Yovkovtsi Ltd.
Veliko Tarnovo
SIGNALS 24 hours a day
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

General Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
ОТ 

ВиК „ЙОВКОВЦИ” ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВНЕСЕНИ В ДКЕВР НА 15.05.2006 Г.

Публикувани във:

в-к “Борба”, бр.143/24.07.2006 год.

в-к “Нощен труд”, бр.144/24-25.07.2006 год.

Изменение и допълнение на

“Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К-Йовковци ООД

 гр. Велико Търново”

 

 

Одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-069/17.07.2006 год.

 

Публикувани във:

в-к “Нощен труд”, бр.144 от 24/25.07.2006 год.

в-к “Борба”, бр.143 от 24.07.2006 год.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 С тези Общи условия се уреждат отношенията между „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Яворов” 30, БУЛСТАТ 104055066, вписано в регистъра за търговските дружества на  съд по ф. д. № 3868 по описа за 1991 г., наричано за краткост “В и К оператор”, от една страна и потребителите на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги на територията, обслужвана от В и К оператора, от друга страна.

Чл. 2 (1)  Потребители на В и К услуги са:

 1. юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти, за които се предоставят В и К услуги;
 2. юридически или физически лица – собственици или ползватели на имоти в етажна собственост;
 3.  предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води;

4. В и К операторите по чл.2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), които купуват питейни води за предоставяне на услуги за доставяне на вода за питейно-битови нужди и/или отвеждат и пречистват отпадъчни води на/от други В и К оператори.

(2) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те се упражняват от всички заедно или чрез пълномощник.

(3) Потребител, по смисъла на настоящите Общи условия, може да бъде и наемател на  имот, за който се предоставят В и К услуги. Лицето по ал.1, т. 1 или т. 2 се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните В и К услуги за времето на наемното правоотношение с писмена декларация – съгласие.

Чл. 3  Потребителите ползват В и К услугите, предоставяни от В и К оператора за:

1. питейно-битови нужди;

2. стопански нужди;

3. обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.

Чл. 4 В и К операторът предлага на потребителите по чл. 3, т. 2 и 3 договор за предоставяне на В и К услуги по смисъла на ЗРВКУ.

 

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Раздел първи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ

Чл. 5 Потребителите на В и К услуги имат следните права:

 1. да получават и ползват В и К услуги, предоставяни от В и К оператора, освен в случаите не непредвидени събития, извършване на планови и аварийни ремонти, прекратяване на договора по чл.4 (1) и прекъсване или прекратяване на водоснабдяването и/или отвеждането и/или пречистването на отпадъчни води по реда на глава VIII от насточщите Общи условия;
 2. да правят възражения при неправилно издадени платежни документи;
 3. да получат обратно надвзетите суми, заедно с начислената законна лихва при допуснати от В и К оператора грешки;
 4. да получат неустойка или обезщетение за претърпени вреди в съответствие с условията, определени в Глава шеста “Отговорност при неизпълнение на задълженията” и действащото законодателство;

            5. да подават жалби и сигнали до В и К оператора, свързани с качествата на В и К услугите съгласно настоящите Общи условия и да получават отговори на писмено поставени въпроси;

          6. при несъгласие с отговора на В и К оператора да подават жалби до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), свързани с прилагането на ЗРВКУ с приложен писмен отговор на оператора;

            7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуалните водомери, както и чрез  упълномощен представител при отчитането на общия водомер на водопроводното отклонение.

Чл. 6 Потребителите са длъжни:

 1. да осигуряват достъп на длъжностните лица, упълномощени от В и К оператора, при условията на чл. 22, ал. 1 в следните случаи:

а) за отчитане на водомерите на водопроводните отклонения, за сгради – етажна собственост – за отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери в жилищата и другите обекти в сградата;

б) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на вътрешните мрежи и водопроводните и канализационни инсталации на потребителите, за извършване на проверка и контрол на водомерите и за вземане на проби;

в) в други случаи, определени със закон, свързани с предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация, включително за монтажни или ремонтни работи по В и К  системите -  публична държавна или общинска собственост, както и  за прекъсване или прекратяване на услугите;

 1. да заплащат ползваните В и К услуги съгласно чл. 31, ал.2;
 2. да ползват В и К услугите само чрез законно изградени и присъединени към водоснабдителната и канализационната системи отклонения;
 3. да опазват от повреда водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения и инсталации - публична държавна или общинска собственост, изградени в имотите им;
 4. да спазват ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт;
 5. да съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендерите към тях, както и да опазват възвратните клапи, спирателните и пожарни кранове, хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградните водопроводни инсталации;
 6. да осигуряват водомерните възли и вътрешните водопроводни инсталации против замръзване;
 7. да уведомяват своевременно В и К оператора за установени от тях повреди и неизправности по водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения - публична държавна или общинска собственост, изградени в техните имоти;
 8. да не допускат неупълномощени от В и К оператора лица да извършват каквито и да са дейности по В и К системите и съоръженията към тях, експлоатирани от В и К оператора, на територията на техните имоти;

10.да спазват санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи, на съоръженията, и на сградните водопроводни и канализационни инсталации;

11.да не замърсяват питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води над допустимите норми съгласно изискванията на действащото законодателство;

12.да не запушват и не изхвърлят твърди отпадъци в канализацията;

13.да уведомят в 30-дневен срок В и К оператора за всички настъпили промени по идентификацията, по реда на чл. 60, ал. 1, при промяна характеристиките на водоснабдения и/или канализиран имот или целите, за които се използва.

 

Раздел втори

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В и К ОПЕРАТОРА

Чл. 7 В и К операторът има право

1. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените В и К услуги;

2. на достъп до измервателните устройства за отчитане на количеството вода;

3. да спира изцяло или частично доставянето на вода и/или отвеждането на отпадъчни води по условията на Глава пета на настоящите Общи условия и в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

4. да контролира количеството и качеството на отпадъчни води, включвани в канализационната мрежа от потребителите на В и К услуги;

5. на достъп за извършване на ремонтни дейности по В и К мрежи и съоръжения, разположени в имоти на потребители.

Чл. 8 В и К операторът е длъжен:

 1. да доставя на потребителите вода с питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство, да отвежда и/или пречиства отпадъчните води;
 2. при наложени от компетентни органи определени ограничения или режим на водата да уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата за масово осведомяване;  
 3. при поискване от потребителите да открива индивидуални партиди, включително в сгради-етажна собственост, след заплащане на дължимите суми за административните разходи за промяната, съгласно ценоразпис;
 4. да поддържа изградената В и К система, включително водомерните възли на  водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа;
 5. да поддържа технико-икономическа база-данни за състоянието на В и К системата;
 6. да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени в настоящите Общи условия и да издава фактури за дължимите суми;
 7.  да предоставя допълнителни технически и административни услуги по ценоразпис,  които единствено В и К операторът предлага на определена територия и са свързани с В и К услугите по ЗРВКУ;
 8. да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система, в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
 9. да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителите при изпълнение на задълженията си;
 10. при планирани прекъсвания на водоподаването да информира засегнати потребители най-малко 24 часа по-рано чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин;

11. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейната вода, установено с проба, взета от водомерния възел, в срок до два часа след получаване на резултатите, да информира органите на местно самоуправление и на санитарния контрол;

            12. да предоставя алтернативно водоснабдяване, включително с водоноски, когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа;

            13. да отговаря  на жалби, сигнали и  молби съгласно Глава седма и на писмени запитвания от потребители.

            14. при поискване от потребителите да предоставя справки и информация, свързани с предоставените В и К услуги.

15. да присъединява към В и К системата нови потребители съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му след заплащане на съответните цени,  утвърдени от ДКЕВР.

 

Раздел трети

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА В и К СИСТЕМИТЕ

Чл. 9 (1) В и К операторът предоставя услугата водоснабдяване с питейна вода чрез водоснабдителната система до границата със сградната  водопроводна инсталация или до вътрешната водоснабдителна мрежа на обособен имот.

