ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на пречиствателните станции за отпадъчни води на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.06.2020

3. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на пречиствателните станции за отпадъчни води на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново"

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9099472

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 23.06.2020 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 24.06.2020 г.

Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9100095

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 29.06.2020 г.

Отваряне на офертите - 10:30 ч. на 30.06.2020 г.
Документи: