ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

ПСОВ - Павликени

Пречиствателна станция за отпадни води – Павликени

Съоръжението е реализирано в рамките на проект "Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени".

Проектът е финансиран от кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

В рамките на реализацията е извършена и подмяна на 26 412 м канализационна мрежа, включително: 6 главни клона, които събират и отвеждат отпадъчните води от цялата урегулирана територия; довеждащ колектор с дължина 372 м и диаметър 400 мм; второстепенни клонове с обща дължина 13 425 м; отливни канали с обща дължина 461 м; 480 ревизионни шахти; 12 дъждопреливника и отливни канали; 728 дъждоприемни шахти и 956 сградни канализационни отклонения.

Новоизградената ПСОВ включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг и контрол на цялата пречиствателна станция, технологична и административна сгради и довеждаща инфраструктура.

За строежа е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1852/23.10.2015 г. от Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На 03.11.2016 г. е съставен протокол за фактическото предаване на обекта от Община Павликени на „ВиК Йовковци” ООД.

С изграждането на пречиствателната станция са постигнати следните резултати:

  • Екологосъобразно пречистване на отпадните води от градската агломерация за изпълнение на Директива 91/271/ЕИО.
  • ŸПроектът, съобразен със стратегическите цели на Оперативна програма "Околна среда 2007 -2013 г.", подпомага провеждането на Кохезионната политика на Европейската общност за икономическо и социално сближаване на държавите – членки.
  • ŸОпазване водните богатства и биоразнообразието на Дунавския воден басейн чрез чистотата на река Павликенска и приемниците й – р. Росица, р. Янтра и р. Дунав.
  • Подобряване условията за живот на населението, чрез осигуряването на отвеждане и пречистване на отпадъчните води

Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Павликени 5200
Началник район

инж. Васко Косев

e-mail: psov_pn@vik-vt.com