ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Кариери

„ВиК „Йовковци“ ООД  гр.Велико Търново обявява конкурс   по документи  и събеседване за заемане на  вакантна длъжност „Ръководител звено за вътрешен одит“


1. Изисквания за заемане на длъжността:

Висше образование с  придобита  образователно-квалификационна степен Магистър;

Професионален опит –  минимум три години в областта на вътрешния или външния одит;

Специфично изискване за заемане на длъжността - да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министерство на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

 

2. Допълнителни изисквания

За конкурентно предимство ще се счита висше образование в областта на стопанските или правните науки.

Кандидатът трябва да отговаря на условията по чл. 21, ал.2 от Закона за вътрешния одит  в публичния сектор.

 
3. Описание на длъжността
Ръководителят на Звеното за вътрешен одит  ръководи и отговаря за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит. Чрез прилагане на систематичен и дисциплиниран подход, в съответствие с приложимото законодателство работи за подобряване ефективността на процесите, за управление на риска и повишаване нивото на контрол в организацията. Ръководи звеното за вътрешен одит при изпълнението на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране и подпомага дружеството за постигане на целите си, като идентифицира и оценява рисковете за дружеството; оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на рисковете, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите;  Дава препоръки за подобряване на дейностите в дружеството.

 

4. Дружеството предлага:

  • Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания;
  • Трудов договор, съобразно българското законодателство;
  • Работа на пълен работен ден;
  • Конкурентно заплащане;
  • Социални придобивки.
Ако отговаряте на посочените изисквания и желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете ни детайлно CV на e-mail:admin@vik-vt.com или  в  деловодството на дружеството  на адрес: гр.Велико Търново , ПК5000, ул.“П.К.Яворов“  №30.
В случай, че имате референции от предходни работодатели, моля приложете и тях.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
Краен срок за подаване на документите 20.07.2023 г.