 (2) Сградните водопроводни инсталации и вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел.

 (3) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и водомерен възел и се поддържа от и за сметка на В и К оператора.

 (4) Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация и/или вътрешната водоснабдителна мрежа след водомера на сградното отклонение са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат за негова сметка

Чл. 10 При силно намаляване на дебита на водоизточниците В и К операторът уведомява органите на местно самоуправление, като предлага да се предприемат действия за въвеждане на:

1. режим на водоползване;

2. лимити на водопотребление;

3. ограничения във водоползването, като забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

Чл. 11 (1) Хидрофорни и други инсталации за повишаване налягането на водата, като елементи на сградните водопроводни инсталации, се изграждат за сметка на потребителите.

(2) В и К операторът поддържа и ремонтира хидрофорните и другите инсталации за повишаване налягането на водата, когато те са негова собственост или са му предоставени от потребителите за експлоатация с отделен договор.

         (3) Хидрофорните и другите инсталации за повишаване налягането на водата се предават от потребителите на В и К оператора за експлоатация съгласно изискванията на действащото законодателство, като се като се съставя констативен протокол и приемно-предавателен протокол .

 (4) При недостатъчно налягане във водоснабдителната мрежа, вследствие на действия на В и К оператора, същият инсталира за своя сметка подходяща инсталация за повишаване на налягането.. 

Чл. 12 В и К операторът отвежда отпадъчните води, чрез канализационни отклонения и улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори, поддържани от В и К оператора.

Чл. 13 (1) Отпадъчните води от имотите на потребителите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта, изградена и въведена в експлоатация в съответствие с действащото законодателство.

(2) Отвеждането на отпадъчните води се осъществява от границата със сградната канализационна инсталация или вътрешната канализационна мрежа на потребителите.

Чл. 14 (1) Когато потребителите имат изграден собствен (местен) водоизточник, отпадъчните води от който се включват в канализационната мрежа, потребителите са длъжни да монтират за своя сметка на водоизточника или преди първата ревизионна шахта измервателно устройство, по което се отчитат количествата отпадъчни води.

(2) В случаите, когато липсва измервателно устройство или то не отговаря на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите актове по прилагането му, количествата отпадъчни води от този водоизточник се определят като равни на максималния експлоатационен дебит  по проект на същия водоизточник.

Чл. 15 В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчни води при изградена инфраструктура и техническа възможност.

Чл. 16 (1) В и К операторът осъществява постоянен контрол върху В и К системите и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби.

(2) При установяване на повреди на В и К системите, причинени от потребители или включване на отпадъчни води в количества и с качества, различни от нормативно допустимите, длъжностно лице на В и К оператора съставя констативен протокол, който се подписва от потребителя.

(3) В случай, че потребителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от свидетел, който може да бъде второ длъжностно лице на В и К оператора.

 

Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Раздел първи

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Чл. 17 (1) На водопроводните и канализационни отклонения и сградните  инсталации се монтират само измервателни устройства, одобрени по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.

(2) Измервателните устройства подлежат на задължителна първоначална проверка преди техния монтаж, съгласно Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.

(3)  Средствата за измерване подлежат и на следните проверки: периодична, след ремонт, при нарушаване на пломбата и при обосновано искане на В и К оператора или потребителя.

(4) При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на метрологична експертиза по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него. При изправен водомер, разходите се поемат от заявителя.

Чл. 18 (1) В и К операторът монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения.

 (2) Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.

(3) При сгради-етажна собственост, както и при водоснабдявани обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери.

Чл. 19 В и К операторът или лица, на които той е възложил с договор пломбират за сметка на потребителя холендрите на индивидуалните водомери.

Чл. 20 (1) При установяване на повреда на водомер, монтиран на водопроводно отклонение, в случаите, различни от упоменатите в чл. 47, В и К операторът подменя средството за измерване за своя сметка. Срокът за подмяна не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни считано от датата, отбелязана в документа за установяване на повредата.

(2) През периода на повреда на водомера по ал.1, количествата изразходвана вода се определят по реда на чл. 22, ал. 3.


Раздел втори

ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Чл. 21 (1) Изразходваните количества питейна вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от В и К оператора.

Чл. 22 (1) Показанията на водомерите на водопроводни отклонения се отчитат с точност до 1 куб.м. за период не по-дълъг от:

 1. 1 месец - за потребители по чл. 3, т. 2 и 3 и за общи водомери на сгради- етажна собственост;
 2. 3 месеца - за потребители по чл. 3, т. 1 и за потребители по чл. 3, т. 2 с консумация до 20 куб.м./мес.;
 3. 6 месеца - за водомeри на сградни водопроводни отклонения на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване.

(2) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява най-малко веднъж на три месеца, до 24 часа след отчитането на общия водомер.

(3) В междинните периоди между два отчета В и К операторът ежемесечно начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.

(4) Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на потребителя или на негов представител. При неосигуряване на представител, отчетът се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора.

(5) Датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено съобщение, поставено на подходящо място, или се съобщава по друг начин в срок не по-кратък от три работни дни преди отчитането.

Чл. 23 (1) Потребителят е длъжен да осигурява свободен и безопасен достъп на легитимните длъжностни лица на В и К оператора за извършване на отчети на водомера на сградното отклонение и на индивидуалните водомери.

(2) Достъпът до помещенията, в които са монтирани водомерите се осигурява от потребителя  за времето, посочено в съобщението от В и К оператора по чл. 22, ал. 5.

(3) При невъзможност за отчитане на водомерите, поради отсъствие на потребителя  или на негов представител и когато потребителят не е съгласен с фактурираните количества, същият е длъжен да уточни с В и К оператора извършване на отчитането в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от шест месеца от последното отчитане.

 (4) В случай, че потребителят не изпълни задълженията си по ал. 3 се счита, че е налице отказ за осигуряване на достъп. Отказът се удостоверява с протокол, съставен от длъжностното лице на В и К оператора, подписан от него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена и единния граждански номер на свидетеля, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора. След съставяне на протокола В и К операторът изчислява изразходваното количество питейна вода по реда на чл. 45.


Раздел трети

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл. 24 (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради - етажна собственост или за отклонения, към които са присъединени повече от един потребител, се разпределя въз основа на отчета по чл. 22 и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението се включват всички разходи на вода и загубите на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация.

(2) Разликата между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и количествата, определени по реда на ал. 5 и чл. 22, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените по реда на ал. 5 и чл. 22, ал. 3.

(3) Изчислената разлика по реда на ал. 2 и цената се записват на отделен ред и се начисляват в общата сума на всеки потребител.

(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е проектирана така, че индивидуални водомери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното количество питейна вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата.

(5) При липса на индивидуални водомери или неизправни такива, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

1. по 6 куб.м. при топлофицирано жилище и по 5 куб.м. - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

2. по 0,15 куб.м. на 1 кв.м. обработваема площ;

3. по 0,1 куб.м.за всеки куб.м.застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.), жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;

4. по 0,5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда- за сгради в строеж.

5 сборът от индивидуалните партиди не може да надвишава отчетеното по общия водомер.

(6) При сгради – етажна собственост или имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до монтирането на общи водомери от В и К оператора изразходваното количество вода се отчита само по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода от потребителите без монтирани индивидуални водомери – по реда на ал. 5.

(7) При сгради – етажна собственост или при имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение, до поставянето на индивидуални водомери, определеното по ал. 3 количество вода се завишава всяко тримесечие с 1,0 м³ за всеки обитател. Сборът от водните количества от показанията на индивидуалните водомери и водните количества, изчислени по реда на ал. 5 не може да надвишава отчетеното по общия водомер.

Чл. 25 (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на водопроводно отклонение, В и К операторът начислява количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период  от предходната година 

(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя, количеството изразходвана вода се определя по реда на чл. 22, ал.3.

Чл. 26 Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система е равно на сумата от количеството изразходвана от потребителя  питейна вода и количеството вода от други водоизточници, измерена чрез монтираните средства за измерване, съгласно чл. 14.

Чл. 27 В случаите, когато потребителят монтира средство за измерване на отведените отпадъчни води, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване, отговарящо на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 28 Количеството на пречистваните води се приема равно на количествата отведени отпадъчни води, определени по реда на чл. 26 и чл. 27.

Чл. 29 (1) Количествата дъждовни води, зауствани в канализационната система от потребители по чл. 3,  т. 2 и 3, повърхността на чиито имоти или части от тях  са с площ повече от 200 кв.м и са с непропускливи настилки, се определят според средногодишния валеж за предходната година, официално обявен от Института по метеорология и хидрология и изчислено от В и К оператора количество, оттекло се в канализационната система, съобразно площта с непропусклива настилка.

(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени от В и К оператора по ал.1 се фактурират и заплащат от потребителя през първото тримесечие на всяка година за предходната година.

 

Глава четвърта

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА В и К УСЛУГИТЕ

Чл. 30 (1) В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) пределни  цени.

(2) В и К операторите публикуват утвърдените от ДКЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните.

(3) При промяна на цените, същите влизат в сила от първо число на месеца, следващ промяната или решението на ДКЕВР. Те се  обявяват чрез средствата за масово осведомяване (задължително в един централен и един местен всекидневник) и имат действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие на потребителя.

(4) При промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и новата цена.

Чл. 31 (1) Доставянето на питейна вода и/или пречистване и/или отвеждане на отпадъчни води се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено чрез монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения и реда на чл. 26, 27 и 28 от настоящите Общи условия.

(2) За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда на чл. 24.

Чл. 32 (1) В и К операторът издава ежемесечни фактури, освен при изрична договореност за различен период на фактуриране.

(2) Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30 дневен срок след датата на фактуриране.

Чл. 33 (1) Възражения срещу определената дължима сума за използвани В и К услуги могат да се правят писмено пред В и К оператора в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на фактурата.

(2) Подаването на възражение не освобождава потребителя от задължението му да заплати сумата по платежния документ в установения срок.

(3) В и К операторът се произнася в срок от 10 работни дни от подаване на възражението по ал.1.

Чл. 34 (1) Потребителят заплаща държимите суми в брой на каси, по банков път чрез директен превод или чрез разплащателна сметка, като задължително посочва потребителския си номер.

(2) В и К операторът може да въведе и други форми на плащане, за които уведомява потребителите по подходящ начин.

(3) Плащането се счита  за извършено от датата на постъпване на дължимата сума в брой или по банковите сметки на В и К оператора.

 (4) При установяване на надвзети суми, същите се възстановяват по избор на потребителя при условията на чл. 46 или се прихващат от следващите дължими от потребителя  плащания.

Чл. 35 При съгласие от страна на потребителя  за незабавно инкасо, страните се споразумяват за условията в писмена форма.

Чл. 36 (1) Когато потребителят има повече от едно просрочено задължение, същият може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното.

(2) Ако задълженията са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

(3) Когато плащането не е достатъчно да покрие  лихвите, разноските и главницата,  погасяват се най-напред разноските, след това лихвите и най-после главницата.

Чл. 37 Изразходваната, отведена и пречистена вода за обществени чешми и фонтани в урбанизираните райони се заплаща от общините или кметствата по отчетите на монтираните от В и К оператора водомери.

Чл. 38 При използване на вода от пожарните хидранти на водоснабдителната система от Националната служба “Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението” се съставя протокол, в който се отразяват използваните водни количества за гасене на пожари, който се представя на В и К оператора в срок от 3 работни дни от събитието.

 

Глава пета

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл. 39 Подаването и отвеждането на вода може да бъде преустановено (спряно частично) или прекратено (спряно напълно) от В и К оператора без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:

1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа;

2. при прекратяване на електрозахранването на помпени станции и други елементи на В и К системите;

3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопроводните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност за живота и здравето на хората;

4. при необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;

5. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 40 След предварително писмено уведомяване на потребителя, връчено по реда на чл. 70 В и К операторът може да прекъсне или преустанови извършването на В и К услугите в следните случаи:

 1. при констатиране на действия от страна на потребителя или на трети лица, довели до нарушаване на нормативните изисквания за изпълнение на В и К инсталации;
 2. при установяване на умишлена повреда на мрежите и съоръженията, експлоатирани от В и К оператора;
 3. при незаконно присъединяване към В и К системите;
 4. при установяване на неотговарящи на определените в договора по чл. 4 или с нормативен акт качества на отпадъчните води;
 5. при присъединяване на нови потребители;
 6. при въвеждане на  режим във водоснабдяването;
 7. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности, свързани с обслужването на водопроводните и канализационните системи, в продължение повече от 8 часа.

Чл. 41 (1) При неплащане от потребителя на дължима сума, В и К операторът има право да прекъсне или преустанови временно предоставянето на В и К услуги на основание чл. 90 от Закона за задълженията и договорите, след осъществяване на следната процедура:

1. издаване на фактура с просроченото задължение, връчена по реда на чл. 70. Същата се счита за покана за доброволно плащане, а когато фактурата е предварително издадена се връчва покана  за доброволно плащане.

2. при неплащане на дължимите суми в 30- дневен срок В и К операторът изпраща писмено уведомление за датата на преустановяване на В и К услугите, което се връчва по реда на чл. 70 от настоящите Общи условия. Датата на преустановяване на предоставянето на В и К услугите не може да бъде по- рано от 15 дни след получаване на уведомлението.

         (2) При сключване на споразумение за разсрочване на задължението, отношенията между страните се уреждат съгласно споразумението.

         (3) В и К операторът няма право да преустанови предоставянето на В и К услуги, когато потребителят изпълнява задълженията си по споразумението по ал. 2.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 2 от страна на потребителя, В и К  операторът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услуги

         (5) Преустановяване на предоставянето на В и К услугите не се допуска при потребители в сгради – етажна собственост, в случай че с действията си В и К операторът може да наруши права и законни интереси на изправни потребители в сградата – етажна собственост.

Чл. 42 В и К операторът може да прекъсне или преустанови предоставянето на В и К услугите при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва след заплащане на услугата, съгласно ценоразпис на В и К оператора. 

Чл. 43 (1) При подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя, В и К операторът може временно да преустанови доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран пред водомера за периода, посочен в заявлението, като в този случай се записват показанията при подаване на заявлението.

(2) В случай, че при възстановяване на отчитането или при осъществяването на контрол бъде констатирана разлика между показанията, определени по ал. 1 и действително установените, дължимите суми се считат за просрочено задължение, считано от датата на преустановяване на отчитането.

Чл. 44 (1) В случаите, когато В и К операторът е прекъснал доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води по вина на потребителя, съгласно изискванията на действащото законодателство и тези Общи условия, същите се възстановяват само от В и К оператора в срок до 3 работни дни  след отстраняване на причината, която го е наложила и заплащане от потребителя  на разходите по възстановяването.

(2) Разходите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води са сума, покриваща разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдяването, съгласно ценоразписа на В и К оператора.

 

Глава шеста

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Чл. 45 При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на В и К оператора обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на В и К оператора.

Чл. 46 В случаите, когато потребителят е платил повече от дължимите суми в резултат на грешка на В и К оператора след изравняване при действителен отчет на измервателните уреди за предоставените В и К услуги, В и К операторът дължи на потребителя  обезщетение в размер на законната лихва върху надплатената сума от деня на постъпването ù по негова сметка до деня на възстановяването ù по сметка на потребителя.

Чл. 47 (1) Причинените щети и повреди на водоснабдителните и/или канализационните системи, включително на водопроводните и/или канализационни отклонения, за които е съставен протокол по чл. 16, ал. 2, се отстраняват за сметка на причинителя.

(2) Когато причинителят на повредата не се установи, отстраняването е за сметка на:

1. потребителя – за частите от водоснабдителната система, намиращи се в имотите, в които е извършено присъединяването със сградните водопроводни инсталации и/или вътрешните водоснабдителни мрежи на потребителите след общия водомер;

2. оператора – за частите от водоснабдителната система, които са извън имотите по ал. 1.

