ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Покупка и зареждане с горива на моторните превозни средства и механизация, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции.
03.10.2018

9. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: “Покупка и зареждане с горива на моторните превозни средства и механизация, стопанисвани от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2018-0009.Документи: