ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Декларация за поверителност

От 25 май 2018 г. във всички държави – членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в Общ регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Новата правна рамка въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни, „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново отговаря на всички изисквания на новата регулация. При осъществяване на своята дейност по предоставяне на ВиК услуги, дружеството събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите (целесъобразно), като ги обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Дружеството е въвело правила за обработване на данните, които гарантират подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Моля да прочетете настоящата декларация за поверителност, за да се информирате относно категориите лични данни, целите за събиране, получателите на данните и упражняване на правата си.