ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Отчитане на водомери

Водомерите се отчитат от служители на нашето дружество – инкасатори. Въпреки, че Наредба №4 разрешава период на отчитане на 3 месеца, за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Срещу цифрата на отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения от него разход.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации) водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения – бани, тоалетни или кухни. Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от нашето дружество длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водоподаването. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на индивидуалните водомери в апартаменти или други имоти, може да уговорите с нашите служители удобен за двете страни ден и час за отчитане. При невъзможност да се изпълнят горните условия се начислява служебна консумация. Възможностите за отчитане на водомерите при етажна собственост са следните:

  • Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.
  • Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя по приет от общото събрание на блока или кооперацията начин, след представяне на Протокол от общото събрание

Подаване на самоотчети


Клиентът (или негов представител) може да подава информация за показанията на индивидуалния водомер, в случай че няма възможност да осигури достъп на инкасаторите в имота или да уточни с В и К оператора извършване на отчитането в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от една година от последното отчитане. Самоотчет може да се извършва единствено, ако водомерът е изряден (не подлежи на периодична проверка и има всички необходими пломби).

За да бъдат въведени самоотчетите в системата за фактуриране е необходимо същите да се подават в рамките на обявената дата за посещение на инкасатора (виж "Графици за отчитане на водомери по райони") по един от следните начини:

- на телефони: 062/618-135, 062/618-102, 062/618-160 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

- по електронен път на e-mail: inkaso@vik-vt.com.

 

Необходима информация при подаване на самоотчет:

  • Клиентски номер или три имена и адрес на обекта;
  • Телефон за връзка с клиента, подал самоотчета;
  • Показания на всички водомери в имота (в кубически метри).

За коректно самоотчитане на показанията на водомера, вижте раздел „Модели водомери“.

Самоотчета можете да направите до 24 часа след часа и датата на отчета на общия водомер от инкасатора (чл. 39, ал. 2, т.1 от Наредба 4/14.09.2004 на МРРБ). Моля обърнете внимание, че ще се вземат предвид само показания, подадени при това условие. Носите отговорност за верността на подадените от вас данни.

 

График за отчитане на водомери по райони: