ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., попр., бр. 93 от 19.10.2004 г.; изм. с Решение № 3887 от 28.04.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 41 от 13.05.2005 г., в сила от 13.05.2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 17.08.2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., бр. 102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. и доп., бр. 70 от 3.09.2019 г., в сила от 4.10.2019 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията, техническите изисквания и редът за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

2. редът за сключване на договорите за присъединяване;

3. условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Услугите водоснабдяване и/или канализация (В и К) се предоставят на потребителите от търговски дружества с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води, наричани за краткост "оператори", в съответствие със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Закона за водите (ЗВ).

Чл. 3. (1) Потребители на услугите В и К са:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване, включително чрез концесия, на водоснабдявани имоти и/или имоти, от които се отвеждат отпадъчни и/или дъждовни води;

2. собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на жилища и нежилищни имоти в сгради - етажна собственост;

3. собствениците и лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване на водоснабдяваните обекти, разположени на територията на един поземлен имот и присъединени към едно водопроводно отклонение.

(2) Потребителите ползват услугите В и К за:

1. питейно-битови нужди;

2. стопански и обществени нужди - включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.

Чл. 4. (1) Водоснабдителните системи се ползват за задоволяване нуждите на потребителите от вода за питейно-битови, технологични, противопожарни и други цели.

(2) Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство пред ползването й за други цели. Водата за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При отклонения от изискванията за качествата на подаваната в разпределителната водопроводна мрежа вода операторите информират органите на държавния здравен контрол, кмета на съответната община, потребителите и собственика на водоснабдителната система.

(4) (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Водоснабдителните системи за условно чисти води (води с качества, които не съответстват на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели) се ползват при условията и по реда на тази наредба.

(5) Канализационните системи се ползват за отвеждане, пречистване и заустване в съответен водоприемник на отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите.

Чл. 5. (1) Услугата водоснабдяване включва дейностите водовземане на природни води от водни обекти чрез водовземни съоръжения, тяхното пречистване чрез пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения при необходимост, резервиране, транспортиране на водата по довеждащи водопроводи и по уличните разпределителни водоснабдителни мрежи в урбанизираните територии и доставяне на вода в имотите на потребителите чрез водопроводни отклонения.

(2) Услугата канализация включва дейностите, свързани с отвеждане на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите чрез канализационни отклонения и улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори, пречистване на отпадъчните води чрез пречиствателни станции или пречиствателни съоръжения при необходимост и заустване на отпадъчните или пречистените води във водоприемници при удовлетворяване на изискванията за опазване на околната среда.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Когато една водоснабдителна или канализационна система се използва за предоставяне на услуги В и К в различни обособени територии, операторите уреждат отношенията си с договор, съгласуван с асоциациите по В и К и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.

Чл. 6. Услугите В и К се осъществяват чрез:

1. водоснабдителната система до границата със сградната водопроводна инсталация или вътрешната (площадкова, дворна) водоснабдителна мрежа на потребителите;

2. канализационната система до границата със сградната канализационна инсталация или вътрешната (площадкова, дворна) канализационна мрежа на потребителите.

Чл. 7. (1) Имотите на потребителите се водоснабдяват, като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Отпадъчните и/или дъждовните води от имотите на потребителите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта или ревизионен отвор - собственост на потребителите.

(3) Водопроводните отклонения с водомерните възли и канализационните отклонения са част от общите мрежи на водоснабдителните и канализационните системи и се изграждат и поддържат от операторите.

(4) Потребителите осигуряват условия за присъединяване, като предоставят на оператора достъп до изградените от тях:

1. водомерна шахта, разположена в поземлен имот или в помещение в сграда за присъединяване на водопроводното отклонение към водопроводната инсталация или към вътрешната водоснабдителна мрежа на потребителя;

2. ревизионна шахта, разположена в поземлен имот или в помещение на сграда за присъединяване на канализационното отклонение към сградната канализационна инсталация или към вътрешната канализационна мрежа.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Получаването на услугите В и К се осъществява при публично известни общи условия, предложени от оператора и одобрени от собственика (собствениците) на водоснабдителните и канализационните системи или от оправомощени от него (тях) лица и от съответния регулаторен орган. С общите условия за получаване на услугата В и К, наричани за краткост "общи условия", се определят:

1. правата и задълженията на оператора и на потребителите;

2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода и отведените отпадъчни води;

3. отговорността при неизпълнение на задълженията;

4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на водоподаването и/или отвеждането на отпадъчните води;

5. редът за осигуряване на достъп до водомерите, включително в жилищата на потребителите, както и за прекратяване на водоподаването на отделните водоснабдявани имоти;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) редът за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от оператора.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Операторите задължително публикуват одобрените общи условия на електронната си страница и най-малко в един централен и един местен ежедневник и осигуряват достъп до тях.

(3) Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в централния ежедневник.

(4) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите имат право да направят пред съответния оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от оператора различни условия се отразяват в писмени споразумения. При непостигане на споразумение в едномесечен срок от получаване на заявлението от оператора остават в сила общите условия.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.

(6) По преценка на оператора присъединяването към водоснабдителните и канализационните системи на потребителите по чл. 3, ал. 2, т. 2 може да се извършва при условия, различни от общите условия, въз основа на договор за предоставяне на услугите В и К.

(7) Потребителите на услугите В и К могат да упълномощят свой представител или представител на етажната собственост, включително наемател, да ги представлява пред оператора.

(8) Договорът за предоставяне на услугите В и К се предлага от оператора, като в него могат да се включват допълнителни условия, извън общите условия, ако не противоречат на изискванията на тази наредба.

(9) Наемателят на водоснабдяван имот може да заплаща услугите В и К от името на наемодателя, като е длъжен да спазва изискванията на тази наредба и на договора. Когато наемателят не спазва задълженията съгласно общите условия и договора, отговорен за тях е наемодателят.

Чл. 9. (Отм. с Решение № 3887 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 41 от 2005 г.).

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Промяната на носителя на правото на собственост, на строеж или на ползване на водоснабдения обект има действие спрямо оператора от деня на промяната по партидата на потребителя по реда, определен в договора или в общите условия.

Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) За административно-техническите услуги, които предоставят операторите по чл. 13, ал. 5, чл. 14б, ал. 3, извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно, се заплаща такса, определена с тарифата по § 3, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Новоизградените обекти на водоснабдителните и канализационните системи се отразяват по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър от възложителя и се предават на операторите.

Глава втора

ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Чл. 11. (1) Водоснабдяването с вода с питейни качества от водоснабдителните мрежи на урбанизираните територии се извършва чрез водопроводни отклонения към имотите на потребителите.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Водопроводното отклонение е елемент на техническата инфраструктура съгласно чл. 64 ЗУТ и представлява участък от водоснабдителната мрежа, който започва от водовземната скоба или фасонната част и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и тротоарен спирателен кран и завършва с водомерен възел. Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 m от уличната регулационна линия или в общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои на не повече от 5 m от уличната регулационна линия. При необходимост операторът може да изгради за своя сметка водомерната шахта и да монтира водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до имотната граница на имота на потребителите са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат, поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и ЗВ от операторите.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При сгради - етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител всеки потребител поставя индивидуални водомери. Индивидуалните водомери след общия водомер или в общите части на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Нови водопроводни отклонения се проектират и изграждат при условията и по реда на ЗУТ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез:

1. проучване от оператора и изготвяне на становище с изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектирането на водопроводно отклонение и на инсталациите и мрежите, разположени в имота на възложителя, които се предоставят на заявителя по реда на чл. 13;

2. издаване на виза за проектиране от органа по чл. 140, ал. 7 ЗУТ в случаите по чл. 140а ЗУТ;

3. сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между оператора и възложителя;

4. изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145, ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ с предоставените изходни данни и условия за присъединяване.

(3) Операторът създава за обекта досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването.

(4) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Документът по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ е становището по ал. 2, т. 1, което включва изходните данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа.

(5) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Възложителят може да поиска проучване по ал. 2, т. 1 за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството.

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва въз основа на писмено заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване в случаите на:

1. изграждане на нов обект в имот, който не е водоснабден;

2. водоснабдяване на съществуващ обект в имот, който не е водоснабден;

3. промяна в параметрите на водоснабдяването на съществуващ обект в имот и/или изграждане на нов обект;

4. водоснабдяване на имот, в който не се предвижда реализиране на застрояване.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от възложителя по чл. 161 ЗУТ или упълномощено от него лице:

1. по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ чрез компетентния орган по чл. 140, ал. 7 ЗУТ по образец, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, или

2. пряко до оператора по негов образец;

3. в случаите на чл. 140а, ал. 8, изречение 3 ЗУТ и ал. 10 заявлението се подава само пряко до оператора по негов образец.

(3) Заявлението по ал. 1 съдържа следната информация:

1. точен административен адрес на водоснабдявания имот (ако е определен);

2. копие от документ за собственост на титуляря на правото на собственост и/или на учреденото право на строеж в чужд имот;

3. точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистър;

4. копие (извадка) от действащ подробен устройствен план;

5. информация за съществуващите и планираните сгради в имота и тяхното предназначение;

6. информация за предназначението на ползването на водата в имота и данни за прогнозни оразмерителни водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди;

7. в случай на производствени инсталации или стопанска дейност – информация за технологичните процеси, при които се използва водата;

8. предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за водопроводното отклонение;

9. предложение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната мрежа;

10. предполагаем (очакван) период за въвеждане на обекта в експлоатация съгласно разпоредбите на ЗУТ – при новоизграждани обекти или реконструкции, основни обновявания или промяна на предназначението на съществуващи обекти;

11. необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството;

12. начин, по който заявителят иска да получи изходните данни и условията за присъединяване – на хартия или електронен носител;

13. друга информация по преценка на заявителя.

(4) При водоснабдяване на имот, за който не се предвижда реализиране на застрояването, към заявлението по ал. 2 се представя скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта и регистър и копие от документа за собственост.

(5) В 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 2 операторът извършва проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа и изготвя становище, с което предоставя на заявителя изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната водопроводна инсталация и/или на водопроводната мрежа, разположена в имота, които включват:

1. схема със ситуационното разположение на водоснабдителните мрежи и съоръжения в участъка за присъединяване на имота, включително свободен напор и данни за техническите параметри (характеристики) – материал и диаметър на тръби, дълбочина и местоположение на провода и съоръженията към него;

2. границата, до която операторът изгражда, поддържа и експлоатира водопроводното отклонение, и изисквания за разположение на водомерния възел на водопроводното отклонение;

3. начин и място за присъединяване към водопровода;

4. минимални отстояния на проводите и съоръженията за присъединяване и други изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването и качествата на питейната вода;

5. други специфични данни и изисквания на оператора, необходими за проектиране на водопроводното отклонение и на сградната водопроводна инсталация и/или на разположените водопроводни мрежи в имота;

6. срок за присъединяване към водопроводната мрежа;

7. планирани от оператора дейности по реконструкция или изграждане на нови В и К проводи (мрежи) или съоръжения, които имат пряка връзка към присъединяването на имота;

8. условия за предоставяне на услуга по временно водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството, когато възложителят е заявил необходимост.

(6) Когато заявлението е по ал. 2, т. 2, операторът може обосновано писмено да поиска от заявителя да предостави допълнителна информация, ако това е необходимо за изготвянето на данните и условията по ал. 5, не по-късно от 7 дни от получаване на заявлението. Заявителят представя допълнителната информация и обяснения в 14-дневен срок от получаване на искането на оператора. В този случай срокът по ал. 5 започва да тече от датата на предоставяне от заявителя на допълнителната информация.

(7) Заявителят има право да направи еднократно възражение в тридневен срок от получаване на изходните данни и условията за присъединяване, включително когато заявлението е подадено по реда на чл. 140а ЗУТ. В този случай операторът разглежда възражението и в 5-дневен срок от получаването му служебно изпраща становище до заявителя, съответно до компетентния орган по чл. 140, ал. 7 ЗУТ.

(8) Предоставените от оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа важат в едногодишен срок от влизане в сила на визата в случая на чл. 140а ЗУТ, съответно от датата на получаване на становището – при пряко заявяване до оператора.

(9) След изтичане на едногодишния срок по ал. 8 изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране, за което възложителят подава ново заявление по ал. 2, т. 3.

(10) Когато при заявление по ал. 9 операторът установи, че изходните данни и условията за присъединяване към водоснабдителната мрежа са без промяна, той ги презаверява с едногодишен срок на валидност.

(11) Когато след подаване на заявление по ал. 2 инвестиционното намерение се промени, възложителят подава ново заявление за присъединяване.

(12) Възложителят подава едно заявление до оператора с обхват и съдържание съгласно ал. 3 и чл. 24, ал. 2, когато желае проучване за присъединяване едновременно към водоснабдителната и канализационната мрежа.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) Изисквания, които не са посочени от оператора в изходните данни и условията за присъединяване по чл. 13, ал. 6, не са основания за отказ за сключване на договор за присъединяване на имота към водоснабдителната мрежа и съоръжения.

(2) При подаване на заявление по чл. 13, ал. 2, т. 1 становището на оператора се предоставя на заявителя с визата за проектиране, издадена по реда на чл. 140а ЗУТ.

