ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

За нас

“ВиК Йовковци” ООД в сегашната си структура обслужва около 300 000 души от 9 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол. Подава пречистена вода и на община Дряново в Габровска област. Водопроводната мрежа, поддържана от дружеството, е с дължина 2877 хил. м. / в това число 2299 хил.м. АЦ тръби /, а канализационната мрежа – 279 хил.м. Освен това “ВиК Йовковци” разполага с ПСПВ, изградена в близост до язовир “Йовковци”, от който дружеството черпи вода, с ПСОВ в гр. Велико Търново, с ПСОВ в гр. Горна Оряховица и със 190 водоснабдителни помпени станции.

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от общо 346 бр. водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/.

Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин. Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят към ПСОВ и след пречистване се вливат в приемника р. Янтра.

Плановете на “ВиК Йовковци” ООД са обединени в Бизнес програма до 2009г., чрез която ще се повиши качеството на услугите до нивото, което заслужават потребителите.

Дейност на “ВиК Йовковци” ООД по направления:

 • Техническо обезпечаване, поддръжка и експлоатация на водопреносната, разпределителната и канализационната система;
 • Управление и ефективно използване на водните ресурси;
 • Изграждане, реконструкция и подмяна на ВиК мрежите, поддържащите съоръжения и сградните отклонения;
 • Експлоатация и поддръжка на съоръженията на пречиствателните станции за питейни и отпадни води и на помпените станции и резервоари;
 • Оптимизация и разширяване на автоматизирани системи за управление и контрол.

Приоритети на “ВиК Йовковци” ООД:

Основните приоритети на дружеството са:

 • Поетапното подновяване на водопреносната и канализационна система с цел намаляване на загубите на питейна вода;
 • Подобряване на съществуващите мерки по автоматизация, диспечеризация и контрол на системата, изпълнение на съвременни схеми за цялостно наблюдение с цел по – добра ефективност и качество на услугите /непрекъснатост на водоподаването, контрол на качеството на водите и др./;
 • Подобряване на енергийната ефективност чрез оптимизация на машини, съоръжения, техника и човешки ресурси, поотделно и в тяхната взаимосвързаност;
 • Подобряване на работата с клиентите и ефективността на услугите, усъвършенстване на системата по отчитане на изразходваните водни количества и тяхното заплащане;
 • Подобряване на качествата на питейната вода;
 • Намалявяне и премахване на режимите на водоснабдяване;
 • Осигуряване на необходимите инвестиции, свързани с намаляване на експлоатационните разходи.