ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на помпени агрегати за питейна вода за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
15.10.2019

6. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на помпени агрегати за питейна вода за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2019-0006


Срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 05.11.2019 г.

Отваряне на офертите: 14:00 ч. на 06.11.2019 г.


Срок за подаване на офертите - променен:  до 17:00 ч. на 08.11.2019 г.
Отваряне на офертите - променен: 14:00 ч. на 11.11.2019 г.Документи: