ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

ПСОВ - Свищов

Пречиствателна станция за отпадни води гр. Свищов

Изградената  пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) е с капацитет 38 000 ЕЖ. Изградена е по ОП “Околна среда“ 2007-2013 г. - проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр.Свищов“, изпълнен от Община Свищов.

Този проект е изготвен в съответствие с най-добрите инженерни практики.

Предвидена е автоматизирана система за мониторинг и контрол на цялата ПСОВ (система СКАДА).

Битовите и промишлени отпадни води от града чрез довеждащ колектор постъпват във входящата камера на станцията гравитачно. Посредством потопяеми помпи, целия поток се подава към съоръженията за пречистване.

Стъпалото за механично пречистване на водата включва: Предварителна обработка и грубо механично пречистване. Предварителната обработка се състои от груби решетки преди помпите за сурова вода. Грубото механично пречистване включва фини решетки и аериран пясъкомаслозадържател. Отпадъчните води след механичното пречистване постъпват в Селектора, а от там в биобасейните.

Предвидено е пълно биологично пречистване с биологично отстраняване на органичните вещества (въглерода), биологично отстраняване на азота, както и химично отстраняване на фосфора. За биологичната обработка се използват анаеробни, безкислородни и аерационни зони по дължина на биобасейните за пълно отстраняване на въглерода и азота.

           Смесения отток от биологичната обработка се отвежда към разпределителната камера пред двата вторични радиални утаители, които се характеризират с висока ефективност при отделянето на смесените неразтворени твърди частици, стабилна и опростена експлоатация.

           Отделената утайка от дъното на вторичните утаители се изпомпва като рециркулираща обратно към Селектора. Част от нея – Излишната активна утайка се изпраща към инсталацията за третиране на утайките за по-нататъшна обработка.

Избистрената вода от повърхността на вторичните утаители се отвежда към инсталацията за дезинфекция, предвидена за използване при нужда.

Третирането на утайката се състои в предварителното и гравитачно уплътняване, аеробно стабилизиране на утайката, последващо уплътняване и механично обезводняване с постваруване и възможност за временно съхранение преди депониране.

Стабилизираните утайки се изпращат в утайкоуплътнител и от там в силоз преди механичното им обезводняване. Обезводняването е посредством шнекови преси. Преди пресите утайката се кондиционира с полимер. Към обезводнената утайка (кек) се подава вар за постваруване. Обезводнената и варувана утайка се транспортира до транспортно средство за утайка или на временна площадка за кек. Обезводнените утайки се извозват за съхраняването им на депо.

Пречистената вода отговаря на стандартите за заустване в р.Дунав.

Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Свищов 5250
Началник район
инж. Илиян Иларионов

e-mail: psov_sv@vik-vt.com