ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на нови комбинирани багер-товарачи за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
29.11.2017

5. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови комбинирани багер-товарачи за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2017-0005.


Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 20.12.2017 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 21.12.2017 г.
Документи: