Заявление за промяна/закриване на партида по образец (виж по-долу списъка с образци),  копие от документ за придобиване /прекратяване правото на собственост или вещно право на ползване (за справка).

При съсобственост, освен гореизброените документи, се представя писмено Споразумение по чл. 59, ал. 3 / чл. 62, ал. 2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец, подписано между съсобствениците/наследниците, определящо титуляра на партидата и/или Удостоверение за наследници (когато е приложимо за справка).

При представителство следва да се представи копие от нотариално заверено пълномощно (за справка).

Ако сте  юридическо лице, за да си направите промяна/закриване на партидата трябва да представите Заявление за промяна/закриване на партида по образец (виж по-долу списъка с образци),  копие от документ за придобиване /прекратяване правото на собственост или вещно право на ползване (за справка) и фирмени документи (за справка) – копие на валидно актуално състояние /извлечение от Търговския регистър или документи за регистрация (ЕИК, БУЛСТАТ, данъчен номер).

При представителство следва да се представи копие от нотариално заверено пълномощно (за справка).

За юридически лица - строителни фирми при приключване на строителен обект, трябва задължително да представят във „ВиК Йовковци” ООД и копие от Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация и данни за собствениците на обектите в сградата. Партидата се променя след приемане на обекта от ВиК и подаването на заявления от всички собственици за откриване на партиди на индивидуалните водомери.

Ако сте Наемател, за да направите промяна на партида трябва да представите Заявление за промяна/закриване на партида по образец (виж списъка с образци), копие от договор за наем (когато е приложимо за справка), и Декларация -  съгласие от наемодателя по чл. 2, ал. 3 от  Общите условия за предоставяне на ВиК услуги по образец.

Всички необходими документи могат да се представят във всеки район на „ВиК Йовковци” ООД, независимо от местонахождение на обекта, за който се касае услугата.

 

 

Образци на документи за изтегляне: