ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА

 ВиК „ ЙОВКОВЦИ” ООД гр.В.ТЪРНОВО

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на ВиК” Йовковци” ООД  гр.В.Търново и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на дружеството.

Чл.2 (1) Работата на служителите на ВиК „Йовковци” ООД е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.

       (2) Служителите на „ВиК Йовковци” ООД изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на клиентите и ефективността от работата на дружеството.

       (3) С оглед публичния статут на ВиК” Йовковци” ООД, всички служители на дружеството, в зависимост  от функциите, които изпълняват , се подчиняват на установените правила на управление като стриктно съблюдават вътрешните актове на дружеството, изпълняват служебните си задължения точно и професионално и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на клиентите и обществото като цяло, като се има предвид   жизненоважното значение  на предоставяните от дружеството услуги по водоснабдяване, канализация и опазване на околната среда.

       (4) Служителите на ВиК „Йовковци” ООД следват поведение,което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

       (5) Дружеството се ангажира внимателно да разглежда и отговаря на всички жалби.

 

II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

Чл.3 (1) При работа с клиенти служителите на ВиК „Йовковци” ООД се отнасят любезно и с уважение към клиентите на дружеството, демонстрират професионализъм, като в рамките на своята служебна функция разясняват   подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.

       (2) За да изпълняват качествено и ефективно служебните си задължения  и да са от максимална полза за клиентите, служителите на ВиК” Йовковци” ООД трябва да познават много добре продуктите и услугите, които предоставя дружеството, а също така и нормативните документи и действащото законодателство, уреждащи отношенията в сектора.

       (3) Служителите полагат всички усилия да изпълнят всички поети ангажименти, да доставят услугите в установения срок, качество, количество и цена.

       (4) При работата си с клиенти служителите на ВиК” Йовковци” ООД спазват изискването за равнопоставеност на всички заинтересовани лица и нямат право да проявяват лични пристрастия и предпочитания, или дискриминация под каквато и да е форма.

       (5) Доставчиците на дружеството се избират без никакво дискриминиране, чрез открити конкурси и на базата на обективна и проверима преценка на работата им /относно въпроси като напр. цена, качество и срокове на доставките/, както и на работата им от етична гледна точка /по проблеми като напр. безопастност  на труда,опазване на околната среда/ и степента, до която предлаганите от тях стоки и услуги съответстват на нуждите на дружеството. 

       (6) Дружеството спазва своите ангажименти, поети към доставчиците от упълномощени представители и най-вече тези ангажименти, които са свързани с въпросите на количество, цени и срокове.

       (7) Дружеството се ангажира внимателно да разглежда и да отговаря на всички жалби.

 

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪДРУЖНИЦИ И ДКЕВР

Чл.4 (1) Дружеството информира пълно и точно съдружниците за всички действия, събития или решения които биха могли да окажат значително влияние върху техните решения.Предоставя  своевременно финансова и счетоводна информация, която точно отразява състоянието на дружеството, както и всяка  друга информация, на която те имат право по закон, изпраща в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание.

       (2) Предоставя своевременно всички необходими отчети и уведомления на ДКЕВР па реда и сроковете, определени в законодателството, съдейства при разясняване на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестена информация, когато такава информация му бъде поискана.

       (3) Отговорните служители задължително се уверяват, че предоставяната информация е вярна и че е предоставена на принципа на равното третиране.

  

IV. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 Чл.5 (1) Служителите на ВиК” Йовковци” ООД изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да повлияят върху качеството на изпълнение на възложената работа.         

        (2) Всички служители се явяват навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определените срокове.

Чл.6 (1) Служителите на ВиК „Йовковци” ООД се задължават да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационните отношения като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството и не пречат на другите работници и служители да изпълняват техните задължения.

       (2) Служителите на ВиК” Йовковци” ООД не са длъжни да изпълняват неправомерни заповеди, издадени по установения ред, когато те съдържат очевидни за тях правонарушения.

       (3) Служителите на „ВиК Йовковци” ООД обсъждат проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа с непосредствените си ръководители или управителния орган на дружеството.

Чл.7 (1) Служителите на „ВиК Йовковци” ООД не допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят или да се счете, че влияят  на изпълнението на служебните им задължения.

       (2) Служителите на „ВиК Йовковци” ООД не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

Чл.8 (1) Служителите на ВиК” Йовковци” ООД  при изпълнение на служебните си задължения опазват поверените им технически средства и материали с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели. В случай на загуба или повреждане  на поверено имущество, служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител.

       (2) Служителите на ВиК „Йовковци” ООД не разпространяват поверителна информация и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване правилата за защита на информацията.

  

V. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 Чл.9  (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените отношения извън работното място служителите на  ВиК” Йовковци” ООД се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността  и авторитета на дружеството.

         (2) Служителите на ВиК „Йовковци”  ООД спазват благоприличието и деловия вид в облеклото.

Чл.10 (1) Служителите на ВиК ”Йовковци” ООД не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърнят професионалния им авторитет или престижа на дружеството.

Чл.11 (1) Служителите на ВиК” Йовковци” ООД  не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството и вътрешните правила като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството.

  

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл.12 (1) В отношенията си със свои колеги служителите на ВиК”Йовковци”  ООД проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация.

         (2) Служителите на ВиК ”Йовковци” ООД зачитат мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

         (3) Всички служители на дружеството се съобразяват с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.

Чл.13 (1) Когато професионалните или служебни противоречия не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от страна на прекия си ръководител.

  

VII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 Чл.14 (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техни  близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се различават от интересите на дружеството.

          (2) Служителите на ВиК”Йовковци” ООД се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.

          (3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите на„ВиК Йовковци” ООД следва своевременно да уведомят своя пряк ръководител.

Чл.15 (1) Служителите на ВиК”Йовковци” ООД не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

         (2) Служителите на ВиК”Йовковци” ООД не участват в каквито и да е дейности, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.

         (3) Служителите на ВиК”Йовковци” ООД, които са напуснали дружеството, не трябва да злоупотребяват с информация, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

  

 VIII. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 Чл.16 (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена и  се отнася до работата  и взаимоотношенията в дружеството.

          (2) Служителите на ВиК”Йовковци” ООД са длъжни да опазват данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения.

          (3) Всички служители на дружеството се въздържат от разпространяването и използването за лични цели на информация от конфиденциален характер за ВиК Йовковци” ООД.

  

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17 Този Етичен Кодекс  на поведение  е задължителен за изпълнение от всички служители на ВиК”Йовковци ООД и всеки служител на дружеството трябва да е запознат със съдържанието му..

Чл.18 При неспазване нормите на този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност.

Чл.20 При първоначално встъпване в длъжност ръководителят на отдел”Личен състав” е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.