ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на нови комбинирани багер-товарачи за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
24.04.2018

2. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нови комбинирани багер-товарачи за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2018-0002

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 17.05.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 18.05.2018 г.
Документи: