ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Предмет на наредбата са производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции.

Чл. 2. Целта на наредбата е опазването на водите от замърсяване с токсични, вредни и опасни за околната среда вещества посредством:

1. определяне на условията и реда за заустване на отпадъчните води по чл. 1 ;

2. определяне на норми за допустимо съдържание на токсични, вредни и опасни за околната среда вещества в отпадъчните води по чл. 1 преди заустването им.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за заустване на производствени отпадъчни води във водни обекти, уредени с Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.).

Раздел II
Условия и ред за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Чл. 4. (1) Заустването на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места се извършва при условията и по реда на Наредба № 9 от 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 77 от 1994 г.; изм., бр. 7 от 1996 г.; бр. 3 от 1997 г.; бр. 16 и 47 от 1998 г.; бр. 3 и 70 от 1999 г.).

(2) Юридическите и физическите лица, които заустват или ще заустват производствени отпадъчни води в канализационните мрежи на населените места или селищните пречиствателни станции, наричани по-нататък абонати, подават писмена молба до лицата, експлоатиращи канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, за разрешаване на заустването. Образец на молбата е даден в приложение № 1.

(3) Производствените отпадъчни води се заустват въз основа на писмен договор, който се сключва между лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция, и абоната.

(4) Договорът се изготвя и предлага на абоната от лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция.

(5) В срок 14 дни от датата на сключването на договора по ал. 3 абонатът е длъжен да изпрати копие от договора в съответната басейнова дирекция.

(6) Споровете между лицата, експлоатиращи канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, и абонатите се решават по съдебен ред.

Чл. 5. (1) В канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции могат да се заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия ги персонал.

(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на:

1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци;

2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;

3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;

4. киселини и основи;

5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

(3) Когато дебитът на производствените отпадъчни води, които се заустват в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, се променя значително във времето и това пречи на експлоатацията на канализацията и/или на селищната пречиствателна станция, лицата, които ги експлоатират, могат да изискат от абонатите изграждането на изравнителни резервоари за тези отпадъчни води преди заустването им.

Раздел III
Ред и начин за определяне на норми за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Чл. 6. Максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, са дадени в приложение № 2.

Чл. 7. (1) Лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, определят конкретно за всеки абонат норми за допустимото съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води.

(2) Норми за вещества, които не са включени в приложение № 2, се определят за всеки конкретен случай от лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, въз основа на проучвания и научно-практически изследвания, възлагани от абоната на съответните компетентни институти и организации.

(3) Нормите по ал. 1 могат да бъдат по-строги, но не и по-либерални от посочените в приложение № 2, ако конкретните условия налагат това.

(4) Нормите по ал. 1 и 2, както и дебитът на производствените отпадъчни води трябва да бъдат неразделна част от договора по чл. 4, ал. 3 .

(5) Нормите по ал. 1 и 2 се прилагат за мястото преди заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи на населените места или селищните пречиствателни станции, освен ако друго по-подходящо място не е определено с договора по чл. 4, ал. 3 , което да изключва възможността за смесването и разреждането им с други отпадъчни води.

(6) Абонатите са длъжни да осигурят подходящи места и условия за измерване на дебита на производствените отпадъчни води и за вземане на водни проби от тях за установяване дали се спазват нормите и условията, определени с договора по чл. 4, ал. 3 .

(7) Показателите и концентрациите на веществата в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции, се определят от акредитирани лаборатории по методи, установени с български стандарти, а когато няма такива - по методи, определени от министъра на околната среда и водите и съгласувани с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 8. При определянето на нормите по чл. 7 лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, в зависимост от конкретните условия трябва да се съобразяват със:

1. разрешителното за заустване на отпадъчните води от канализационната мрежа на населеното място или от селищната пречиствателна станция във водния обект;

2. категорията и асимилативните възможности на водния обект - приемник на отпадъчните води от канализационната мрежа на населеното място или селищната пречиствателна станция;

3. характера на хидравличната връзка между приемника и подземните води;

4. дебита, вида и степента на замърсяване на производствените отпадъчни води;

5. капацитета и ефективността на селищната пречиствателна станция, ако има такава;

6. използването в селското стопанство и/или безопасното депониране или друг вид третиране на утайките от селищните пречиствателни станции.

Чл. 9. Когато абонатът е промишлено предприятие, което е предмет на глава втора от Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти , в договора по чл. 4, ал. 3 задължително се включват емисионните норми за него, съдържащи се в приложение № 2 на тази наредба.

Чл. 10. (1) Лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, осъществяват контрол над абонатите при условията и по реда на Наредба № 9 от 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи за спазване на изискванията и нормите в договорите по чл. 4, ал. 3 .

(2) Басейновите дирекции и хигиенно-епидемиологичните инспекции в рамките на тяхната компетентност осъществяват контрол над лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, и над абонатите за спазване на изискванията на тази наредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Производствени отпадъчни води" означава отпадъчни води, които се изпускат в резултат на производствена, стопанска или други дейности и които по своя произход, състав и свойства са различни от фекално-битовите отпадъчни води, резултат от човешкия метаболизъм и битово-домакинските дейности.

2. "Заустване в канализационни системи на населени места" означава въвеждане в канализационните системи с отпадъчни води на топлина и вещества, които са в обхвата на тази наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 135, т. 11 от Закона за водите и отменя Наредба № 2 от 1978 г. относно допустимото съдържание на вредни вещества в отпадъчните води, изпускани в канализационните мрежи на населените места (ДВ, бр. 72 от 1978 г.).

§ 3. В срок до 2 години след обнародването на тази наредба всички съществуващи договори за изпускане на производствени отпадъчни води в канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции задължително се актуализират и се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 4. Контролът за спазване на тази наредба се осъществява от органите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, кметовете на общините и лицата, експлоатиращи канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, в рамките на техните компетенции.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 чл. 4, ал. 2

ДО

.........................

(наименование на лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция)

МОЛБА

от .........................................................

(наименование на собственика на имота, адрес, тел.)

............................................................

(наименование на пълномощник на собственика, ползвателя, наемателя или друго упълномощено лице, адрес, тел.)

............................................................

(точен адрес на сградите, инсталациите или съоръженията, от които ще се изпускат производствените отпадъчни води в канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция)

за заустване на производствени отпадъчни води в

канализационната мрежа на ................... или селищната

пречиствателна станция .....................................

1. Колко точки на самостоятелно заустване в канализационната

мрежа и/или селищната пречиствателна станция Вие предлагате

да имате ...................................................

............................................................

(всички точки на самостоятелно заустване трябва да бъдат ясно означени на план или ситуационна скица, приложена към молбата)

2. Точно описание на отделните обособени производства,

производствените процеси или други дейности, от които се

изпускат производствените отпадъчни води:

............................................................

(За всяка точка на самостоятелно заустване на отделен лист се описват производствените процеси или дейности, като се посочват максималният дебит и стойностите на показателите за качеството на производствените отпадъчни води и концентрацията на веществата, които се съдържат в тях, след съоръженията за локално пречистване, ако има такива.

Задължително се посочват и концентрациите на веществата, които не са посочени в приложение № 2 към чл. 6 от наредбата.

Прилага се опростена блок-схема на производствените процеси в тяхната технологична последователност и потоците на производствените отпадъчни води.)

3. Как ще бъдат зауствани производствените отпадъчни води

във всяка една точка на самостоятелно заустване:

гравитачно или помпажно? ...................................

............................................................

4. Дни от седмицата и часове на изпускане на производствените

отпадъчни води .............................................

............................................................

(поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване)

5. Кога предлагате да започне заустването на производствените

отпадъчни води ..............................................

.............................................................

(дата, година поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване)

6. Ако подателят на молбата кандидатства за заустване на производствени отпадъчни води от промишлено предприятие, което е предмет на глава втора от Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на опасни и вредни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.). се посочват точно видът на промишленото предприятие, производственият капацитет, максималният дебит на производствените отпадъчни води и концентрациите на опасните вещества в тях ..................

............................................................

(в този случай в договора ще бъдат задължително включени емисионните норми за този вид промишлено предприятие в приложение № 2 на цитираната наредба)

7. Вид, капацитет и пречиствателен ефект на съоръженията за локално пречистване на производствените отпадъчни води преди заустването им; дата и година на изграждане и въвеждане в експлоатация: ..............................................

............................................................

(поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване)

8. Вид на водоснабдяване на обекта: собствен водоизточник или от водоснабдителната система на населеното място; количество на ползваната вода: ........................................

............................................................

(поотделно за всяка точка на самостоятелно заустване)

Подпис:

Приложение № 2 към чл. 6

Максимално допустими концентрации на вещества в чл. 6

Максимално допустими концентрации на вещества в производствените отпадъчни

води, изпускани в канализационните мрежи на населените места или в
селищните пречиствателни станции

 

№ по ред

Показатели

Единица мярка

Канализационна мрежа без селищна пречиствателна станция

Канализационна мрежа със селищна пречиствателна станция

1.

Температура

°С

40

40

2.

Активна реакция (рН)

-

6,5 - 9,0

6,5 - 9,0

3.

Неразтворени вещества

mg/dm³

200

*

4.

Сулфатни йони

"

400

400

5.

Азот амонячен

"

35

35

6.

Фосфати (като Р)

"

15

15

7.

Сулфиди (като S)

"

1,5

1,5

8.

БПК5

"

400

*

9.

ХПК (бихроматна)

"

700

*

10.

Нефтопродукти

"

10,0

15,0

11.

Животински мазнини и растителни масла

"

100

120

12.

Анионактивни детергенти

"

10,0

15,0

13.

Феноли (летливи)

"

1,0

10,0

14.

Желязо (общо)

"

10,0

10,0

15.

Живак

"

0,05

0,05

16.

Кадмий

"

0,5

0,5

17.

Олово

"

1,0

2,0

18.

Арсен

"

0,5

0,5

19.

Мед

"

1,0

2,0

20.

Хром (шествалентен)

"

0,5

0,5

21.

Хром (тривалентен)

"

2,5

2,5

22.

Никел

"

1,0

2,0

23.

Цианиди (свободни)

"

0,5

1,0

24.

Цианиди (общо)

"

1,0

1,5

25.

Цинк

"

5,0

5,0

* Нормите се определят за всеки конкретен случай съобразно капацитета и
натоварването на селищната пречиствателна станция.