ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Молба за разрешаване на заустване на производствени отпадъчни води

Съгласно чл. 4, ал.2 от Наредба 7/14.11.2000 г., юридическите и физическите лица, които заустват или ще заустват производствени отпадъчни води в канализационните мрежи на населените места или селищните пречиствателни станции, наричани по-нататък абонати, подават писмена молба до лицата, експлоатиращи канализационните мрежи на населените места и/или селищните пречиствателни станции, за разрешаване на заустването.

Образец на молбата: