ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Пречиствателна станция за отпадъчни води във Велико Търново
Пречиствателна станция за отпадъчни води във Велико Търново

ПСОВ - Велико Търново

Пречиствателна станция за отпадни води – Велико Търново

Строителството на Пречиствателна станция за отпадъчни води във Велико Търново е започнато през 1974 г.Проектите, по които е изградена са в съответствие с достиженията на техниката от този период. Днес ГПСОВ обслужва около 60% от населението на града. Включени са по-голямата част от промишлените предприятия.

Технологичната схема на пречистване по основния проект /1974 г./ предвижда механично, биологично пречистване и обеззаразяване на водата преди заустването в река Янтра, която тук е II-ра категория водоприемник. Утайките получени в процеса на пречистване е предвидено да изгниват при анаеробни условия в двустепенни отопляеми изгниватели на мезофилен режим /температура на гниене 33-35 градуса/.

През 1982 г. е осъществен частичен пуск за експлоатация на ПСОВ без първични утаители, хлораторно стопанство и изгниватели на утайките. Така частичния пуск през 1982 г. осигурява биологично пречистване без първично утаяване по метода „Продължителна аерация” в биобасейните само на част от отпадъчните води ( Q ср.ден. от 12000 до 15000 куб.м/ден. – 140 л/сек).

През 1993 г. Американската агенция за международно развитие ( USAID) изготвя доклад за състоянието на водите на река Янтра с предложение за програма за очистването им. Проучването е установило, че съществуващата ПСОВ - Велико Търново може да приеме и пречисти средно денонощно водно количество от 38000 куб.м/дн – 440 л/сек, ако се изгради инсталация за механично обезводняване на утайките. Проекта за повишаване на капацитета на станцията е наименован: „Демонстрационен проект за ПСОВ гр.Велико Търново”. Този проект е съвместна инициатива на МОСВ при правителството на Република България и Американската агенция за международно развитие.

В резултат на възможностите, които предоставя механичното обезводняване на утайките през 1994 г. е разработен проект:”Временна технологична схема за работа  на ПСОВ – Велико Търново с аеробна стабилизация и механично обезводняване на утайките”. Основните елементи на схемата, осигуряваща пречистване на цялото количество вода постъпваща към станцията ( около 38000 куб.м/ден. ) са: първичните утаители, биологично пречистване с аеробна стабилизация и последващо механично обезводняване на утайките. Това е първи етап от реконструкция и модернизация на ПСОВ. Съоръженията по този проект наречен  I-ви етап са завършени и в експлоатация от 2000 г. По същото време започва и проектирането на  II-ри етап от реконструкция и модернизация на ПСОВ, като той включва: реконструкция на съществуващи съоръжения и изграждане на нови по технологична схема с анаеробно изгниване и механично обезводняване на утайките. Средствата в размер на  1 250 000 лв.са предоставени на Община  - Велико Търново от  МОСВ.

По тази технологична схема работи ПСОВ и в настоящия момент.

Получените утайки ПСОВ депонира на временно депо край с.Ресен.

Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Велико Търново 5000
ул.”П. К. Яворов” 30

Началник район
инж. Христо Кънчев

e-mail: psov_vt@vik-vt.com

тел. 062 / 62 20 38