Чл. 48 При кражба или повреждане на водомера на сградното водопроводно отклонение по вина на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото и други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от В и К оператора за сметка на потребителя, съгласно  ценоразписа на В и К оператора.

Чл. 49 При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 23, ал. 4, изречение второ и трето, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s.

Чл. 50 При установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи, съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл. 49  за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по-малък.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в случаите на  доказано виновно нарушаване целостта на пломбите и физически въздействия върху   водомерите, причинили тяхната повреда или неточност на показанията им.

Чл. 52 (1) При доказано неспазване на срока по чл. 39, т. 1 или срока на планираното прекъсване, обявен в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в съответствие със задължението по чл. 8, т. 10 по вина на В и К оператора, определени с тези Общи условия и не са налице непродолими форсмажорни обстоятелства, В и К операторът заплаща неустойка на потребителя в размер на 10% от стойността на В и К услугите, фактурирана за предходния месец.

(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението на ВиК оператора по чл. 8, т. 10 да информира засегнати потребители при планирани прекъсвания на водоподаването. 

(3) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението по чл. 8, т. 12 да предоставя алтернативно водоснабдяване.

(4) Потребителят може да претендира неустойка пред В и К оператора в период до 30 дни от датата на неизпълнение на задължението от същия. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД. (изменено с Решение № ОУ-051/01.11.2007 год.)

(5) Неустойката не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.

Чл. 53 (1) В случай, че В и К операторът не изпълни задължението си, предвидено в чл. 8, т. 3 , В и К оператора заплаща неустойка на потребителя в размер на 50 лева.

 (2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30 дни от получаване на отказ за откриване на партида. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете определени в ЗЗД. (изменено с Решение № ОУ-051/01.11.2007 год.)

Чл. 54 (1) В случай на наводняване имот на потребител от канализацията по доказана вина на В и К оператора, последният заплаща неустойка в размер на 100 лв.

(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30 дни от настъпване на събитието. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете определени в ЗЗД. (изменено с Решение № ОУ-051/01.11.2007 год.)

Чл. 55  В и К операторът не дължи неустойка на потребителите в случаите, предвидени в чл. 36 и 39 т.3.

 

Глава седма

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 56  В случай на неизпълнение на задължения от страна на В и К оператора, потребителят има право да предяви претенциите си чрез молба, сигнал или жалба.

Чл. 57  Молбата, сигналът или жалбата трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е написана на български език;

2. да са посочени името и адресът на потребителя на имота;

3. да е посочено в какво се състои искането;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият разполага с такива;

5. да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител.

Чл. 58 (1) В и К операторът приема и завежда молби, сигнали, жалби и предложения  по ред и начин, в съответствие със Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица.

(2) В и К операторът е длъжен да отговаря на постъпилите жалби, предложения и сигнали в срок не по-дълъг от 14 дни, с изключение на анонимни сигнали или жалби, както и неотговарящи на изискванията на чл. 53.

(3) Когато потребителят не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки от страна на В и К оператора, той има право да подаде жалба до ДКЕВР в съответствие с компетентността й по ЗРВКУ и ЗЕ, чрез В и К оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 3-дневен срок.

Чл. 59  В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако  са изпратени на посочения в партидата адрес.

 

Глава осма

РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Раздел първи

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Чл. 60 (1) Потребителите се идентифицират  по следния начин:

1. юридическите лица - с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и съдебна регистрация, лицето което ги представлява, БУЛСТАТ, банкова сметка, документ, удостоверяващ правото му собственост или вещно право на ползване или писмена декларация-съгласие по чл. 2, ал.3, а едноличните търговци - с предходните данни и ЕГН.

2. физическите лица - с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, номер, дата на издаване и орган на издаване на документа за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспонденция, телефон, и документ, удостоверяващ правото му на собственост или вещно право на ползване или писмена декларация-съгласие по чл. 2, ал. 3. Набирането на идентификационните данни ще се извършва, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. (добавено с Решение № ОУ-051/01.11.2007 год.)

(2) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителите при подаване на заявление по образец и представяне на документи, съдържащи данни за идентификационните белези по ал. 1.

(3) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителите по чл. 3, т. 2 и т. 3 след сключване на договор по чл. 4, като в него се конкретизират следните задължителни данни:

1. юридическо наименование на страните;

2.точен адрес на имота;

     3. вида на предоставените В и К услуги;

     4. специфични права и задължения на страните по договора;

     5.  специални основания за прекратяване, както и други условия;

     6. цена на предоставените В и К услуги;

     7. срок на действие на договора.

(4) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, но имотът се ползва от едно от тях, В и К операторът открива партида и потребителски номер на лицето, ползващо имота съгласно писмено споразумение с потребителите или с пълномощника по чл. 2, ал. 2,

(5) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица и имотът се ползва от повече от един потребител, В и К операторът открива партиди на всички потребители въз основа на документ и споразумителен протокол за разпределяне на отчетените количества.

 

Раздел втори

ПРОМЯНА НА ПАРТИДА

Чл. 61 (1) При промяна на собствеността или на вещното право на ползване новият и/или предишният собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представи документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното право на ползване на имота.

(2) В случай, че не изпълни в срок задължението си по ал. 1 и впоследствие новият собственик или ползвател   поиска  промяна на името на титуляра на партидата, той дължи заплащане на всички задължения и административни разходи, свързани с извършването на това действие, съгласно ценоразпис на В и К оператора.

(3) Когато потребител напуска семейното жилище по силата на официален документ, издаден от компетентен орган е длъжен да уведоми писмено В и К оператора в 30-дневен срок, като подаде заявление за промяна на партидата и представи копие от документа.

Чл. 62 (1) При смърт на потребител – физическо  лице,  наследниците или лицето, придобило жилището по силата на договор за гледане и издръжка или по дарение, са длъжни в 30-дневен срок да подадат заявление до  В и К оператора за промяна на партидата, като представят удостоверение за наследници или акт за собственост.

(2) В случаите по ал. 1, В и К операторът променя партидата на името на наследника или на един от  наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето, придобило собствеността на жилището по силата на акта. При липса на споразумение между наследниците, В и К операторът открива партида на всички наследници, отговарящи пропорционално на дела си, съобразно удостоверението за наследници.

Чл. 63 (1) Потребител може да бъде и физическо лице, което ползва В и К услуги в жилище, на което е наемател, ако собственикът на имота е подал декларация пред В и К оператора, че В и К услугите ще се ползват за битови нужди, с изразено съгласие да носи солидарна отговорност с наемателя за заплащане на дължимите суми. В тези случаи В и К операторът води партидата на името на собственика на имота и на наемателя, който заплаща дължимите суми за В и К услуги, начислени след сключване на договор за наем..

(2) При промяна в наемното правоотношение, новият наемател е длъжен да подаде до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец за откриване на партида, като представи документи, удостоверяващи наличието на наемно правоотношение и декларация на собственика по чл. 2 ал. 1, т. 1 и 2.

(3) На основание на подаденото заявление по ал. 2 В и К операторът закрива партидата на стария потребител, само ако е заплатил всички дължими до този момент суми за В и К услуги.

 (4) В случай, че новият наемател не изпълни задължението си по ал. 2, В и К операторът има право да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ наемното правоотношение и декларацията на собственика по ал. 1.

Чл. 64 В случаите, когато липсва декларация с изразено съгласие за солидарна отговорност на собственика с наемателя на имота, В и К операторът открива и води партида на собственика или ползвателя на имота, който заплаща В и К услугите.

 

Раздел трети

ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Чл. 65 (1) При промяна на собствеността или вещното право на ползване предишният и новият собственик или ползвател имат право да поискат и да получат от В и К оператора справка за всички дължими суми за  В и К услуги към момента на промяната.

 (2) За уреждане на взаимните задължения за В и К услугите за имота, предишният и новият собственик или ползвател са длъжни в 30-дневен срок от сключването на сделка на разпореждане, с която се прехвърля правото на собственост или вещното право на ползване, да подпишат и представят на В и К оператора споразумителен протокол  за плащането на В и К услугите.

(3) Въз основа на представените документи, В и К операторът е длъжен да издаде данъчно дебитно или кредитно известие на предишния собственик или ползвател на имота.

(4) Предишният собственик или ползвател на имота е длъжен да закрие партидата си като заплати сумата от дебитно известие по ал. 3, а сумата от кредитно известие се  възстановява от В и К оператора.

 (5) В случай, че новият и предишният собственик или ползвател не спазят изискванията по ал. 2, 3 и 4, новият  собственик заплаща всички дължими суми за имота след датата на промяна на собствеността.

Чл. 66 (1) Ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, В и К операторът събира дължимите суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик или ползвател, съобразно представения акт за собственост или вещно право на ползване.

(2) В и К операторът може да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ собствеността му или вещното му право на ползване на имота на новия собственик или ползвател.

 

Глава девета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 67 С влизане в сила на настоящите Общи условия, потребителят дава съгласието си предоставените на В и К оператора лични данни да бъдат използвани във връзка с фактическите отношения по предоставяне на В и К услугите, ако не подаде изрично възражение в 30-дневен срок от публикуването на общите условия..

Чл. 68 Задълженията на предишен собственик се прекратяват само след пълното им заплащане.

Чл. 69 Всички спорове между В и К оператора и потребителите се решават по взаимно съгласие чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на Глава седма или по съдебен ред.

Чл. 70 (1) Всички предизвестия и уведомления следва да бъдат в писмена форма.

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от потребителя при спазване на следните условия:

 1. връчването на съобщения (покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и др.) във връзка с неизпълнение на задължения по договора от страна на потребителя, се извършва от куриер или представител на В и К оператора, който с подписа си удостоверява начина на връчването;
 2. съобщенията по т. 1 се връчват срещу подпис, лично на потребителя  или на неговия законен представител, или на пълномощник на потребителя, за упълномощаването на когото В и К операторът е  уведомен;
 3. когато куриерът или представителят на В и К оператора не намери потребителя, той връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно лице от семейството, или на съсед, който е съгласен да предаде съобщението. Лицето, чрез което се връчва съобщението, се подписва в разписката със задължение да предаде същото на потребителя. Куриерът или представителят на В и К оператора удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, като отбелязва имената и качеството на лицето, на което е било връчено съобщението;
 4. когато потребителят или пълномощникът му, както и лицата по т. 3 не могат да подпишат поради неграмотност или друга причина, или ако потребителят или семейството му откажат да приемат съобщението, куриерът или представителят на В и К оператора отбелязва това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа поне на един свидетел, като куриерът отбелязва трите имена и адреса на свидетеля. В този случай съобщението се смята за връчено, респективно получено на същата дата;
 5. връчването на съобщения за потребители - юридически лица се извършва на посочения в партидата адрес, като се посочват в разписката името и длъжността на лицето, на което е връчено съобщението. Отказът за получаване на съобщението се удостоверява по реда на т. 4.

(3) Връчването на съобщенията по горната алинея може да става и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, нотариална покана или телеграма с удостоверено съдържание.

(4) В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в партидата адрес.

Чл. 71 За неуредените в договорите въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл. 72 Ако по време на действието на настоящите Общи условия настъпят промени в нормативните актове, клаузите, които противоречат на новите нормативни разпоредби, се заменят автоматично с тези, предвидени в съответния нормативен акт.

         Чл. 73 (1) Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в централен и местен ежедневник.

       (2) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което до предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.

 (3) Новите потребители приемат общите условия със сключването на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи и предоставяне на В и К услуги.

Чл. 74 Изменението и допълнението на настоящите общи условия се извършва по реда за приемането им, регламентиран в ЗРВКУ.

Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с решение №  ОУ – 069 / 17.07.2006 г.

 

НАРЕДБА № 6

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

 

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г.


Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1.

(1)
С тази наредба се уреждат емисионните норми за допустимото съдържание на някои вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

(2)
От обхвата на наредбата се изключват всички зауствания на отпадъчни води в подземни води.

Чл. 2.

(1) Целта на наредбата е да се предотврати и/или преустанови и намали замърсяването на водите на водните обекти с опасните и вредните вещества, попадащи в обхвата й.

(2)
За постигане на целта по ал. 1 опасните вещества от обхвата на наредбата въз основа на тяхната токсичност, устойчивост и биоакумулация се групират в списък I и списък II на приложение № 1.

(3)
Прилагането на разпоредбите на тази наредба не трябва да води до увеличаване на замърсяването на водите, които не са предмет на тази наредба, и на другите компоненти на околната среда, и по-специално на почвата и въздуха.

Чл. 3.
     
(1)
Индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води не могат да бъдат по-малко строги от емисионните норми по тази наредба, с изключение на случаите по чл. 8.      

(2)
За трансграничните води, които са обект на международни конвенции и спогодби, по които Република България е страна, се спазват изискванията на тези конвенции и спогодби и тази наредба, като в разрешителните по ал. 1 се прилагат по-строгите емисионни норми.

Чл. 4. Министърът на околната среда и водите на основание чл. 171 и 174 от Закона за водите организира, ръководи и осъществява контрол за извършването на мониторинга на отпадъчните води, съдържащи опасни и вредни вещества, които са предмет на тази наредба, както и на мониторинга на водите на водните обекти, които са повлияни от заустването на тези отпадъчни води.


Глава втора

ЕМИСИОННИ НОРМИ ЗА ДОПУСТИМОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАУСТВАНИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ

Чл. 5.

(1) Емисионните норми за допустимо съдържание на някои опасни вещества в отпадъчните води и промишлените предприятия, за които те се прилагат, са посочени в приложение № 2, освен ако те не подлежат на друг по-строг разрешителен режим.

(2)
Емисионните норми в приложението към ал. 1, изразени като максимални концентрации и когато те не са единствените прилагани за съответното промишлено предприятие, не могат да бъдат по-големи от емисионните норми, изразени като маса, разделена на необходимо количество вода за съответното произведено, обработено или използвано количество от опасното вещество или за съответната инсталирана мощност.

(3)
Сроковете за постигането на емисионните норми или на индивидуалните емисионни ограничения от съществуващите предприятия се определят в разрешителните за заустване на отпадъчните води и не могат да бъдат по-дълги от посочените в § 2.

(4)
За новите предприятия емисионните норми или индивидуалните емисионни ограничения са в сила от датата на въвеждането им в експлоатация.

Чл. 6.

(1)
Емисионните норми по чл. 5, ал. 1 и индивидуалните емисионни ограничения по чл. 3, ал. 1 се прилагат за мястото, където отпадъчните води, съдържащи опасни вещества, напускат промишленото предприятие, освен ако друго по-подходящо място не е определено в разрешителното за заустване на отпадъчните води, в което: 1. се изключва възможността за смесване и разреждане с други отпадъчни води; 2. се осигурява обхващането на всички отпадъчни води, които съдържат опасни вещества.

(2)
Когато отпадъчните води, съдържащи опасни вещества, се пречистват в пречиствателно съоръжение, предвидено за тази цел, емисионните норми или индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където отпадъчните води напускат пречиствателното съоръжение.

Чл. 7.


(1)
Разрешителни за заустване във водни обекти на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества от списък I на приложение № 1, се издават на нови предприятия, само ако a тях се прилагат изискванията на най-добрите налични технологии и когато това е необходимо за постигане на целта по чл. 2 или за създаване на еднакви условия за стопанска дейност и лоялна конкуренция.

(2)
Когато по технически причини прилагането на ал. 1 не е възможно, органът по чл. 52 от Закона за водите писмено уведомява министъра на околната среда и водите, като посочва причините и привежда доказателства в подкрепа на тези причини.

(3)
Когато органът по чл. 52 от Закона за водите е министърът на околната среда и водите, той изготвя писмено становище за причините и доказателствата в подкрепа на тези причини по ал. 2.

(4)
Писмените становища по ал. 2 и 3 се съхраняват в Министерството на околната среда и водите и могат да бъдат използвани за изпълнение на международните задължения на страната.

Чл. 8.

(1)
Индивидуалните емисионни ограничения, които са по-малко строги от емисионните норми в приложение № 2, могат да се прилагат в разрешителните за заустване на отпадъчни води във водни обекти само по изключение с писмено разрешение на министъра на околната среда и водите.

(2)
Индивидуалните емисионни ограничения по ал. 1 се прилагат само в случаите, когато има достатъчни доказателства, че емисионните норми за съответните опасни вещества във водите на водния обект съобразно определената категория се спазват и поддържат непрекъснато в целия участък, който може да бъде повлиян от заустването на отпадъчните води, съдържащи тези опасни вещества.

(3)
Доказателствата за спазването на емисионните норми по ал. 2 трябва да бъдат събрани, обработени и предоставени на база данните и резултатите от националната система за мониторинг на водите.

Чл. 9.

(1)
На основание чл. 9, ал. 2 и във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 2 от Закона за водите министърът на околната среда и водите утвърждава програми по предложение на директорите на басейновите дирекции за предотвратяването и/или преустановяването на замърсяването на водните обекти с тези опасни вещества от значими точкови и/или неточкови източници, за които това е посочено в приложение № 2.

(2)
Програмите по ал. 1 трябва да съдържат най-подходящите мерки и технологии за замяната, задържането и/или рециклирането на опасните вещества, посочени в ал. 1, и изпълнението им да се осъществи в срок, съгласно § 3.


Глава трета

ЕМИСИОННИ НОРМИ ЗА ДОПУСТИМОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЯКОИ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ СЛЕД СЕЛИЩНИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Чл. 10.

(1)
Всички агломерации изграждат канализационни мрежи в срокове, посочени в § 4.

(2)
Канализационните мрежи по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията в буква "А" на приложение № 3.

Чл. 11.

(1)
Отпадъчните води от агломерации, които постъпват в канализационните мрежи, трябва преди заустването им във водните обекти да бъдат подложени на вторично или еквивалентно на него пречистване съобразно сроковете по § 5.

(2)
Отпадъчните води от агломерации, които се заустват във водни обекти, разположени в планински райони над 1500 м над морското равнище, могат да бъдат подлагани на по-опростено пречистване от това в ал. 1, ако детайлни проучвания показват, че тези зауствания не оказват неблагоприятно влияние на околната среда.

(3)
Отпадъчните води от селишните пречиствателни станции по ал. 1 и 2 трябва да отговарят на изискванията по буква "Б" на приложение № 3.

(4)
Товарът, изразен в е.ж. (еквивалентен жител), трябва да се изчислява на база максималния средноседмичен товар за едногодишен период, който постъпва в селищната пречиствателна станция, като се изключат необичайните ситуации, като тези в резултат на силно интензивни валежи от дъжд.

Чл. 12.

(1)
До три години от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4.

(2)
Списъкът по ал. 1 се актуализира най-малко веднъж на 4 години.

(3)
Чувствителни зони не се определят, ако компетентният орган прилага изискванията на ал. 4, 5 и 6 за територията на цялата страна.

(4)
Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е.ж., които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им в чувствителни зони трябва да бъдат подложени на допълнително пречистване от посоченото в чл. 11 съобразно срока по § 6.

(5)
Отпадъчните води от селищните пречиствателни станции по ал. 4 трябва да отговарят на изискванията по буква "Б" на приложение № 3.

(6)
Изискванията в ал. 4 и 5 може да не се прилагат в чувствителни зони, в които минималният процент на намаляване на общия товар, постъпващ във всички селищни пречиствателни станции, е 75 % и повече по отношение на общия фосфор и 75 % и повече по отношение на общия азот.

(7)
Заустванията на отпадъчни води от селищни пречиствателни станции, разположени в съответните водосборни области на чувствителни зони и които допринасят за замърсяването на тези зони, отговарят на изискванията по ал. 3, 4 и 5.

(8)
В зони, определени за чувствителни при актуализацията на списъка по ал. 1, трябва да се постигнат изискванията в срока по § 7.

Чл. 13.
(1) До три години от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите със заповед определя списък на по-малко чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в приложение № 4.

(2)
Списъкът се актуализира най-малко веднъж на 4 години.

(3)
Отпадъчни води от агломерации между 10 000 и 150 000 е.ж., зауствани в крайбрежни морски води, и тези от агломерации между 2000 и 10 000 е.ж., зауствани в устия, разположени в зони по ал. 1, могат да бъдат подложени на по-опростено пречистване от това по чл. 11, при условие че:
1. тези отпадъчни води преди заустване са подложени най-малко на първично пречистване, определено в § 1, т. 30;
2. резултатите от проучвания показват, че тези зауствания няма да повлияят неблагоприятно на околната среда.

(4)
Зони, които при актуализацията на списъка по ал. 1 не са вече определени за по-малко чувствителни, в съответствие с новия им статут трябва да постигнат изискванията по чл. 11 или 12 в срока по § 7.

Чл. 14.

(1) Отпадъчните води от агломерации, които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им трябва да бъдат подложени на подходящо пречистване съгласно § 1, т. 26, в следните случаи:
1. за зауствания в повърхностни пресни води и устия от агломерации под 2000 е.ж.;
2. за зауствания в крайбрежни морски води от агломерации под 10 000 е.ж.

(2)
Срокът по ал. 1 е съгласно § 8.

Чл. 15.

(1)
Забранява се изхвърлянето на утайки от селищни пречиствателни станции в повърхностни води посредством плавателни средства, тръбопроводи и/или по какъвто и да е друг начин.

(2)
Депонирането, изгарянето и/или друг начин на третиране на утайките от селищните пречиствателни станции се извършва по реда, предвиден в Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.


Глава четвърта

ЕМИСИОННИ НОРМИ ЗА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НЯКОИ ПРОМИШЛЕНИ СЕКТОРИ, ЗАУСТВАНИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ

Чл. 16.

(1)
Емисионните норми за някои вещества и показатели за качеството на отпадъчните води от някои промишлени сектори са посочени в приложение № 5.

(2)
Емисионни норми за промишлени предприятия, както и за вещества и показатели за качеството на отпадъчните води, които не са включени в приложение № 5, се определят от компетентния орган в разрешителното за заустване на отпадъчните води.

(3)
Емисионните норми по ал. 2 и индивидуалните емисионни ограничения по чл. 3, ал. 1 се прилагат за мястото, където отпадъчните води напускат промишленото предприятие, освен ако друго по-подходящо място не е определено в разрешителното за заустване на отпадъчните води, в което:
1. се изключва възможността за смесване и разреждане с други отпадъчни води;
2. се осигурява обхващането на всички отпадъчни води, за чиито показатели и съдържащите се в тях вещества има емисионни норми в приложение № 5.

(4)
Когато отпадъчните води се пречистват в пречиствателно съоръжение, предвидено за тази цел, емисионните норми или индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където отпадъчните води напускат пречиствателното съоръжение.

(5)
Емисионните норми по ал. 1 не се прилагат в случаите, когато съответните промишлени предприятия подлежат на по-строг разрешителен режим.

(6)
За новите промишлени предприятия и за реконструкцията и разширението на съществуващите предприятия, които ще се въведат в действие след влизане в сила на тази наредба, емисионните норми по ал. 1 са в сила от датата на въвеждане на предприятията в експлоатация.

(7)
За съществуващите промишлени предприятия сроковете за постигането на емисионните норми по ал. 1 или на индивидуалните емисионни ограничения се определят с разрешителните за заустване на отпадъчните води във водните обекти съгласно § 9.


Глава пета

МОНИТОРИНГ

Чл. 17. Показателите и веществата, съдържащи се в отпадъчните води, от обхвата на тази наредба се определят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, определени от министъра на околната среда и водите.

Чл. 18.

(1)
Процедурата за мониторинг за установяване дали се спазват емисионните норми в приложение № 2 включва:
1. вземане на съставна представителна проба от отпадъчните води за период 24 часа и измерване на концентрацията на опасното вещество в тази проба;
2. измерване на количеството на изпуснатите отпадъчни води за период 24 часа;
3. където е възможно измерване или определяне по изчислителен способ на количеството на произведеното, обработеното или използваното опасно вещество.

(2)
Опростена процедура за мониторинг може да се прилага в случаите, които са посочени в приложение № 2, и включва:
1. вземане най-малко на 2 еднократни проби от отпадъчните води за период 24 часа с интервал между тях не по-малко от 2 часа и измерване на концентрациите на опасното вещество в пробите; средноденонощната концентрация се определя като средноаритметична от еднократните проби;
2. измерване на дебита на отпадъчните води по време на вземане на еднократните проби; количеството на изпуснатите отпадъчни води за период 24 часа се определя въз основа на средноаритметичното от еднократните измервания;
3. където е възможно измерване или определяне по изчислителен способ на количеството на произведеното, обработеното или използваното опасно вещество.

(3)
Количеството на опасното вещество, изхвърляно с отпадъчните води за месец по ал. 1 и 2, се изчислява на базата на денонощните изхвърляни количества.

(4)
Сравнителните методи за определяне съдържанието на опасни вещества в отпадъчните води са посочени в приложение № 2. Други методи могат да се използват само ако границата на определянето на метода, точността и прецизността им са същите или по-добри от тези на сравнителния метод.

Чл. 19.

(1)
Процедурата за мониторинг за установяване дали се спазват изискванията и емисионните норми в приложение № 3 включва вземане на съставни, пропорционални на дебита или през равни интервали от време 24-часови представителни проби от едно и също определено място на изхода и ако е необходимо, и на входа на селищната пречиствателна станция.

(2)
Минималният брой проби по ал. 1, които трябва да се вземат за една година, е посочен в буква "В" на приложение № 3.

(3)
Сравнителните методи за определяне на показателите и веществата в отпадъчните води от селищните пречиствателни станции са посочени в табл. 1 и 2 от приложение № 3.

(4)
Пречистените отпадъчни води от селищните пречиствателни станции се счита, че спазват изискванията и емисионните норми, ако за всеки показател поотделно пробите отговарят на съответните стойности по следния начин:
1. за показателите, посочени в табл. 1 на приложение № 3 и § 1, т. 30, максималният брой проби, които се допуска да не отговарят на изискванията, изразени като концентрации и/или процент на намаляване, е посочен в табл. 3 на приложение № 3;
2. за показателите в табл. 1 на приложение № 3, изразени като концентрации, пробите, взети при нормални експлоатационни условия, които не отговарят на изискванията, не се допуска да надвишават стойностите за показателите с повече от 100 %; за стойностите на показателя неразтворени вещества, изразени като концентрации, се допуска надвишаване до 150 %;
3. за показателите, посочени в табл. 2 на приложение № 3, средноаритметичната стойност за всеки един показател от пробите за една година трябва да отговаря на съответната стойност.

(5)
Екстремните стойности не се вземат предвид при изчисленията по ал. 4, ако те са резултат от проби, взети при необичайни ситуации, като силно интензивни валежи от дъжд.

Чл. 20.

(1)
Данните и информацията, получени в резултат на мониторинга по чл. 19, се съхраняват в басейновите дирекции.

(2)
На всеки две години директорите на басейновите дирекции публикуват доклади за състоянието на заустваните отпадъчни води от населените места и отстраняването на утайките от селищните пречиствателни станции на техните територии.

(3)
Данните, информацията и докладите по предходните алинеи могат да се използват при изпълнение на международните задължения на страната.

Чл. 21. Процедурата за мониторинг на отпадъчните води за установяване дали се спазват емисионните норми в приложение № 5 се определя в разрешителното за заустване на отпадъчните води, като се посочват за всеки показател поотделно честотата на пробовземане и видът на пробата: еднократна или съставна проба.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1.

По смисъла на тази наредба:

1. "агломерация" означава територия, в която населението и/или икономическите дейности са достатъчно концентрирани, за да бъдат отпадъчните води от населеното място събирани и отвеждани в селищна пречиствателна станция или в крайната точка на заустването им;

2. "алдрин" означава химичното съединение С Н Сl 12 8 6 1,2,3,4,10,10,-хексахлор-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4-ендо-5,8-екзодиметанонафталин;

3. "вторично пречистване" означава пречистване на отпадъчни води от населено място чрез процес, включващ биологично пречистване с последващо вторично утаяване или друг процес, при който се спазват изискванията в табл. 1 на приложение № 3;

4. "граница на определяне на метода" означава най-малкото количество вещество, определяемо количествено в една проба с даден работен метод, което все още може да бъде измерено като различно от нула;

5. "граница на пресните води" означава мястото във водното течение, където при нисък прилив и в период на малък отток на пресните води има значително увеличаване на солеността в резултат на присъствието на морска вода;

6. "DDT" означава сумата от изомерите: 1,1,1-трихлор-2,2 бис (р-хлорфенил) етан; 1,1,1,-трихлор-2 (о-хлорфенил)-2-(р-хлорфенил) етан; 1,1,1,-дихлор-2,2 бис (р-хлорфенил) етилен; 1,1,1,-дихлор-2,2 бис (р-хлорфенил) етан;

7. "диeлдрин" означава химичното съединение С Н Cl О 12 8 6 1,2,3,4,10,10,-хексахлор-6,7-епокси-1,4,4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октахидро- 1,4-ендо-5,8-екзодиметанонафталин;

8. "1 е.ж. (еквивалентен жител)" означава органичен биоразградим товар за денонощие, който има биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК ) 60 г. кислород; 5

9. "емисионни норми" означава стойностите за веществата и показателите за качеството на отпадъчните води, посочени в приложения № 2, 3 и 5;

10. "ендрин" означава химичното съединение С Н Cl О 12 8 61,2,3,4,10,10-хексахлор-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-1,4- ендо-5,8-ендодиметанонафталин;

11. "еутрофикация" означава обогатяване на водите с биогенни вещества, по-специално със съединения на азота и/или фосфора, които предизвикват ускорен растеж на водорасли и по-висши растителни видове, в резултат на което настъпва нежелано нарушаване в баланса на присъстващите във водите организими и влошаване на качеството на водите;

12. "живак" означава:
а) химичния елемент живак;
б) живака, съдържащ се във всяко едно от неговите съединения;

13. "живачна хлор-алкална електролиза" означава технологичен процес, в който алкални хлориди се подлагат на електролиза посредством живачни клетки;

14. "заустване на отпадъчни води" означава въвеждане във водните обекти с отпадъчни води на топлина и вещества, които са в обхвата на тази наредба, с изключение на:
а) изхвърляне на материали от драгажна дейност;
б) изхвърляния от кораби в териториалните води в резултат на експлоатацията им;
в) изхвърляне от кораби в териториални води на течни и твърди отпадъчни материали;

15. "извличане на линдан" означава отделянето на линдан от смес на изомерите на хекса-хлорциклохексан;

16. "изодрин" означава химичното сединение С Н Cl 12 8 61,2,3,4,10,10,-хексахлор-1,4,4а,5,8,8а- хексахидро-1,4-ендо-5,8- ендодиметанонафталин;

17. "индивидуални емисионни ограничения" означава стойностите за веществата и показателите за качеството на отпадъчните води, определени в разрешителните за ползване на водните обекти за заустване на отпадъчни води;

18. "кадмий" означава:
а) химичния елемент кадмий;
б) кадмия, съдържащ се във всяко едно от неговите съединения;

19. "канализационна мрежа" означава система от тръби, която събира и отвежда отпадъчните води от населеното място;

20. "крайбрежни морски води" означава водата откъм сушата, оградена от линия, всяка точка на която е на отстояние една морска миля от най-близката точка на основната линия, от която се измерва широчината на териториалните води, като в устията на реките се разширява до границата на пресните води;

21. "линдан" означава продукт, който съдържа най-малко 99 % от g-изомера на 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан;

22. "ново предприятие" означава:
а) всяко едно промишлено предприятие, което ще бъде въведено в експлоатация след датата на влизане в сила на тази наредба;
б) всяко едно съществуващо промишлено предприятие, чийто капацитет за обработване на вещества е увеличен с над 50 % след датата на влизане в сила на тази наредба;

23. "обработване на вещества" означава всеки един промишлен процес, който включва производството, преработката или използването на вредни и/или опасни вещества или смеси, съдържащи вредни и/или опасни вещества, посочени в приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 и в приложение № 5 към чл. 16, ал. 1, или всеки друг промишлен процес, в който присъствието на тези вещества е присъщо необходимо;

24. "отпадъчни води от населени места" означава фекално-битови отпадъчни води или смес от фекално-битови отпадъчни води, производствени отпадъчни води и/или дъждовни води;

25. "пентахлорфенол (РСР)" означава химичното съединение 2,3,4,5,6- пентахлор-1-хидроксибензен и неговите соли;

26. "подходящо пречистване" означава пречистване на отпадъчните води от населените места по начин, който след заустването им осигурява спазването на емисионните норми на водоприемника и спазването на разпоредбите на тази наредба;

27. "прецизност на метода" означава диапазона, в който попадат 95 % от резултатите от измерванията на една и съща проба, използвайки един и същ метод за измерване;

28. "производствени отпадъчни води" означава отпадъчни води, които се изпускат в резултат на производствена, стопанска или други дейности и по своя произход, състав и свойства са различни от фекално-битовите отпадъчни води;

29. "промишлено предприятие" означава всяко предприятие, в което се обработват вредни и/или опасни вещества или смеси, съдържащи вредни и/или опасни вещества, съгласно приложения № 2 и 5;

30. "първично пречистване" означава пречистване на отпадъчни води от населено място чрез физични и/или химични процеси, включващи утаяване на неразтворените вещества, или други процеси, в които БПК5 на постъпващите отпадъчни води се намалява най-малко с 20 % преди изпускането им и общото съдържание на неразтворени вещества в постъпващите отпадъчни води се намалява най-малко с 50 %;

31. "сравнителен метод за измерване" означава определянето на принципа на измерване или кратко описание на процедурата за определянето на концентрацията на опасно и/или вредно вещество в отпадъчните води;

32. "съществуващо предприятие" означава всяко едно промишлено предприятие, което е в експлоатация, преди датата на влизане в сила на тази наредба;

33. "точност на измерване на метода" означава разликата между истинската (номиналната) концентрация на опасното вещество и средноаритметичната концентрация, получена при измерванията;

34. "утайки от селищни пречиствателни станции" означава отпадъчни утайки от тези станции независимо дали са третирани или не по някакъв начин;

35. "фекално-битови отпадъчни води" означава отпадъчни води от жилищни местообитания, места за услуги и работни места, които са резултат преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово-домакински дейности; 36. "хексахлорциклохексан" означава изомерите на 1,2,3,4,5,6- хексахлорциклохексан.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 2.

Сроковете за постигане на емисионните норми по приложение № 2 са:
1. за живак от хлор-алкална електролиза - до 1.VI.2001 г.;
2. за живак от другите видове промишлени предприятия - до 1.VI.2004 г.;
3. за кадмий - до 1.VI.2004 г.;
4. за хексахлорциклохексан - до 1.VI.2004 г.;
5. за тетрахлорметан - до 1.ХII.2002 г.;
6. за ДДТ - до 1.ХII.2002 г.;
7. за пентахлорфенол - до 1.ХII.2002 г.;
8. за алдрин, диелдрин, ендрин и изодрин - до 1.ХII.2003 г.;
9. за хексахлорбензен - до 1.ХII.2004 г.;
10. за хексахлорбутадиен - до 1.ХII.2004 г.;
11. за хлороформ - до 1.ХII.2004 г.;
12. за 1,2 дихлоретан - до 1.ХII.2008 г.;
13. за трихлоретилен - до 1.ХII.2008 г.;
14. за перхлоретилен - до 1.ХII.2008 г.;
15. за трихлорбензен - до 1.ХII.2008 г. § 3. Срокът за изпълнението на мерките в програмите по чл. 9 не може да бъде по-дълъг от 10 години от датата на влизане в сила на тази наредба.

§ 4. Сроковете по чл. 10, ал. 1 са:
1. за агломерации с над 15 000 е.ж. - до 31.ХII.2010 г.;
2. за агломерации с е.ж. между 2000 и 15 000 - до 31.ХII.2015 г.;
3. за агломерации с над 10 000 е.ж., чиито отпадъчни води се заустват във водни обекти, разположени в чувствителни зони, определени съгласно чл. 12 - до 31.ХII.2010 г.

§ 5. Сроковете по чл. 11, ал. 1 са:
1. за всички зауствания от агломерации с над 15 000 е.ж. - до 31.ХII.2010 г.;
2. за всички зауствания от агломерации между 10 000 и 15 000 е.ж. - до 31.ХII.2015 г.;
3. за зауствания в пресни води и устия на реки от агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. - до 31.ХII.2015 г.

§ 6. Срокът по чл. 12, ал. 4 е 31.ХII.2010 г.

§ 7. Срокът по чл. 12, ал. 8 и чл. 13, ал. 4 е 7 години.

§ 8. Срокът по чл. 14, ал. 2 е до 31.ХII.2015 г.

§ 9. Сроковете по чл. 16, ал. 7 не могат да бъдат по-дълги от 5 години от датата на влизане в сила на тази наредба.

§ 10. Тази наредба се издава на основание чл. 135, т. 12 от Закона за водите.

§ 11. Контролът за спазването на тази наредба се осъществява от органите на Министерството на околната среда и водите. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 Списък I на групи вещества Съдържа някои индивидуални вещества, които принадлежат към следните групи вещества, избрани главно въз основа на тяхната токсичност, устойчивост и биоакумулация, с изключение на биологично безвредните или лесно превръщащи се в биологично безвредни вещества, които са:
1. органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуваттакива съединения във водната околна среда;
2. органофосфорни съединения;
3. органокалаени съединения;
4. вещества, за които е доказано, че имат канцерогенни свойства въвили чрез водната околна среда; веществата от списък II, които са канцерогенни, се включват към тази точка;
5. живак и неговите съединения; 6. кадмий и неговите съединения;
7. устойчиви минерални масла и въглеводороди с нефтен произход;
8. устойчиви синтетични вещества, които могат да стоят на воднатаповърхност, да остават в суспендирано състояние или да потъват и които могат да пречат на каквото и да е използване на водите.

Списък II на групи вещества
Съдържа:
А) вещества, които принадлежат към групите вещества в списък I, закоито емисионни норми не са определени в тази наредба;
Б) някои индивидуални вещества и категории вещества, коитопринадлежат към следните групи вещества, имащи вреден ефект върху водната околна среда, който може да бъде ограничен върху дадена територия и зависи от характеристиките и местоположението на водите, където се изпускат.

Групи вещества, които се отнасят към буква Б

I. Следните металоиди и метали и техните съединения:
1. цинк
6. селен
11. калай
16. ванадий
2. мед
7. арсен
12. барий
17. кобалт
3. никел
8. антимон
13. берилий 1
8. талий
4. хром
9. молибден
14. бор
19. телур
5. олово
10. титан
15. уран
20. сребро

II. Биоциди и техните производни, които не са включени в списък I.

III. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса на продуктите за човешка консумация, които имат произход от водната околна среда, и съединения, които могат да станат причина за появата на такива вещества във водата.

IV. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да станат причина за появата на такива съединения във водата, с изключение на биологично безвредните или бързо превръщащи се във водата в безвредни вещества.

V. Неорганични съединения на фосфора и елементен фосфор. VI. Неустойчиви минерални масла и въглеводороди с нефтен произход.

VII. Цианиди и флуориди.

VIII. Вещества, които имат неблагоприятен ефект върху кислородния баланс, особено амоняк и нитрити.