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Операторът може да откаже присъединяване по подадено заявление по чл. 13, когато:

1. не е възможно да се задоволи заявеното водно количество, без това да наруши правилното функциониране на водоснабдителната система;

2. липсват водоснабдителни проводи, които се експлоатират от оператора, към които директно да бъде присъединен имотът; или

3. липсва канализационна мрежа, която се експлоатира от оператора, към която директно да бъде присъединен имотът, освен в случаите на чл. 87, ал. 1 ЗУТ.

Чл. 14б. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) Изработването на инвестиционния проект за водопроводното отклонение е за сметка на възложителя по чл. 161 ЗУТ.

(2) Инвестиционният проект по ал. 1 трябва да е изработен въз основа на предоставените от оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа и да отговаря на нормативните изисквания за проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на водопроводите.

(3) Преди внасянето за съгласуване и одобряване от компетентния орган по реда на ЗУТ инвестиционният проект по ал. 1 се предоставя на оператора заедно с инвестиционния проект на сградната В и К инсталация и/или мрежа, разположена в имота, с който по отношение на водопроводното отклонение се обосновават необходимите водни количества и напор за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди. Операторът сравнява инвестиционния проект за водопроводното отклонение с издаденото становище по чл. 13, ал. 6 и в 14-дневен срок от получаването на проекта уведомява заявителя за резултатите от проверката. При установяване на несъответствия с предоставените изходни данни или условия за присъединяване ги посочва и след преработване на проекта извършва повторна проверка.

(4) Редът по ал. 3 се прилага и при промяна на инвестиционното намерение по време на строителството и необходимост от промяна на параметрите на водоснабдяването на имота.

Чл. 14в. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) Договорът за присъединяване на имота към водоснабдителната мрежа се изготвя и предлага от оператора в 14-дневен срок, след като бъде поискан с писмено заявление от възложителя по чл. 161 ЗУТ или упълномощено от него лице, при условие че инвестиционният проект за застрояването в имота и за водопроводното отклонение за присъединяването му към водоснабдителната мрежа е одобрен по реда на ЗУТ.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа информация за наличие на съгласуван и одобрен по реда на ЗУТ инвестиционен проект за застрояването в имота и за водопроводното отклонение към него.

(3) С договора за присъединяване към водоснабдителната мрежа се определят:

1. правата и задълженията на оператора и на възложителя в съответствие с условията и техническите параметри и изисквания за присъединяване;

2. приложимите данни от изходните данни и условия за присъединяване по чл. 13, ал. 6;

3. редът, условията и срокът за изграждане от оператора на водопроводното отклонение съгласно проекта, проверен от оператора и одобрен по реда на ЗУТ;

4. изискванията за разположение (местоположение) на водомерния възел на водопроводното отклонение и срокът за монтажа му от оператора;

5. взаимното задължение на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъпа в тях;

6. условията и редът за изменение, допълване и прекратяване на договора;

7. редът за взаимно уведомяване на страните по договора;

8. условията и срокът за откриване на индивидуални партиди на потребителите на всеки отделен самостоятелен обект в имота.

(4) При определянето на срока по ал. 3, т. 3 се съобразяват сроковете за строителство, така че водопроводното отклонение да е изградено към момента на въвеждането на обекта в експлоатация.

(5) Договорът за присъединяване към водоснабдителната мрежа влиза в сила:

1. с подписването му – при влязло в сила разрешение за строеж на застрояването в имота; или

2. от датата на влизане в сила на разрешението за строеж на застрояването в имота, когато договорът е подписан преди нея.

(6) Договорът за присъединяване към водоснабдителната мрежа се прекратява при изтичане на срока на разрешението за строеж на застрояването в имота.

(7) Договорът за присъединяване към водоснабдителната мрежа на имот, за който не се предвижда реализиране на застрояването, влиза в сила от датата на подписването му и се прекратява с подаване от възложителя на заявление за откриване на партида или за сключване на договор за присъединяване на нов обект в имота.

Чл. 14г. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) За предоставянето на услуга по временно водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството в имот, за който възложителят е подал заявление за присъединяване по чл. 13, ал. 2, т. 2 и има техническа възможност за това, се сключва отделен договор между възложителя и оператора при спазване на дадените условия за присъединяване съгласно чл. 13, ал. 5, т. 8.

(2) Договорът по ал. 1 определя правата и задълженията между страните и съдържа реквизитите по чл. 14в, ал. 3, т. 2, 6, 7 и 8.

Чл. 14д. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Когато възложителят е заявил присъединяване към водоснабдителната и към канализационната мрежа, се сключва един договор за присъединяване към В и К мрежите.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Когато за осъществяване на присъединяването поради технологична и/или конструктивна необходимост се налага в чужд поземлен имот да се изградят водопроводи и съоръжения, необходими за водопрекарване във връзка с водоснабдяването на съседни имоти, всички водомерни устройства на съседните имоти се разполагат в една шахта в първия имот. Собственикът на служещия поземлен имот учредява право на водопрекарване при условията и по реда на чл. 193 ЗУТ за вътрешните водопроводни мрежи след водомерната шахта в полза на собствениците на водоснабдяваните имоти.

(2) Когато при проучването за присъединяване се установи, че предвиденият за изграждане обект засяга съществуващи водоснабдителните съоръжения, те се изместват за сметка на възложителя въз основа на одобрен проект на името на собственика на системата.

(3) Присъединяването на обществени чешми, фонтани, басейни и други съоръжения за обществено ползване се извършва по реда на тази наредба въз основа на писмено искане от кмета на общината или кметството, от собственика или упълномощени от тях лица.

Чл. 16. (1) След сключване на договора за предоставяне на услугите В и К операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение и извършва присъединяването на обекта към водоснабдителната система съобразно условията на сключения договор и при спазване разпоредбата на чл. 66 ЗУТ.

(2) Изисквания, които не са посочени от операторите при сключването на договора за присъединяване, не са основания за отказване на свързването.

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) В срок от 5 работни дни след въвеждане в експлоатация на строежа съгласно ЗУТ всички собственици на самостоятелни обекти, лично или чрез представител, подават заявление по образец на оператора за откриване на индивидуалните партиди на всички самостоятелни обекти в присъединения имот, които са водоснабдени и заявяват готовност за извършване на първи отчет на инсталираните индивидуални водомери. Собствениците на самостоятелни обекти могат да определят възложителя за свой представител по предходното изречение.

(2) Към заявлението по ал. 1 възложителят представя разрешението за ползване – за строежите от първа, втора и трета категория, съответно удостоверението за въвеждане в експлоатация – за строежите от четвърта и пета категория.

(3) В случай на водоснабдяване на имот, за който не се предвижда реализиране на застрояването, в заявлението по ал. 1 възложителят заявява готовността си за откриване на партида с изградени водопроводна мрежа и водомерна шахта в имота.

(4) Операторът открива индивидуални партиди с потребителски номера на потребителите във всички самостоятелни обекти в присъединения имот в срок до 30 дни от подаване на заявлението по ал. 1.

(5) В срока по ал. 4 операторът извършва следващ отчет на всички индивидуални водомери, инсталирани в самостоятелните обекти в имота.

(6) Потребителят ползва водопроводните и канализационните инсталации, мрежи и съоръженията след водопроводното отклонение на своя отговорност при спазване на нормативните изисквания към тях.

Чл. 18. Не се разрешава:

1. свързването на водопроводи за питейна вода с водопроводи за условно чиста вода или с водопроводи за захранване с вода от неконтролирани от оператора водоизточници;

2. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) присъединяване на имотите към водоснабдителните мрежи без сключен договор по чл. 14в;

3. премахването на сгради, без предварително да са изключени водопроводните им отклонения от оператора, за сметка на извършителя (собственика на строежа);

4. свързването на помпи за директно водочерпене от водопроводната система, сградната водопроводна инсталация и/или вътрешната водопроводна мрежа извън условията, определени с нормативните технически изисквания, и без съгласието на оператора;

5. изграждането на сгради и надземни съоръжения и разполагането на трайни насаждения в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на водопроводите и водопроводните отклонения;

6. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) преминаването на водопроводни отклонения през чужди имоти с изключение на случаите на чл. 193 ЗУТ.

Чл. 19. (1) Хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата като елемент на сградните водопроводни инсталации се изграждат от и за сметка на потребителите.

(2) Операторите поддържат и ремонтират хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата, когато инсталациите са тяхна собственост или са им предоставени с договор за експлоатация от потребителите.

Глава трета

ПОЛЗВАНЕ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА

УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Чл. 20. (1) Довеждащите водопроводи на водоснабдителните системи осигуряват пренасянето на вода от водоизточника до разпределителната водопроводна мрежа в урбанизираните райони.

(2) Довеждащите водопроводи и съоръжения се стопанисват и поддържат от операторите на водоснабдителните системи.

(3) Подаваните водни количества към урбанизираните територии се установяват чрез измервателни устройства, видът и местоположението на които се определят с проект.

Чл. 21. Водата от водоснабдителните системи се разпределя и преразпределя между отделните урбанизирани територии или части от тях въз основа на баланс на водите.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) При доказани възможности на водоизточника и на водоснабдителната система към довеждащите водопроводи могат да се включват допълнителни потребители - собственици на имоти извън строителните граници на урбанизираните територии, като условията за присъединяване се определят с договора за услугите В и К при спазване изискванията на чл. 14в.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Присъединяването се извършва в съответствие с В и К схемите на одобрения за територията подробен устройствен план.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Не се разрешава разполагане на строежи и трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт.

(2) Забраните, ограниченията и режимът на ползване на водоснабдителните системи се определят със ЗВ и Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

Глава четвърта

ПОЛЗВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) (1) Присъединяването на имот към канализационната мрежа се извършва при условията и по реда на чл. 12 – 15, които се прилагат съответно към канализационното отклонение за имота.

(2) Заявлението за присъединяване към канализационната мрежа съдържа следната информация:

1. точен административен адрес на имота (ако е определен);

2. копие от документ за собственост на титуляря на правото на собственост и/или на учреденото право на строеж в чужд имот;

3. точен идентификатор на имота съгласно данните от кадастралната карта и регистър;

4. копие (извадка) от действащ подробен устройствен план;

5. информация за прогнозните оразмерителни отпадъчни водни количества, които ще се отвеждат от имота чрез канализационното отклонение, и техния вид (битови, производствени, дъждовни);

6. в случай на производствени инсталации или стопанска дейност – информация за производствените отпадъчни водни количества и прогнозни максимални концентрации на веществата в тях;

7. предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за канализационното отклонение;

8. предложение за крайния срок за присъединяване към канализационната мрежа на канализационните инсталации и/или мрежи, разположени в имота на заявителя;

9. предполагаем (очакван) период за въвеждане на обекта в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ.

(3) В становището по чл. 13, ал. 5 операторът предоставя на заявителя изходните данни и условията за присъединяване, необходими за проектиране на канализационното отклонение и на сградната канализационна инсталация и/или на вътрешната канализационна мрежа, които включват:

1. схема със ситуационно разположение на канализационните мрежи и съоръжения в участъка от тях за присъединяване, включително данни за технически параметри (характеристики) – вид на канализационната мрежа, материал и диаметър на тръбите, размер, форма, дълбочина и местоположение на съоръженията и др.;

2. пределно допустими стойности за количеството и качеството на отвежданите чрез канализационното отклонение отпадъчни и дъждовни води от имота по т. 1 и процедурата за проверка на съдържанието на замърсители;

3. границата, до която операторът изгражда, поддържа и експлоатира канализационното отклонение, и изисквания за разположение на ревизионната шахта на канализационното отклонение;

4. място и начин за присъединяване към канализационния провод;

5. минимални отстояния на проводите и съоръженията за присъединяване и изисквания, гарантиращи експлоатационната сигурност на присъединяването;

6. други специфични данни и изисквания на оператора, необходими за проектиране на канализационното отклонение и на сградната канализационна инсталация и/или на разположените канализационни мрежи в имота;

7. срокове за присъединяване към канализационната мрежа.

(4) Операторът може да откаже присъединяването на имот към канализационната мрежа по подадено заявление за присъединяване, когато:

1. не е възможно да осигури отвеждането от имота на заявените количества отпадъчни води, без това да наруши правилното функциониране на канализационната система;

2. се иска включване на отпадъчни води в канализационна система, които не отговарят на изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.);

3. няма канализационни проводи, които се експлоатират от оператора, към които директно да бъде присъединен имотът.

(5) Договорът за присъединяване на имота към канализационните мрежи отговаря съответно на чл. 14в, ал. 3 и съдържа и изискванията към мястото на ревизионната шахта на канализационното отклонение и ограниченията върху количеството и качеството на отпадъчните води.

(6) За производствените отпадъчни води се спазват изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, като количеството и максимално допустимите концентрации на веществата в отпадъчните води, зауствани в канализационната система, се договарят между страните.

(7) Не се разрешава:

1. присъединяването на канализационни отклонения в нарушение на изискванията на чл. 12;

2. разполагането на строежи и трайни насаждения в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на канализационните отклонения и колектори;

3. преминаването на канализационни отклонения и колектори през чужди имоти, с изключение на случаите по чл. 87 и 193 ЗУТ.

Чл. 25. (1) Канализационно отклонение е частта от уличния канал или колектор до ревизионната шахта, която:

1. при застрояване на отделни урегулирани поземлени имоти е на разстояние най-малко 2 m от уличната регулационна линия или се намира в самата сграда, когато сградата е на разстояние до 5 m от уличната регулационна линия;

2. при комплексно застрояване е разположена непосредствено след излизането на канализацията от сградата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При повреди или виновно запушване на канализационните отклонения и колектори потребителят заплаща всички вреди, причинени на оператора и установени с констативен протокол, включително и разходите за ремонт и възстановяване на активите.

(3) Лицата, които отговарят за чистотата на уличната мрежа, поддържат и почистват дъждоприемните шахти. Операторите на водоснабдителните и канализационните системи поддържат и почистват връзката между дъждоприемната шахта и уличната канализация.

Чл. 26. (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) Присъединяването на нови потребители към канализационните системи се извършва при условията и по реда на чл. 12 - 16, чл. 24 и чл. 25, ал. 1.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Операторът осъществява постоянен контрол върху канализационните системи и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби и налагане на санкции при превишаване на допустимите норми за замърсяване.

(2) Когато количествата и качествата на отпадъчните води по ал. 1 се различават от договорените, между оператора и потребителя се съставя констативен протокол, в който се констатират и нанесените вреди. Когато потребителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от свидетел, който може да бъде и второ длъжностно лице на оператора.

(3) При нарушенията по ал. 2 операторът може да налага временно изключване на потребителя от канализационната система до отстраняване на нарушенията.

(4) Включване от потребителя на допълнителни отпадъчни водни количества в канализационната система от водоизточници на потребителите и други води се допуска след изменение на договора с потребителя.

(5) Количеството на включваните в канализационната система дъждовни води от поземлени имоти се определя с измервателно устройство - собственост на потребителя, или се договаря.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) (1) Операторът осъществява контрол върху степента на замърсеност на производствените отпадъчни води за съответствие с изискванията за максимално допустимите концентрации на вещества в заустваните в канализационните мрежи производствени отпадъчни води, определени с договора за предоставяне на услугите В и К.

(2) В договора с потребителите, които заустват или ще заустват производствени отпадъчни води в канализационните мрежи, операторът на канализационната система определя най-малко:

1. максимално допустимото замърсяване по отделни характерни показатели на отпадъчните води, зауствани в канализационната система;

2. мястото и условията за вземане на водни проби;

3. броя и периодите на вземане на проби;

4. условията и заплащането на допълнителни пробовземания по искане на потребителя.

(3) Вземането на проби от отпадъчните води се извършва от представител на оператора в присъствието на представител на потребителя. Когато при предварително известни и за двете страни условия потребителят не осигури свой представител при измерването на дебита на производствените отпадъчни води и/или при вземането на водни проби или представителят на потребителя откаже да подпише протокола, удостоверяващ вземането на проби, тези обстоятелства се отразяват в протокола от длъжностното лице на оператора. Протоколът се подписва от един свидетел, който може да е и служител на оператора.

(4) Резултатите от анализа, извършен от оператора, се представят на потребителя.

(5) В случай на спор и когато е взета арбитражна проба, тя се предоставя за анализ в независима акредитирана лаборатория. Разходите се заплащат от страната, поискала анализ на арбитражната проба.

(6) Всяко допълнително пробовземане извън определеното в договора, извършено по искане на потребителя, е за негова сметка съгласно предварително известни условия на оператора.

(7) Резултатите от анализа по ал. 5 или 6 се приемат безусловно от страните и се прилагат от датата на съответното пробовземане до вземане на следващата проба.

Глава пета

ПОЛЗВАНЕ НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА

УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Чл. 28. (1) Отвеждащите канализационни колектори осигуряват отвеждане на отпадъчните води от урбанизираните райони до пречиствателните станции за отпадъчни води или до водоприемниците на отпадъчни води.

(2) Откритите канали, когато са елемент на канализационната система, се поддържат от операторите на канализационните системи.

Чл. 29. (1) Операторите на канализационните системи могат да договарят с физически и юридически лица присъединяването към колекторите на отпадъчни води само в ревизионни шахти на канализационните колектори при условията и по реда на глава четвърта.

(2) При доказани възможности на канализационната система към отвеждащите колектори могат да се включват допълнителни потребители - собственици на имоти извън границите на урбанизираните райони, като условията се определят с договора за предоставяне на услугите В и К.

Глава шеста

ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В и К

 

Чл. 30. Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение, а за сгради - етажна собственост - по общия водомер на водопроводното отклонение. Изразходваното количество вода се разпределя между потребителите в сграда - етажна собственост, въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери по реда на тази наредба, като в разпределението се включват всички разходи в общите части на сградата и загубите на вода в сградната водопроводна инсталация.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Цените на услугите В и К се определят и обявяват по реда на ЗРВКУ.

Чл. 32. (1) Услугите В и К се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната система на оператора, отчетено чрез монтираните водомери на всяко водопроводно отклонение.

(2) За сгради - етажна собственост, или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено по общия водомер на водопроводното отклонение за определен период от време. Отчитането на водомерите се извършва, като се прави първи отчет на общия водомер, а след това се отчитат индивидуалните водомери. Отчитането на общия водомер се извършва в присъствието на представител на потребителите. Датата и часът на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери се обявяват с писмено съобщение, поставено на подходящо място в сградата, в срок не по-кратък от три работни дни преди деня на отчитането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Отчетеното по ал. 2 количество вода се разпределя между отделните потребители въз основа на отчетите за същия период от време на всички индивидуални водомери след общия водомер при условията и по реда на тази наредба.

(4) Отчетените данни по ал. 2 и 3 се установяват чрез отбелязване в карнета, заедно с датата на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери и подписа на потребителя или негов представител, освен в случаите на отчитане по електронен път.

(5) При разлика в отчетеното количество вода по ал. 2 и в сбора на отчетите по индивидуалните водомери по ал. 3, по-голяма от 20 на сто, в 7-дневен срок операторът уведомява упълномощения представител на етажната собственост. При подаване на молба от упълномощения представител на етажната собственост в 10-дневен срок от уведомяването за установяване на причините операторът определя комисия, в която се включват молителят и представители на оператора.

(6) В 14-дневен срок комисията съставя протокол, в който отразява установените причини и предложенията за тяхното отстраняване. Когато установените причини се дължат на неизправност в сградната инсталация, те се отстраняват от потребителите в етажната собственост, които заплащат разходите за извършената проверка.

(7) Установяването на разлики по ал. 5, по-големи от 20 на сто, не е основание за неплащане на изразходваното количество вода.

(8) Отчитането по ал. 1 се извършва от длъжностни лица на оператора на водоснабдителната система или от лица, на които това е възложено от оператора въз основа на договор.

(9) Отчитането по ал. 2 и 3, както и разпределението на количеството вода, изразходвано за общи нужди в етажната собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител, включително загубите на вода в сградната водопроводна инсталация за потребителите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3, се извършват от:

1. длъжностните лица на оператора на водоснабдителната система или от лица, на които това е възложено от оператора въз основа на договор;

2. управителя или председателя на управителния съвет на етажната собственост или друг потребител, упълномощен от общото събрание на етажната собственост, с когото операторът сключва договор.

(10) Операторът на водоснабдителната система монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения, по които се отчита и заплаща изразходваното количество вода.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Когато потребителите ползват вода от собствени или други водоизточници, от които отпадъчните води се включват в канализационната мрежа, те монтират на тях водомерни възли за своя сметка.

Чл. 33. (1) Операторът пломбира холендъра на индивидуалните водомери към водопроводната тръба за сметка на потребителите.

(2) При установяване на повреда в индивидуалните водомери на потребителите представителят на оператора прави предписание за отстраняване на повредата на водомера и за срока за отстраняването й, като демонтира пломбата на холендъра. След отстраняване на повредата потребителят уведомява оператора и осигурява достъп до водомера съобразно общите условия или договора за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на холендъра.

(3) На мястото на повредения водомер операторът може да постави редовен (оборотен) водомер, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за сметка на потребителите.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Във водоснабдителните системи и инсталации могат да се монтират само типове водомери, одобрени по реда на Закона за измерванията (ЗИ), или с оценено съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Водомерът на водопроводното отклонение и общият водомер в сгради - етажна собственост, подлежат на задължителен метрологичен контрол съгласно ЗИ.

(2) Освен контрола по ал. 1 на водомерите се извършват и следните проверки:

1. периодично;

2. след ремонт;

3. при нарушаване на пломбата;

4. по искане на оператора или потребителя.

(3) При възникване на спор относно метрологичните характеристики (точността) на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на експертиза по реда на ЗИ.

(4) При изправен водомер разходите за експертизата се поемат от заявителя.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) (1) Периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години.

(2) Периодичните проверки по ал. 1 се извършват по искане и за сметка на потребителите от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на ЗИ.

(3) Резултатите от периодичните проверки на индивидуалните водомери се удостоверяват със знаци по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

(4) Операторите са длъжни да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от лицата по ал. 2, монтаж и пломбиране.

(5) Когато длъжностно лице на оператора установи потребители с непроверени индивидуални водомери съгласно ал. 1, срокът за извършване на проверка на водомерите е три месеца. В случай че след изтичането на този срок не е извършена периодична проверка на водомерите, количеството изразходвана вода се начислява по реда на чл. 39, ал. 6.

Чл. 35. (1) Показанията на водомерите се отчитат с точност до 1 куб. м за период, който се определя в общите условия или договора, но не по-дълъг от шест месеца.

(2) Когато периодът на отчитане на водомерите е по-дълъг от един месец, операторът ежемесечно начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

(3) Достъпът на длъжностното лице на оператора до водомера за извършване на отчети, включително в жилищата на потребителите, се осигурява съгласно общите условия или договора.

(4) При невъзможност за отчитане на водомерите поради отсъствие на потребителя или на неговия представител потребителят е длъжен да уточни с оператора в удобно за двете страни време извършването на отчитането в срок не по-дълъг от една година от последното отчитане.

(5) При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора до водомера длъжностното лице съставя протокол, който се подписва от него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена, единните граждански номера и адресите на свидетелите, които могат да бъдат и длъжностни лица на оператора.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора за отчитане на показанията на водомера разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при непрекъснато изтичане на водата със скорост 1,0 m/s, за периода до предишен отчет по алинея 1.

Чл. 36. (1) Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система се приема равно на количеството изразходвана от потребителя питейна вода, като към това количество се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници съгласно договора между оператора и потребителя.

(2) В случаите, когато потребителят е монтирал средство за измерване за отведените отпадъчни води, прието с протокол от оператора, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване.

(3) При техническа невъзможност за монтиране на средство за измерване по ал. 2 количеството вода, включено в състава на произвежданите храни и други продукти, се установява по реда, определен с общите условия или договора, и се приспада от отчетеното количество питейна вода.

(4) Количеството на пречистените води се приема равно на количеството отведени отпадъчни води за съответните потребители.

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г., изм., бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) При установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 35, ал. 6 за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварително уведомяване до заплащане на дължимата сума.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се установява и доказва с протокол, съставен от длъжностно лице на оператора. Протоколът се подписва от длъжностното лице и от най-малко един свидетел, който може да бъде лице от състава на оператора.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Потребителите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при използване на вода от пожарните хидранти на водоснабдителната система с участието на представител на оператора съставят протокол, в който се отразяват използваните количества вода за гасене на пожари.

Чл. 39. (1) Изразходваното количество вода се определя по реда на чл. 35.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При водопроводни инсталации, присъединени към водопроводно отклонение с общ водомер, и при наличието на индивидуални водомери, като при създадена възможност от оператора се приемат и самоотчети, като разпределението на количеството вода по ал. 1 се извършва и заплаща, както следва:

1. в срок 24 часа се отчитат количествата вода, преминали през общия водомер и през индивидуалните водомери;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени в срока по т. 1 или не са подадени самоотчети, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от последните два редовни отчета;

3. разликата между данните, отчетени по общия водомер, и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и данните по т. 2 се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените служебно данни по т. 2;

4. определените разлики по т. 3 и тяхната цена се записват на отделен ред и се начисляват в общата сума за всеки потребител при условията на чл. 32, ал. 5.

(3) По изключение в случаите, когато сградната водопроводна инсталация е проектирана така, че индивидуални водомери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното количество вода и отчитането на отведената и пречистената вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата. За техническата невъзможност за монтиране на индивидуални водомери и броя на обитателите на всеки обект се съставя протокол, подписан от оператора и от упълномощения представител на етажната собственост.

(4) В обекти с повече от един потребител, в които индивидуални водомери имат само някои от потребителите, изразходваното количество вода след общия водомер на водопроводното отклонение се разпределя, както следва:

1. отчитат се преминалите количества вода през общия водомер;

2. отчитат се преминалите количества вода през индивидуалните водомери; отчитането по т. 1 и 2 се извършва съгласно ал. 2, т. 1;

3. за потребителите без индивидуални водомери количествата вода се определят по реда на чл. 39, ал. 5 и 6;

4. разликата между данните по т. 1 и сбора от отчетените по т. 2 и 3 количества вода се разпределя пропорционално на изразходваните количества, определени в т. 2 и 3;

5. определените по т. 4 разлики и тяхната цена се записват на отделен ред и се начисляват в сметката на всеки потребител при условията на чл. 32, ал. 5;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) когато сумата от количествата по т. 2 и 3 е по-голяма от отчетеното по общия водомер, определените по т. 3 количества се намаляват пропорционално до изравняване с отчетеното количество по общия водомер.

(5) (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) По изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.);

3. по 0,1 куб. м за всеки куб. м застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;

4. по 0,5 куб. м за всеки куб. м застроен обем на сграда - за сгради в строеж.

(6) До поставянето на индивидуални водомери в сгради - етажна собственост, или на водопроводно отклонение с повече от един потребител определените в ал. 5 количества вода се завишават всяко тримесечие с по 1,0 куб. м за всеки обитател.

(7) При имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до монтирането на общи водомери от оператора изразходваното количество вода се отчита само по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода от потребителите без монтирани индивидуални водомери - по реда на ал. 5 и 6.

(8) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2019 г. , в сила от 4.10.2019 г.) При кражба или повреждане на водомер на водопроводното отклонение и в случаите на нарушаване на пломбите на водомерите служебно се начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година.

(9) Изразходваната, отведената и пречистената вода за обществени чешми и фонтани в урбанизираните райони се заплаща от общините или кметствата или от упълномощените от тях лица по отчетите на водомерите.

(10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При разделяне на имот, присъединен към едно водопроводно отклонение, се открива индивидуална партида за потребителите на всеки отделен имот, като отчитането се извършва по реда на ал. 2.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане, при условие че разполага с технически средства и софтуер за отчитане на показанията от тях.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Услугите В и К се заплащат по цени, определени по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. При неспазване на сроковете за плащане на изразходваното количество вода, определени в общите условия и договорите, се заплаща законна лихва по реда на чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Възражения срещу определено заплащане на изразходваното количество вода могат да се правят писмено пред оператора в 7-дневен срок от изтичането на срока за плащане.

(3) При установяване на надвзети суми по избор на потребителя те се възстановяват от оператора при условията на ал. 1 или се прихващат от следващите плащания.

Глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

Чл. 41. (1) Подаването и отвеждането на вода се осигурява непрекъснато или съобразно експлоатационните възможности на водоснабдителната и канализационната система.

(2) Подаването и отвеждането на вода може да бъде спряно от операторите напълно или частично без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните системи в срок до 8 часа, а по довеждащите водопроводи - до 12 часа;

2. прекратяване на електрозахранването на помпените и пречиствателните станции или на хидрофорните уредби;

3. стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопроводните системи са престанали да функционират или качествата на водата представляват опасност за живота и здравето на хората;

4. необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи.

(3) След предварително уведомяване операторите могат да спират напълно или частично подаването и отвеждането на вода в следните случаи:

1. при неизпълнение на предписание на оператора от страна на потребителите за отстраняване на недопустими технически и санитарни недостатъци в сградните водопроводни и канализационни инсталации или във вътрешните В и К мрежи на потребителите разходите, свързани с прекъсване и възстановяване на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води, са за сметка на потребителите и се заплащат преди възстановяване на водоснабдяването;

2. при установяване на умишлена повреда;

3. при присъединяване на нови потребители;

4. при въвеждане на режим във водоснабдяването;

5. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.);

6. при установяване на качества на отпадъчните води, неотговарящи на определените в договора или с нормативен акт;

7. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности, свързани с обслужването на водопроводните и канализационните системи, в продължение на повече от 8 часа;

8. когато при неспазване от страна на потребителите на задължения, чието неизпълнение е определено с общите условия и договора, те са основание за прекратяване на водоснабдяването;

9. при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно прекратяване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва;

10. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) когато потребителят не допуска или не осигурява достъп на длъжностни лица на оператора за изпълнение на служебните им задължения до имота, до арматурно-водомерния възел, до ревизионната/ите шахта/и и/или до водопроводните и канализационните инсталации, включително за вземане на проба от отпадъчни води, което се удостоверява с констативен протокол;

11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) когато потребителят повторно в едногодишен период не осигури достъп до водомера и за вземане на проба от отпадъчните води.

(4) При спиране на водоподаването за повече от 8 часа уведомяването по ал. 3, т. 3, 4 и 7 се прави съгласувано с общината или кметството най-малко 24 часа предварително, чрез средствата за масово осведомяване. В тези случаи се определя и срокът за възстановяване на водоподаването.

(5) Спирането или намаляването на водоснабдяването по ал. 2 продължава до отстраняване на причините, които са ги предизвикали. Когато за отстраняване на причините са необходими повече от 8 часа, засегнатите потребители се уведомяват по реда на ал. 4.

(6) При пълно спиране или значително намаляване на количеството вода в урбанизираните територии или части от тях, независимо от причините, които са ги предизвикали, операторът съвместно с общинската администрация осигурява питейна вода за населението до възстановяване на водоподаването.

(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) В случаите, когато компетентните контролни органи са спрели строителните и монтажните работи и са забранили захранването на обекта с вода, прекъсването (временно или трайно), както и възстановяването на водоснабдяването са за сметка на потребителя.

Глава осма

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА

ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

Чл. 42. (1) Операторите са длъжни:

1. да снабдяват потребителите с вода с питейни качества при равни условия, с икономически обосновани разходи за доставката й до имотите им;

2. да поддържат водоснабдителната и канализационната система в съответствие с техническите изисквания, с изискванията за безопасност при работа и с изискванията за опазване на околната среда;

3. да развиват съвместно с държавата и общините водоснабдителните и канализационните системи в съответствие с предвижданията на действащите устройствени планове;

4. да сключват договори за предоставяне на услугите В и К в съответствие с условията на действащите нормативни актове, тази наредба и общите условия;

5. да осъществяват оперативно управление на водоснабдителната и канализационната система;

6. при необходимост да извършват проверки за състоянието и експлоатацията на водопроводните и канализационните инсталации и вътрешните мрежи на потребителите;

7. да монтират средства за измерване при водоизточника за отчитане на подаваните количества вода към урбанизираните територии съгласно чл. 20, ал. 3;

8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) да не допускат включване в канализационната система на отпадъчни води, които не отговарят на нормативните изисквания за заустване в канализационната система и могат да я запушат, да разрушат част от канализационната система или да компрометират пречиствателния процес в пречиствателната станция за отпадъчни води;

9. да разработват програми и да провеждат мероприятия за намаляване загубите на вода, за откриване на течове, за рационално ползване на водата от потребителите и за спазване на лимитите за потребление на вода, когато такива са установени с нормативен или административен акт;

10. да регистрират водомерите на потребителите, по които се извършват отчитането и разпределението на изразходваното количество вода само ако те са с характеристики, отговарящи на техническите изисквания на съответния водомерен възел;

11. при изпълнение на задълженията си да опазват съоръженията, инсталациите и имотите, които са собственост на потребителите.

(2) При неосигуряване на редовно водоподаване, отвеждане и пречистване на водите задълженията на операторите се определят с общите условия и с договора за предоставяне на услугите В и К.

(3) При извършване на проверките по ал. 1, т. 6 длъжностните лица, упълномощени от оператора, се легитимират със служебна и лична карта.

Чл. 43. (1) Потребителите осигуряват достъп на длъжностните лица, упълномощени от оператора, при условията и по реда, определени в общите условия и договора, в следните случаи:

1. за отчитане на водомерите на водопроводните отклонения, а за сгради - етажна собственост - за отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери в жилищата и другите обекти в сградата;

2. за извършване на проверките по чл. 42, ал. 1, т. 6 и за извършване на проверка и контрол на водомерите;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) за извършване на контрола по чл. 27, чл. 27а и чл. 42, ал. 1, т. 8, включително за вземане на проби от заустваните в канализационната система отпадъчни води;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) в други случаи, определени със закон, във връзка с извършване на услугите В и К.

(2) Потребителите са длъжни да:

1. заплащат услугите В и К съгласно чл. 39;

2. опазват от повреда водопроводните и канализационните мрежи, съоръжения и инсталации, намиращи се в имотите им;

3. спазват ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт и изискванията за опазване на санитарно-охранителните зони;

4. съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендрите към тях, както и да опазват възвратните клапи, пожарните кранове, хидрантите и други водопроводни устройства на сградните водопроводни инсталации;

5. уведомяват своевременно оператора за установени от тях повреди и неизправности по водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения на територията на техните имоти;

6. не допускат неупълномощени от оператора лица да извършват каквито и да са дейности по водопроводните и канализационните системи и съоръженията към тях, собственост на оператора, на територията на техните имоти;

7. изпълняват направените предписания на оператора за реконструкция на водомерния възел или подмяна на водомера съобразно техническите изисквания за монтаж на водомера;

8. спазват санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и на сградните водопроводни и канализационни инсталации, да не замърсяват питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води над допустимите норми;

9. не запушват и да не изливат масла и други отпадъци в канализацията, включително в дъждоприемните шахти на уличните оттоци;

10. спазват изискванията на наредбата по чл. 135, т. 11 ЗВ;

11. (нова - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) извършват актуализация на партидата си при оператора при промяна на собствеността върху присъединения към В и К системите имот.

Чл. 44. Потребителите по чл. 3, ал. 2, т. 2 с непрекъсваем процес на производството са длъжни да изградят съоръжения за осигуряване на необходимия им резерв от вода.

Чл. 45. Споровете между операторите и потребителите се решават по съдебен ред.

Чл. 46. Физическите и юридическите лица, които извършват строителни, монтажни, ремонтни и други дейности, са длъжни:

1. да вземат необходимите мерки за опазване от повреди или унищожаване на водопроводните и канализационните мрежи и техните съоръжения;

2. когато при дейността си са повредили или унищожили част от водопроводните или канализационните мрежи и техните съоръжения:

а) да вземат незабавно мерки за локализиране на аварията;

б) да уведомят незабавно оператора.

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Причинените повреди на водоснабдителните и канализационните системи, включително на водопроводните и канализационните отклонения, се отстраняват за сметка на причинителя. Вреди и пропуснати ползи се търсят по общия съдебен ред.

(2) Когато причинителят на повредата не се установи, отстраняването е за сметка на:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) потребителя - за частите от водоснабдителната и канализационната система, намиращи се в имотите, в които е извършено присъединяването със сградните водопроводни инсталации и/или вътрешните водоснабдителни мрежи на потребителите след общия водомер;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) оператора - за частите от водоснабдителната и канализационната система, които са извън имотите по т. 1.

(3) При кражба и повреждане на водомерите на водопроводните отклонения, намиращи се в имотите на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото, унищожаване на пломби и други механични повреждания), ремонтът или смяната им се извършват от оператора за сметка на потребителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Урбанизирана територия" е територията на населено място или селищно образувание, обхваната от границите му (строителни граници), определени с устройствен план.

2. "Нов потребител" е:

а) възложител на строеж, който се предвижда да бъде присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система;

б) възложител на реконструкция, преустройство или смяна на предназначение на съществуващ , присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система, обект;

в) купувач на съществуващ и присъединен към водоснабдителната и/или канализационната система обект.

§ 2. При пресъхване или силно намаляване на дебита на водоизточниците и съобразно изискванията на тази наредба операторът уведомява териториалните органи на изпълнителната власт и предлага да се предприемат действия за въвеждане на:

1. режим на водоползване;

2. (попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) лимити на водопотребление;

3. ограничения във водоползването, като забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 3. (1) (Попр. - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Условията и редът, при които съществуващите водопроводни и канализационни отклонения, собственост на потребителите, се предоставят за експлоатация на оператора, се определят с общите условия за получаване на услугите В и К и се конкретизират с договорите за предоставяне на услугите В и К.

(2) (Отм. с Решение № 3887 на ВАС на РБ - ДВ, бр. 41 от 2005 г.).

§ 4. Операторите обявяват общи условия за получаване на услугите В и К в шестмесечен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 15 ЗВ и чл. 84, ал. 3 ЗУТ и отменя Наредба № 9 от 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 77 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 7 от 1996 г.; изм., бр. 3 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1998 г.; попр., бр. 47 от 1998 г.; изм., бр. 3 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г.; изм. с Решение № 5590 от 2000 г. на ВАС на РБ - бр. 78 от 2000 г., в сила от 26.IX.2000 г).

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г., бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

————————————————————————————————

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г.

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване

на водоснабдителните и канализационните системи

(ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.)

§ 4. Разпоредбата на чл. 34а се прилага и за всички индивидуални водомери, за които към момента на влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 63 от 2012 г.) не е изтекъл предвиденият 10-годишен период на валидност на периодичната проверка.

.......................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2004 г.

за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване

на водоснабдителните и канализационните системи

(ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 4.10.2019 г.)

§ 14. Заварените случаи се уреждат по реда на § 25 – 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).

.......................................................................

Приложение

към чл. 13, ал. 8

(Отм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г.,

в сила от 17.08.2012 г.)