ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на инертни материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции
12.06.2020

10. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на инертни материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции”

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП -00377-2020-0009

 

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 17.07.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 20.07.2020 г.Документи: