ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Лабораторни услуги

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ


1. Може да заявите лабораторни услуги, включени в списъка на ценоразпис на услугите, извършвани от изпитвателна „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ“. Информация за услугите, извършвани за акредитирани дейности може да получите от сертификат за акредитация.

2. След като изберете вида на извършваната услуга, попълвате възлагателно писмо, което включва всички данни, необходими за извършване на услугата.

3. В случай, че клиента желае сам да извърши вземането на пробите е необходимо той да се запознае с изисквания при вземане на проби от клиента.

4. Възлагателното писмо за извършване на лабораторни услуги може да бъде подадено в Управление на „В и К Йовковци” ООД стая №312 или да бъде изпратено на факс: 062/618 165 или e-mail: lab_water@abv.bg

5. Всички документи, които клиента желае да бъдат вписани в протокола от изпитване се предоставят на лабораторията заедно с Възлагателното писмо. Такива документи са копия на Разрешителни за заустване, Разрешителни за водовземане, Комплексни разрешителни и други.

6. С цел правилно извършване на изпитването датата за вземане и доставяне на пробите се съгласува предварително с Ръководителя на лабораторията. Пробите се доставят в Управление на „В и К Йовковци” ООД на адрес:

гр. Велико Търново
ул. „П. К. Яворов” №30
„В и К Йовковци” ООД
стая №312 - Ръководител лаборатория

7. Срокът за изпълнение на лабораторните услуги е до 10 работни дни от постъпването на пробата в лабораторията до излизане на протокола от изпитване.

8. Заплащането на лабораторните услуги се извършва по утвърден ценоразпис на услугите, извършвани от изпитвателна „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ“. Протоколите се предават на клиента след заплащане на дължимата сума в брой или по банков път по следната банкова сметка:

Банка ДСК – Велико Търново
BIC: STSABGSF
IBAN: BG91 STSA 9300 0004 8698 89

9. Протоколите от изпитване могат да бъдат получени на място в Управление на „В и К Йовковци” ООД, стая № 312 или по пощата с препоръчано писмо.