ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на водомери, компоненти за изграждане на система за дистанционно отчитане и спирателни кранове с дистанционно управление за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции
27.05.2020

5. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на водомери, компоненти за изграждане на система за дистанционно отчитане и спирателни кранове с дистанционно управление за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции .

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2020-0005

 

Срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 17.06.2020 г.

Отваряне на офертите: до 14:00 ч. на 18.06.2020 г.

Документи: